Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 669.1:001.4

Duben 1994

DEFlNlCE A ROZDĚLENÍ SUROVÝCH
ŽELEZ

ČSN
EN 10 001

42 0041

 

 

 

Definition and classification of pig-irons

Définition et classification des fontes brutes

Begriffsbestimmung und Einteilung von Roheisen

 

Tato národní norma je identická s EN 10001:1990 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium

 

This national standard is identical with EN 10001:1990 and is published with the permission of

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium

 

Národní předmluva

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 42 0041 z 11.12. 1958 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

Tato norma definuje surové železo a předepisuje jeho rozdělení na různé druhy. Na rozdíl od předchozí normy se zabývá také odběrem a přípravou vzorků pro chemickou analýzu surového železa. V normě již nejsou obsaženy definice jednotlivých surovin, výrobních zařízení, technologií výroby a ostatních výrobků, vznikajících při vysokopecním pochodu.

Norma obsahuje cizojazyčné názvy jednotlivých druhů surových želez.

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16147


Strana 2

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚHŽ, a. s., Dobrá, IČO 45193797, Ing. Jitka Jáchymová

Technická normalizační komise: TNK 62, Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alexandra Červená


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 1 0001

EUROPEAN STANDARD

Červenec 1990

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT:669.1:001.4

 

Deskriptory: produit sidérurgique, fonte brute, désignation, classification, composition chimique, échantillonnage

 

DEFINICE A ROZDĚLENÍ SUROVÝCH ŽELEZ

 

Definition and classification of pig-irons

Définition et classification des fontes brutes

Begriffsbestimmung und Einteilung von Roheisen

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 28. 7. 1990. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát statut národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný statut jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue Bréderode 2, B-1000 Brusel


Strana 4

Historie vzniku

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí ECISS/TC 5 ,,Definice, klasifikace a obvyklé označování surového železa a feroslitin." Sekretariát je zabezpečován FES/DIN ,,Normenausschuß Eisen und Stahl im DIN, Deutsches Institut für Normung".

Tato evropská norma nahrazuje EU 1-81 Definice a označování surového železa.

Tato evropská norma byla přijata CEN dne 28. 7. 1990.

 

Podle společných pravidel CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu převzít následující země:

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

4

2

Definice

4

3

Rozdělení surových želez

4

Příloha A - Odběr a příprava vzorků určených ke stanovení složení surových želez

9

 

1 Předmět normy

Účelem této evropské normy je sjednocení definic surových želez a jejich rozdělení na různé druhy.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz