Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.315.3:620.1:536.468

Červenec 1994

ZKOUŠKY ELEKTRICKÝCH KABELŮ
V PODMÍNKÁCH POŽÁRU
Část 3: Zkoušky vodičů
nebo kabelů ve svazcích

ČSN
IEC 332-3
prHD 405.3

34 7113

 

 

 

Tests on electric cables under fire conditions. Part 3: Tests on bunched wires or cables.

Essaiss des câbles électriques soumis au feu. Partie 3: Essais sur des fils ou câbles en nappes.

Prüfungen an Kabeln und Leitungen unter Brandbedingung. Teil 3: Prüfungen an Leitungs- oder Kabelbündel.

 

Tato norma obsahuje Technickou zprávu IEC 332-3:1992 a zavádí CENELEC prHD 405.3 S1:1992, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 332-3:1992.

 

This standard contains Technical Report IEC 332-3:1992, and implements CENELEC prHD 405.3 S1:1992, which is the complete and unchanged adoption of IEC 332-1:1992.

 

Národní předmluva

 

Tato norma doplňuje soubor základních zkoušek vodičů a kabelů o zkoušku svazku vodičů nebo kabelů v podmínkách požáru.

Uvádí popis zkušebního zařízení pro zkoušku svazku vodičů nebo kabelů ve svislé poloze a způsob vyhodnocení této zkoušky.

Norma umožňuje ověřovat vodiče a kabely pro používání v náročných provozech, u kterých se vyžaduje ověřená provozní spolehlivost i v případě požáru.

 

Citované normy

IEC 332-1 zavedena v ČSN IEC 332-1 Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru. Část 1: Zkouška samostatného svislého izolovaného vodiče nebo kabelu (34 7111)

IEC 332-2:1989 zavedena v ČSN IEC 332-2 Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru. Část 2: Zkouška izolovaného vodiče nebo kabelu, s měděným jádrem malého průřezu, ve svislé poloze (34 7112)

IEC 811-1-3:1985 dosud nezavedena

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16252


Strana 2

Další souvisící normy

ČSN 64 0756 Plasty. Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla (eqv ISO 4589:1984)

ČSN 65 4335 Dusík plynný stlačený

ČSN 65 4405 Kyslík plynný stlačený

 

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

CENELEC prHD 405.3 S1 Tests on electric cables under fire conditions. Part 3: Test on bunched wires or cables (Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru. Část 3: Zkoušky vodičů nebo kabelů ve svazcích)

DIN VDE 0472 Teil 804:1989 Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen, Brennverhalten (Zkouška kabelových a izolovaných vedení, chování v podmínkách požáru)

BS 4066 Part 3:1986 Tests on electric cables under fire conditions. Method for classification of flame propagation characteristic of bunched cables

(Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru. Třídění svazků kabelů podle schopnosti šířit plamen)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Elektrotechnický zkušební ústav - KONSEP, IČO 011481, Ing. Vladimír Prokeš

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Nováková


Strana 3

TECHNICKÁ ZPRÁVA

IEC 332-3

ZKOUŠKY ELEKTRICKÝCH KABELŮ V PODMÍNKÁCH POŽÁRU

Druhé vydání

Část 3: Zkoušky vodičů nebo kabelů ve svazcích

1992


 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

Úvodní údaje

4

 

 

 

Oddíl 1: Všeobecně

1.1

Rozsah platnosti

5

1.2

Odkazy na normy

5

 

 

 

Oddíl 2: Všeobecně o zkušebních postupech

2.1

Zkušební vzorek a kategorie

5

2.2

Zkušební sestava

5

2.3

Číselné určení zkušebních dílů

6

2.4

Připevnění zkušebního vzorku

6

2.5

Zdroj zapálení

7

2.6

Umístění zdroje zapálení

7

2.7

Postup zkoušky

7

2.8

Požadavky na vyhodnocení a postup při opakování zkoušky

7

2.9

Měření kyslíkového čísla (OI)

8

2.10

Pokyn pro výběr kabelu pro schvalovací zkoušku

8

 

 

 

Oddíl 3: Způsob upevnění zkušebních vzorků a doba přiložení plamene pro kategorii A, označení F/R A F

3.1

Výběr zkušebních dílů

9

3.2

Způsob upevnění

9

3.3

Umístění zkušebních vzorků

9

3.4

Doba přiložení plamene

9

 

 

 

Oddíl 4: Způsob upevnění zkušebních vzorků a doba přiložení plamene pro kategorii B, označení F

4.1

Výběr zkušebních dílů

9

4.2

Způsob upevnění

10

4.3

Umístění zkušebních vzorků

10

4.4

Doba přiložení plamene

10

 

 

 

Oddíl 5: Způsob upevnění zkušebních vzorků a doba přiložení plamene pro kategorii C, označení F

5.1

Výběr zkušebních dílů

10

5.2

Způsob upevnění

10

5.3

Umístění zkušebních vzorků

10

5.4

Doba přiložení plamene

11

 

 

 

Tabulky

11

Obrázky

12

Přílohy

A Podrobnosti k navrženému hořáku

21

B Způsob měření kyslíkového čísla pro elektrické kabely

22


Strana 4

Předmluva

 

1. Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v nejvyšší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2. Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.

3. Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.

Tato technická zpráva byla připravena subkomisí 20C: Hořlavost elektrických kabelů, technické komise IEC č. 20: Elektrické kabely.

Toto druhé vydání IEC 323-3 nahrazuje prvé vydání z roku 1982 a změnu 2:1987.

Text této zprávy je založen na následujících dokumentech:

 

4Y1.gif

 

Celkový přehled hlasování ke schválení této zprávy je ve výše uvedené tabulce.

Tato zpráva je technickou zprávou typu 2. Nelze ji považovat za mezinárodní normu.

Revize této technické zprávy bude provedena nejdříve za tři roky po jejím zveřejnění s těmito možnostmi: prodloužení na další tři roky, přepracování na mezinárodní normu nebo odstoupení.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz