Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 64.04-83:778.55:614.8

Červenec 1994

BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ
PRO DOMÁCNOST A PODOBNÉ ÚČELY
Část 2: Zvláštní požadavky pro projektory
a podobné spotřebiče

ČSN
EN 60 335-2-56

36 1055

 

 

mod IEC 335-2-56:1990

 

Safety of household and similar elektrical appliances Part 2: Particular reqiurements for projectors and similar appliances

Sécurité des appareils élektrodomestiques et analogues Deuxième partie: Règles particulières pour les projecteurs et appareils analogues

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2: Besondere Anforderungen für Projektoren und ähnliche Geräte

 

Tato norma obsahuje EN 60335-2-56:1991.

 

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn.

 

This standart contains EN 60335-2-56:1991.

 

This standart is transladet from the englisch version without enditorial changes.

 

Národní předmluva

 

Tato norma nemusí být použita pro výrobky vyvinuté před datem vydání této normy.

 

Citované normy

EN 60335-1:1998 zavedena v ČSN EN 60335-1 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část  1: Všeobecné požadavky (v návrhu)

EN 60598:1989 dosud nezavedena

EN 60742:1989 dosud nezavedena

EN 60950:1988 dosud nezavedena

HD 195 S6:1989 dosud nezavedena

HD 243 S7:1988 dosud nezavedena

HD 369. 18 S1:1989 dosud nezavedena

IEC 82:1984 dosud nezavedena

 

Souvisící právní předpisy

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48 ze dne 15. dubna 1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

 

© Český normalizační institut, 1994
16173


Strana 2

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

IEC 335-2-56:1990 Safety of household and similar elektrical appliances. Part 2: Particular reguirements for projectors and similar appliances. (Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro projektory a podobné účely)

 

DIN VDE 0700 Teil 218  Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke, Projektoren und ähnliche Geräte (Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Projektory a podobné spotřebiče).

 

E DIN VDE 0700 Teil 218 A1 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke, Projektoren und ähnliche Geräte. Anderunng 1 (Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Projektory a podobné spotřebiče). Změna 1.

 

Porovnání s IEC 335-2-56

 

Předmluva

Není uvedena předmluva z IEC 335-2-56.

Je vypuštěn text týkající se odlišností v některých zemích.

 

Kapitola 1

Místo citované normy IEC 380 je uvedena EN 60950.

Místo citované normy IEC 598 je uvedena EN 60598.

 

Kapitola 2

Místo citované IEC 68 je uveden HD 195.

 

Kapitola 7

Místo citované IEC 417 je uveden HD 243.

 

Kapitola 24

Místo citované IEC 742 je uvedena EN 60742 a je odvolávka na HD 369.18 S1 místo IEC 574-18

 

Přílohy

Přílohy z části 1 platí.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Meopta Přerov, a. s., IČO 14617072 - RNDr. Eva Hrdá

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Helena Musilová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60335-2-56

EUROPEAN STANDARD

duben 1991

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT:64.04-83:778.2:778.55:614.8

 

Deskriptory: Household elektrical appliances, slide projectors, safety requirements, protestion against electric shock, fire protection, protection againts mechanical hazard

 

BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ PRO DOMÁCNOST A PODOBNÉ ÚČELY Část 2: Zvláštní požadavky pro projektory a podobné spotřebiče (IEC 335-2-56:1990, mod)

 

Safety of household and similar elektrical appliances Part 2: Particular requirements for projectors and similar appliances  (IEC 335-2-56:1990 modified)

Securité des appareils électrodomestigues et analogues Deuxième partie: Règles particulières pour les projecteurs et appareils analogues (IEC 335-2-56:1990, modifiée)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke Teil 2: Besondere Anforderungen für Projektoren und ähnliche Geräte (IEC 335-2-56:1990 modofiziert)

 

Tato evropská norma byla organizací CENELEC přijata 11. září 1990. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CENELEC, v níž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát statut národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v kterémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CENELEC ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátuĺ CENELEC stejný statut jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Itálie, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska.

 

CENELEC

 

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Commitee for Elektrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Elektrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Návrh prvního vydání IEC publikace 335-2-56, dokument CLT/TC 61 (SEC) 550, byl dán k projednání v dubnu 1987.

Tento návrh byl diskutován během Bruselské schůzky v listopadu 1988, na níž bylo rozhodnuto předat k hlasování návrh EN 60335-2-56. Projednávání bylo zahájeno v březnu 1990.

Text tohoto návrhu byl schválen organizací CENELEC 11. září 1990.

Tuto evropskou normu vypracoval CENELEC technická komise TC 61.

Je nutné dodržet následující údaje:

- nejzazší datum vydání

identické mezinárodní normy                           (dop)     1991-10-01

- datum zrušení konfliktních

národních norem                                             (dow)     1993-10-01

 

Pro výrobky, které podle prohlášení výrobce nebo certifikačního orgánu byly v souladu s vhodnou národní normou, je možno použít tuto předchozí normu pro výrobu až do 1. 10. 1998.

 

Společné modifikace CENELEC u IEC 335-2-56:1990 jsou vyznačeny svislou čarou na levém okraji.

 

Tato norma se musí používat společně s EN 60335-1:1988 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky včetně změn A2:1988, A5:1989, A6:1989.

 

Tam, kde v této normě určitá kapitola z EN 60335-1:1988 není uvedena, tato kapitola platí. Tam, kde v této normě je uvedeno „doplněk", „změna" nebo „nahrazuje se", musí se příslušné požadavky, zkušební ustanovení nebo vysvětlivky EN 60335-1:1988 příslušně změnit.

 

Články, které jsou doplněny k EN 60335-1, jsou číslovány počínaje číslem 101.

 

Neexistují žádné zvláštní národní podmínky způsobující odchylky od této evropské normy EN 60335-1.

 

Národní odchylky od této evropské normy jsou uvedeny v příloze ZY k EN 60335-1.

 

Další publikace citované v této normě:

EN 60598:1989        Svítidla

EN 60742:1989        Oddělovací a bezpečnostní transformátory - Předpisy

EN 60950:1988        Bezpečnost přístrojů na zpracování informací včetně kancelářských strojů

HD 195 S6:1989      Bezpečnostní požadavky pro přístroje elektronické a podobné na síť pro domácnost a podobné obecné použití

HD 243 S7:1988      Grafické symboly pro použití na zařízení Index, přehled a kompilace jednotlivých listů

HD 369.18 S1:1989  Konektory pro automatické diaprojektory s vestavěnými triaky pro audio vizuální aplikace

IEC 82:1984             Předřadníky pro zářivky

 

V této normě je použito těchto druhů písma:

- vlastní požadavky:        antikva

- zkušební ustanovení:    kurzíva

- vysvětlivky:                       petit


Strana 5

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

6

2

Definice

6

3

Všeobecné požadavky

8

4

Všeobecně o zkouškách

8

5

Jmenovité hodnoty

8

6

Třídění

8

7

Značení

9

8

Ochrana proti úrazu elektrickým proudem

9

9

Rozběh elektromechanických spotřebičů

9

10

Příkon a proud

10

11

Oteplení

10

12

Práce spotřebičů s topnými články při přetížení

10

13

Elektrická izolace a unikající proud při pracovní teplotě

10

14

Odrušení rozhlasu a televize

10

15

Odolnost proti vlhkosti

10

16

Izolační odpor a elektrická pevnost

10

17

Ochrana proti přetížení

11

18

Trvanlivost

11

19

Abnormální práce

11

20

Stabilita a mechanická nebezpečí

12

21

Mechanická pevnost

12

22

Konstrukce

13

23

Vnitřní spojování

13

24

Součásti

13

25

Síťový přívod a vnější pohyblivé přívody

13

26

Svorky pro vnější přívody

14

27

Ochranné spojení se zemí

14

28

Šrouby a spoje

14

29

Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací

14

30

Odolnost proti teplu, hoření a plazivým proudům

14

31

Odolnost proti korozi

14

32

Záření, toxicita a podobné nebezpečí

14

Obrázek

15

Přílohy

16


Strana 6

1. Předmět normy

 

Tato kapitola z části 1 platí s těmito změnami:

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz