Zdroj: www.cni.cz

MDT 681. 3: 655. 24                                                ČESKÁ NORMA                                                     Květen 1994

INFORMAČNÍ TECHNIKA

Výměna informací o fontech

Část 2: Formát výměny

ČSN

ISO/IEC 9541-2

36 9693

Information technology - Font information interchange - Part 2: Interchange format Technologies de l'information - Échange d'informations sur les fontes - Partie 2: Format d'échange Informationtechnologie - Austausch der Fontinformationen - Teil 2: Austauschformat

Tato norma obsahuje ISO/IEC 9541-2 a byla do ní zapracována technická tisková oprava 1: 1992.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 8824: 1990 zavedena v ČSN ISO 8824 Informační technika. Propojení otevřených systémů. Abstraktní syntaktická notace jedna (ASN. l) - Specifikace (36 9636)

ISO 8825: 1990 zavedena do ČSN ISO 8825 Informační technika. Propojení otevřených systémů. Specifikace základních pravidel kódování pro Abstraktní syntaktickou notaci jedna (ASN. l) (36 9635)

ISO 8879: 1986 dosud nezavedena

ISO/IEC 9070: 1991 dosud nezavedena

ISO/IEC 9541-1: 1991 zavedena v ČSN ISO/IEC 9541-1 Informační technika. Výměna informací o fontech. Část 1: Architektura (36 9693)

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

BS ISO/IEC 9541-2 Information technology. Font information interchange. Part 2: Interchange format (Informační technika. Výměna informací o fontech. Část 2: Formát výměny)

Vypracování normy

Zpracovatel: DATTEL, spol. s r. o., Praha, IČO 4119 1196 - RNDr. Jaroslav Matějček, CSc. Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technika Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Natalia Mišeková

© Český normalizační institut, 1994

16157


ČSN ISO/IEC 9541-2

INFORMAČNÍ TECHNIKA VÝMĚNA INFORMACÍ O FONTECH Část 2: Výměnný formát

ISO/IEC 9541-2

První vydání 1991-09-15

MDT 681. 3: 655. 24 Obsah

Strana

1        Předmět normy..........................................       3

2        Shoda ..............................................       3

3        Odkazy na normy.........................................       4

4        Definice .............................................       4

5        Podmnožiny............................................       4

5. 1     Minimální podmnožina popisu fontu................................       5

5. 2     Minimální podmnožina měr způsobu psaní..............................       5

5. 3     Minimální podmnožina měr glyfů..................................       5

6        Formáty.............................................       6

6. 1     ASN. 1..............................................       6

6. 2     SGML..............................................     13

Přílohy

A Odkaz na font...........................................     17

A. 1 ASN. 1...............................................     17

A. 2 SGML..............................................     23

В Strukturované-Názvy .......................................     27

B. 1 Obecně..............................................     27

B. 2 Název objektu...........................................     27

B. 3 Reprezentace strukturovaných názvů................................     27

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří specializovaný systém pro celosvětovou normalizaci. Národní orgány, které jsou členy ISO, se podílejí na vypracování mezinárodních norem prostřednictvím technických komisí zřízených příslušnou organizací zabývající se určitou oblastí technické činnosti. Technické komisi ISO a IEC spolupracují v oblastech společných zájmů. Práce se zúčastňují i jiné mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk.

V oblasti informační techniky zřídily ISO a IEC spojenou technickou komisi ISO/IEC JTC 1. Návrhy mezinárodních norem přijaté spojenou technickou komisí kolují mezi národními orgány pro hlasování. Ke schválení publikace jako mezinárodní normy se vyžaduje schválení nejméně 75 % hlasujících národních orgánů.

Mezinárodní norma ISO/IEC 9541-2 byla připravena spojenou technickou komisí ISO/IEC JTC 1, Informační technika.

ISO/IEC 9541 se skládá z dále uvedených částí pod společným názvem Informační technika - výměna informací o fontech:

-  Část 1: Architektura

-  Část 2: Formát výměny

-  Část 3: Reprezentace tvaru glyfů

-  Část 4: Aplikačně-specifické požadavky

2


ČSN ISO/IEC 9541-2

V části 1 ISO/IEC 9541 se specifikuje architektura zdroje fontu, tj. vlastnosti popisů fontu, měr fontu, popisů glyfů a měr glyfů, vyžadované pro odkazy na fonty a pro výměnu zdrojů fontů.

V části 2 ISO/IEC 9541 se specifikují formáty výměny a minimální podmnožiny informací vyžadovaných pro výměnu.

V části 3 ISO/IEC 9541 se specifikují formáty architektury a formáty výměny pro reprezentaci tvaru glyfů.

V  části 4 ISO/IEC 9541 se specifikuje rozšíření architektury a formátu výměny pro aplikačně specifické požadavky (např. na sázení matematických značek).

Přílohy А а В tvoří nedílnou součást této části ISO/IEC 9541.

Úvod

Použití otevřené sítě pro výměnu dokumentů jak v kancelářském, tak nakladatelském prostředí ukázalo, že je zapotřebí mechanismus umožňující výměnu informací o fontech.

Dá se předvídat, že nakladatelská a kancelářská technika splyne a že se tento vývoj usnadní definováním normalizované architektury zdroje fontu a omezeným počtem normalizovaných výměnných formátů zdrojů fontů.

1 Předmět normy

ISO/IEC 9541 jako celek specifikuje architekturu zdrojů fontů a rovněž formáty pro výměnu fontů mezi systémy pro zpracování informací. Tato norma rovněž specifikuje architekturu a formáty, které se mohou použít ke konstrukci odkazů na fonty při všeobecné elektronické výměně dokumentů.

V této části ISO/IEC 9541 se specifikují výměnné formáty pro informace o fontech a minimální podmnožiny těchto informací požadované pro výměnu. Tato část ISO/IEC 9541 vyžaduje definice vlastností, jak jsou definovány v ISO/IEC 9541-1.

Podmnožiny fontů definované touto částí ISO/IEC 9541 stanovují minimální množinu vlastností fontů, která se musí vyskytovat ve zdroji fontu ISO. Pro splnění a přizpůsobení se širokému rozsahu funkcí při zpracování dokumentů a textů, které byly zjištěny v kancelářském a vydavatelském prostředí, se dá předpokládat, že zdroje fontů ISO budou obsahovat více než minimální počet vlastností fontů.

Zdroje fontů definované v této části ISO/IEC 9541 se používají v různých prostředích zpracování dokumentů, ve kterých lze rozeznat syntakticky analyzované algoritmy ASN. 1 nebo SGML. Formát informace o zdroji fontu, jak je definován v této části ISO/IEC 9541, je specifikován jak v ASN. l tak v SGML pro slučitelné vytváření zdrojů fontů pro použití v těchto prostředích při zpracování dokumentů.

3

Zdroj: www.cni.cz