Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

23.040

Květen 1994

Samočinné odvaděče kondenzátu. Stanovení ztrát páry. Zkušební metody

ČSN EN 27841


13 4810

 

 

 

Automatic steam traps. Determination of steam loss  Test methods

Purgeurs automatiqucs de vapeur d'eau. Détermination de la perte de vapeur. Méthodes d'essais

Kondensatableiter. Bestimung des Dampfverlustes. Prüfverfahren

 

Tato národní norma je identická s EN  27841:1991 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 27841:1991 and is published with the permissions of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 4185 dosud nezavedena

ISO 6552 dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

 

ČSN EN 26553 Samočinné odvaděče kondenzátu. Značení (13 4800)

ČSN EN 26554 Samočinné odvaděče kondenzátu přírubové. Stavební délky (13 4830)

ČSN EN 26704 Samočinné odvaděče kondenzátu. Klasifikace (13 4801)

ČSN EN 26948 Samočinné odvaděče kondenzátu. Výrobní zkoušky a zkoušky pracovních charakteristik (13 4812)

ČSN EN 27842 Samočinné odvaděče kondenzátu. Stanovení odváděného množství. Zkušební metody (13 4811)

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: ARPO, a. s. Praha, IČO 45272069, Ing. Jana Hanslíková

Technická normalizační komise: TNK 50 Armatury

Pracovník Českého normalizačního institutu: Luboš Ptáček

 

© Český normalizační institut, 1994
16283


Strana 2

 


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 27841:1991


 

Říjen 1991

 

MDT 621.646.9.057:621.186.1:620.1

 

Deskriptory: Industrial valves, traps: drainage, water vapour, steam, tests, measurements, head losses

 

SAMOČINNÉ ODVADĚČE KONDENZÁTU - STANOVENÍ ZTRÁT PÁRY - ZKUŠEBNÍ METODY

(ISO 7841:1988)

 

Automatic steam traps - Determination of steam loss - Tests methods (ISO 7841:1988)

 

Purgeurs automatiques de vapeur d'eau - Détermination de la perte de vapeur - Méthodes d'essai (ISO 7841:1988)

 

Kondensatableiter - Bestimmung des Dampfverlustes - Prüfverfahren (ISO 7841:1988)

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 30. září 1991 a je identická s citovanou normou ISO. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji  jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050, Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Na návrh Technické komise CEN/TC 69 „Průmyslové armatury" rozhodl CEN BT rezolucí C 67/1990 podrobit mezinárodní normu

 

ISO 7841:1988 Samočinné odvaděče kondenzátu - Stanovení ztrát páry - Zkušební metody formálnímu hlasování.

 

Tato evropská norma EN 27841 byla schválena CEN 5. srpna 1991.

 

Podle pravidel CEN/CENELEC jsou následující státy povinny zavést tuto evropskou normu:

 

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

POZNÁMKA - Text mezinárodní normy ISO 7841:1988 byl CEN schválen jako evropská norma beze změn.

 

1 Předmět normy a rozsah použití

 

Tato mezinárodní norma stanoví dvě zkušební metody pro určení ztrát páry u odvaděčů podle ISO 6552.

 

Předmětem těchto zkoušek je určení množství ostré páry, které se ztrácí odvaděčem kondenzátu, pokud taková ztráta nastává. Jsou to proto zkoušky pro zhodnocení způsobilosti odvaděče uzavřít průtok páry mezi následnými odvody kondenzátu.

 

Není to měření celkové ztráty tepelné energie odvaděče. Na takové celkové ztrátě tepla se podílí složky sálání a proudění tepla, které mohou být stanoveny zvlášť.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz