Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.794:621.792:669.056

Květen 1994

LEPIDLA
Příprava kovových povrchů pro lepení

ČSN
ISO 4588

66 8517

 

 

 

Adhesives. Preparation of metal surfaces for adhesive bonding

Adhésifs. Préparation des surfaces métalliques pour le collage par adhésif

Klebstoffe. Vorbereitung der Metalloberflächen für die Klebung

 

Tato norma obsahuje ISO 4588:1989.

 

Národní předmluva

 

Souvisící normy

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN ISO 291 Plasty. Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení (640204)

ČSN 65 1153 Kyselina dusičná technická

ČSN 65 1171 Kyselina trihydrogenfosforečná

ČSN 65 1201 Kyselina chlorovodíková syntetická, technická

ČSN 65 1314 Čpavková voda technická

ČSN 65 1411 Hydroxid sodný technický. Technické požadavky

ČSN 65 2511 Dvojchroman draselný technický

ČSN 65 2625 Fosforečnan trisodný technický

ČSN 65 3115 Dvojchroman sodný technický

ČSN 65 3535 Chlorid železitý hexahydrát technický

ČSN 66 0265 Rozpúšťadla a riedidlá. Metyletylketon

ČSN 66 1411 Formalín technický

ČSN 66 1451 Acetón technický

ČSN 66 8515 Lepidla. Společná ustanovení

ČSN 68 4063 Čisté chemikálie a činidla. Voda destilovaná

 

Vypracování normy

Zpracovatel: SYNPO, a. s., 532 07 Pardubice, IČO 465 047 11, Jaroslav Plecháček

Technická normalizační komise: TNK 52 Plasty

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Šolarová

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16094


Strana 2

LEPIDLA

ISO 4588

PŘÍPRAVA KOVOVÝCH POVRCHŮ PRO LEPENÍ

První vydání

1989-11-15


 

MDT 621.794:621.792:669.056

 

Deskriptory: plastics, adhesives, metal products, tests, bonding, surface treatment, preparation.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice

 

Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 4588 byla připravena technickou komisí ISO/TC 61, Plasty.

 

Přílohy A až D této normy jsou pouze informativní.

 

1   Předmět normy

 

Norma popisuje používané postupy pro laboratorní přípravu kovových povrchů pro lepení a jejich hodnocení.

 

Jsou zde uvedeny postupy pro opracování povrchu před lepením následujících materiálů:

a) hliník a jeho slitiny

b) korozivzdorná ocel

c) uhlíkatá ocel

d) měď a její slitiny

 

Mechanické opracování, jako např. otryskání pískem, je obecně použitelné, nelze však předepsat jeden způsob chemického očištění, aby byl použitelný pro všechny kovy. Norma uvádí několik metod a uživatel má tak výběr při volbě způsobu vhodného opracování povrchu pro určitý kov. Popsané opracování povrchu zahrnuje čištění a odmašťování rozpouštědly, mechanické čištění (odírání) a chemické čištění (leptání).

 

Pokud se použijí tyto postupy kombinovaně, jejich pořadí by mělo být následující: očištění rozpouštědlem (odstranění hrubších nečistot), potom oděr a nakonec leptání (pro dosažení optimálního povrchu pro lepení). Možno ovšem použít i jiné pořadí.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz