Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

23.040

Květen 1994

Samočinné odvaděče kondenzátu. Výrobní zkoušky a zkoušky pracovních charakteristik

ČSN EN 26948


13 4812

 

 

idt ISO 6946:1980

 

Automatic steam traps. Production and performance characteristic tests

Purgeurs automatiques de vapeur d'eau. Essais de production et essais des caractéristiques de fonctionnement

Kondensatableiter. Fertigungsprüfung und Prüfung der Funktionsmerkmale

 

Tato národní norma je identická s EN 26948:1991 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

l050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 26948:1991 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 6552 dosud nezavedena

 

ISO 6553 zavedena v ČSN EN 26553 Samočinné odvaděče kondenzátu. Značení (13 4800)

 

ISO 6704 zavedena v ČSN EN 26704 Samočinné odvaděče kondenzátu. Klasifikace (13 4801)

 

Další souvisící normy

 

ČSN EN 27841 Samočinné odvaděče kondenzátu. Stanovení ztrát páry. Zkušební metody (13 4810)

 

ČSN EN 27842 Samočinné odvaděče kondenzátu. Stanovení odváděného množství. Zkušební metody (13 4811)

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: ARPO, a. s. Praha, IČO 45272069, Ing. Jana Hanslíková

 

Technická normalizační komise: TNK 50 Armatury

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Luboš Ptáček

 

© Český normalizační institut, 1994
16282


Strana 2

 


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 26948:1991


Říjen 1991

 

MDT 621.646.9.057.6:621.186.6:6:620.1

 

Deskriptory: Valves and fittings, traps: drainage, water vapour, steam, automatic equipment, tests, performance tests, performance evaluation

 

SAMOČINNÉ ODVADĚČE KONDENZÁTU - VÝROBNÍ ZKOUŠKY

A ZKOUŠKY PRACOVNÍCH CHARAKTERISTIK

(ISO 6948:1980)

 

Automatic steam traps - Production and performance

characteristic tests (ISO 6948:1980)

 

Purgeurs automatiques de vapeur d'eau - Essais

de production et essais des caractéristiques

de fonctionnement (ISO 6948:1980)

 

Kondensatableiter - Fertigungsprüfung

und Prüfung der Funktionsmerkmale

(ISO 6948:1980)

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 30. září 1991 a je identická s citovanou normou ISO. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050, Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Na návrh Technické komise CEN/TC 69 „Průmyslové armatury" rozhodl CEN BT rezolucí C 67/1990 podrobit mezinárodní normu

 

ISO 6948:1981 Samočinné odvaděče kondenzátu - Výrobní zkoušky a zkoušky pracovních charakteristik

 

formálnímu hlasování.

 

Tato evropská norma EN 26948 byla schválena CEN 2. července 1991.

 

Podle pravidel CEN/CENELEC jsou následující státy povinny zavést tuto evropskou normu:

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz