Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

16185.pdf

37.080

Duben 1994

Mikrografie. Mikrografická média COM. Kontrola jakosti. Část 2: Postup

ČSN ISO 8514-2


13 828

 

 

 

Micrographics. Alphanumeric computer output microforms. Quality control. Part 2: Method

Micrographie. Microformes COM alphanumériques. Contrôle de la qualité. Partie 2: Méthode

Mikrografie. Alfanumerische COM-Mikroformen. Qualitätskontrolle. Teil 2: Methode

 

Tato norma obsahuje ISO 8514-2:1992.

 

Národní předmluva

 

Informace o účelu a užívání této 2. části ČSN ISO 8514 jsou uvedeny v národní předmluvě části 1 ČSN ISO 8514. Doplňky platné pouze v ČR jsou uvedeny v národní příloze NA (informativní).

 

Citované normy

 

ISO 5-2:1991, ISO 5-3:1984, ISO 5-4:1983 dosud nezavedeny (věcně obdobná je ČSN 66 6607 Fotografické materiály. Podmínky stanovení difúzní optické hustoty černobílých fotografických materiálů na průhledné podložce)

 

ISO 446:1991 zavedena v ČSN ISO 446 Mikrografie. Zkušební znak ISO a zkušební obrazec ISO 1. Popis a použití (01 3819)

 

ISO 3334:1989 dosud nezavedena (věcně obdobná je ČSN 01 3823 Reprografie. Zkušební obrazce rozlišovací schopnosti. Rozměry a technické požadavky)

 

ISO 6196-7:1992 zavedena v ČSN 01 3801 Reprografie. Názvosloví v reprografii

 

ISO 8514-1:1992 zavedena v ČSN ISO 8514-1 Mikrografie. Mikrografická média COM. Kontrola jakosti. Požadavky na zkušební diapozitiv a zkušební data na magnetickém nosiči (01 3827)

 

ISO 9923:1990 dosud nezavedena (věcně obdobné jsou ČSN 01 3840 Reprografie. Mikrofiše a ČSN 01 3841 Reprografie. Mikrofiše COM)

 

Další souvisící normy

 

ČSN 01 3810 Reprografie. Měřítka zobrazení

 

ČSN 01 3820 Reprografie. Zkušební obrazec čitelnosti. Stanovení meze čitelnosti

 

ČSN 01 3823 Reprografie. Zkušební obrazce rozlišovací schopnosti. Rozměry a technické požadavky

 

ČSN 01 3825 Reprografie. Diazografické duplikáty. Požadavky na optické hustoty a měření hustot

 

ČSN 01 3829 Reprografie. Technologické kontroly v mikrografii

 

ČSN 01 3841 Reprografie. Mikrofiše COM

 

ČSN 01 3850 Reprografie. Ukládání mikrografických médií

 

ČSN 66 6518 Fotochemické výrobky. Mikrografické halogenidostříbrné filmy. Základní rozměry a jejich kontrola

 

ČSN 66 6655 Fotografické materiály. Stanovení uchovatelnosti fotografického obrazu

 

© Český normalizační institut, 1993
16185


Strana 2

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Mikrografie, spol. s r. o. Praha, IČO 45793743, Dr. Stanislav Konečný

 

Technická normalizační komise: TNK 28 Reprografie

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman


Strana 3

MIKROGRAFIE. MIKROGRAFICKÁ MÉDlA COM

KONTROLA JAKOSTI

Část 2: Postup

ISO 851 4-2


 

První vydání

 

1992-01-15

 

MDT 681.327.57:658.562.2

 

Deskriptory: micrographics, microforms, computer output microfiches, tests, quality control

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Norma ISO 8514-2 byla připravena technickou komisí ISO/TC 171 Mikrografie a optické paměťové prostředky pro záznam, uchování a užívání dokumentů a jejich zobrazení.

 

ISO 8514 se skládá z následujících částí pod tímto společným názvem Mikrografie - Mikrografická média COM Kontrola jakosti:

 

- Část 1: Požadavky na zkušební diapozitiv a zkušební data na magnetickém nosiči

 

- Část 2: Postup

 

Příloha A této části ISO 8514 je pouze informativní.

 

Úvod

 

Pokračující vývoj a šíření mikrografických médií COM zpracovaných abecedně číslicovým zařízením pro uložení informací ukazují, že je nezbytné stanovit účinné a spolehlivé metody, jimiž by bylo možno zjišťovat jakost zobrazení. Kontrola je potřebná, má-li být získáváno trvale použitelné výstupní médium. Prvořadý význam ve zhotovování mikrografických médií s abecedně číslicově vyjádřenou informací je čitelnost znaků v médiu předkládaném uživateli. To platí jak o prvotním médiu, tak o duplikátech.

 

ISO 8514 určuje metodu, jež stanoví hlediska a způsoby její kontroly na mikrografických médiích COM a k tomu stanoví požadavky na zkušební diapozitiv a zkušební data na magnetickém nosiči. Týká se médií obsahujících zobrazení dat snímaných ze stínítka obrazovky, světelných diod nebo tvořených laserovým paprskem a zobrazení předepsaných zkušebních útvarů ze zkušebního diapozitivu pro zmenšení 24X až 48X v souladu s ISO 9923. Tato mezinárodní norma se týká jen těch zařízení COM, která používají formulářové diapozitivy.

 

Poněvadž není možné zpracovat jedinou normu pro nejrůznější zařízení a soupravy, je nezbytné stanovit směrnice, s jejichž pomocí by uživatel mohl zavést a udržet danou technologickou úroveň s použitím nejjednodušších přístrojů. K uskutečnění zkoušek popsaných v této části ISO 8514 je potřebný pouze denzitometr a mikroskop. Jestliže by nebyly k dispozici, je možné zkoušky vyhodnocovat i pomocí čtecího přístroje, je-li po ruce změřený referenční vzorek.

 

Normalizovaná metoda používá zkušební diapozitiv a zkušební data vytvořená generátorem znaků zpravidla ze záznamu na magnetickém nosiči.


Strana 4

1 Předmět normy

 

Tato část ISO 8514 popisuje metodu zjišťování a kontroly jakosti mikrografických médií COM. Stanoví také prostředky pro nastavení intenzity expozice znaků ze znakového generátoru.

 

ISO 8514-1 stanoví požadavky na zkušební diapozitiv a zkušební data použitá pro tuto metodu kontroly.

 

ISO 8514-1 a ISO 8514-2 se vztahují pouze na zařízení COM používající formulářové diapozitivy.

 

Zdroj: www.cni.cz