Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.311.25:621.039.058

Duben 1994

FUNKČNÍ KRITÉRIA NÁVRHU SYSTÉMU
SDĚLOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PARAMETRŮ
PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY

ČSN
IEC 960

35 6617

 

 

 

Functional design criteria for a safety parameter display system for nuclear power stations

Critères fonctionnels de conception pour un système de visualisation des paramètres de sureté pour les centrales nucléaires

Funktionelle Auslegungsgesichtspunkte zur Darstellung von Sicherheitsparametern von Kernkraftwerken

 

Tato norma obsahuje IEC 960:1988 a je doplněna národní přílohou NA.

 

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních úprav. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy.

 

This standard is translated from the English version without editorial changes. In all cases of interpretation disputes the English version applies.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 639:1979 dosud nezavedena

IEC 880:1986 zavedena v ČSN IEC 880 Programové prostředky počítačů bezpečnostních systémů jaderných elektráren (35 6587)

IEC 964:1989 zavedena v ČSN IEC 964 Navrhování dozoren pro jaderné elektrárny (35 6618)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

SNV R413687 Critères fonctionnels de conception pour un système de visualisation des paramètres de sureté pour les centrales nucléaires (Funkční kritéria návrhu systému sdělování bezpečnostních parametrů pro jaderné elektrárny)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ENERGOPROJEKT, a. s., Praha, IČO 45273898 Ing. Jaroslav Mezera, PhDr. Jaroslav Laubendorf

Technická normalizační komise: TNK 56 Elektrické měřící přístroje

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaromír Petřík

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16167


Strana 2

FUNKČNÍ KRITÉRIA NÁVRHU SYSTÉMU

IEC 960

SDĚLOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PARAMETRŮ

První vydání

PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY

1988


 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

Úvodní údaje

2

1

Předmět normy a rozsah použití

3

2

Obecné funkční požadavky

3

3

Funkční kritéria návrhu

4

4

Funkční zkoušky

5

5

Umístění

5

6

Obsluha

6

7

Kritéria pro návrh vstupů do SSBP z měřícího systému

6

8

Školení a provozní předpisy

6

9

Pohotovost

6

Příloha A (normativní) Seznam měření pro kritické bezpečnostní funkce tlakovodního reaktoru

8

Národní příloha NA (informativní) Národní doplňky vztahující se k základním článkům IEC 960

10

 

Předmluva

1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek, zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.

3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.

 

Úvodní údaje

Tuto mezinárodní normu připravila subkomise 45A: Přístroje pro reaktory, IEC technické komise č. 45: Přístroje jaderné techniky.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

Šestiměsíční pravidlo        Zpráva o hlasování

45A(CO)100                   45A(CO)106

 

Zpráva o hlasování uvedená v tabulce dává veškeré informace o hlasování, které vedlo k odsouhlasení této normy.


Strana 3

Odkazy na normy

IEC 639:1979 Nuclear reactors. Use of the protection system for non-safety purposes (Jaderné reaktory. Použití ochranných systémů k jiným účelům než bezpečnostním)

IEC 880:1986 Software for computers in the safety systems of nuclear power stations (Programové prostředky (software) pro počítače používané v bezpečnostních systémech jaderných elektráren)

 

1   Předmět normy a rozsah použití

Tato norma stanoví funkční kritéria pro návrh systému sdělování bezpečnostních parametrů (SSBP), jehož posláním je poskytovat nezbytné informace a pomáhat tak obsluze reaktoru, především při abnormálních provozních podmínkách. Pro sdělování hlavních parametrů vážících se na kritické bezpečnostní funkce lehkovodních reaktorů jako jsou: řízení reaktivity, celistvost (integrita) chladicího systému reaktoru, chlazení aktivní zóny reaktoru a odvod tepla z primárního okruhu, kontrola radioaktivity a celistvost (integrita) kontejnmentu, se používají počítačové systémy.

Tato norma obsahuje pouze funkční kritéria návrhu a vztahuje se pouze na dozorny elektráren, které nebyly navrženy podle normy IEC pro návrh dozoren.

SSBP se sestává z přístrojového vybavení, zobrazovacích jednotek, technického a programového vybavení a tvoří buď zvláštní systém, nebo je nedílnou součástí informačního systému dozorny.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz