Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

23.040

Květen 1994

Samočinné odvaděče kondenzátu. Stanovení odváděného množství. Zkušební metody

ČSN EN 27842


13 4811

 

 

idt ISO 7842:1988

 

Automatic steam traps. Determination of discharge capacity. Test methods

Purgeurs automatiques de vapeur d'eau. Détermination du débit  Méthodes d'essai

Kondensatableiter. Bestimmung des Durchflusses. Prüfverfahren

 

Tato národní norma je identická s EN 27842:1991 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 27842:1991 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 651 dosud nezavedena

 

ISO 652 dosud nezavedena

 

ISO 653 dosud nezavedena

 

ISO 654 dosud nezavedena

 

ISO 4185 dosud nezavedena

 

ISO 5167 nezavedena, revidována a schválena jako ISO 5167-1:1991 a zavedena v ČSN ISO 5167-1 Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku. Část 1: Clony, dýzy a Venturiho trubice vložené do zcela vyplněného potrubí kruhového průřezu (25 7710)

 

ISO 5168 dosud nezavedena

 

ISO 6552 dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

 

ČSN EN 26553 Samočinné odvaděče kondenzátu. Značení (13 4800)

 

ČSN EN 26554 Samočinné odvaděče kondenzátu přírubové. Stavební délky (13 4830)

 

ČSN EN 26704 Samočinné odvaděče kondenzátu. Klasifikace (13 4801)

 

ČSN EN 26948 Samočinné odvaděče kondenzátu. Výrobní zkoušky a zkoušky pracovních charakteristik (13 4812)

 

ČSN EN 27841 Samočinné odvaděče kondenzátu. Stanovení ztrát páry. Zkušební metody (13 4810)

 

© Český normalizační institut, 1994
16284


Strana 2

Vypracování normy

 

Zpracovatel: ARPO, a. s. Praha, IČO 45272069, Ing. Jana Hanslíková

 

Technická normalizační komise: TNK 50 Armatury

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Luboš Ptáček


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 27842:1991


 

Říjen 1991

 

MDT 621.646.9.057:621.186.1:620.1:532.57

 

Deskriptory: Industrial valves, traps: drainage, water vapour, steam, tests, flow measurements

 

SAMOČINNÉ ODVADĚČE KONDENZÁTU - STANOVENÍ ODVÁDĚNÉHO MNOŽSTVÍ - ZKUŠEBNÍ METODY

(ISO 7842:1988)

 

Automatic steam traps - Determination of discharge capacity - Test methods

(ISO 7842:1988)

 

Purgeurs automatiques de vapeur d'eau Détermination du débit - Méthodes d'essai

(ISO 7842:1988)

 

Kondensatableiter - Bestimmung des Durchflusses - Prüfverfahren

(ISO 7842:1988)

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 30. září 1991 a je identická s citovanou normou ISO. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050, Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Na návrh Technické komise CEN/TC 69 „Průmyslové armatury" rozhodl CEN BT rezolucí C 67/1990 podrobit mezinárodní normu

 

ISO 7842:1988 Samočinné odvaděče kondenzátu. Stanovení odváděného množství. Zkušební metody formálnímu hlasování.

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 5. srpna 1991.

 

Podle pravidel CEN/CENELEC jsou následující státy povinny zavést tuto evropskou normu:

 

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

POZNÁMKA - Text mezinárodní normy ISO 7842:1988 byl CEN schválen jako evropská norma beze změn.

 

1 Předmět normy a rozsah použití

 

Tato mezinárodní norma stanoví dvě zkušební metody pro měření odváděného množství u odvaděčů kondenzátu podle ISO 6552.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz