Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 1: 543. 422: 546. 56                                    ČESKÁ NORMA                                                             Červen 1994

Ocel a litina

STANOVENÍ MĚDI

Metoda plamenové atomové absorpční

spektrometrie (ISO 4943: 1985)

ČSN

EN 24943

42 0515

idt ISO 4943: 1985

Steel and cast iron. Determination of copper content. Rame atomic absorption spectrometric method (ISO 4943: 1985)

Aciers et fontes. Dosage du cuivre. Méthode par spectrométrie d'absorption atomique dans la flamme (ISO 4943: 1985)

Stahl und Gußeisen. Ermittlung des Kupfergehalts. Flammenatomabsorptionsspektrometrisches Verfahren (ISO 4943: 1985)

Tato národní norma je identická s EN 24943: 1990 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

This national standard is identical with EN 24943: 1990 and is published with the permission of

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

Národní předmluva

Citované normy

ISO/R 377 dosud nezavedena (nyní ISO 377-2: 1989 dosud nezavedena)

ISO 5725: 1986 zavedena v ČSN 01 0251 Vzájemná shoda výsledků zkušebních metod. Stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované zkušební metody pomocí mezilaboratorních zkoušek (eqv ISO 5725: 1986)

Další souvisící normy

ČSN 42 0505 Surové železo, litina, ocel, slitiny na bázi železa, feroslitiny, kovový mangan a chrom. Všeobecné požadavky к metodám chemického rozboru

Nahrazení předchozích norem

Tato norma společně s ČSN EN 24946 nahrazuje ČSN 42 0515 z 6. 4. 1981.

© Český normalizační institut, 1994

16293


ČSN EN 24943

Rozdíly proti předchozí normě

Atomová absorpce mědi se měří v prostředí kyseliny chloristé, podle původní ČSN ve směsi kyselin chlorovodíkové a dusičné (u wolframových ocelí ve směsi kyselin sírové, fosforečné a chloristé). Interval použitelnosti metody se z původního rozmezí od 0, 005 do 4 % (m/m) mění na rozmezí od 0, 004 do 0, 5 % (m/m).

Vypracování normy

Zpracovatel: Nová huť, akciová společnost, Ostrava, IČO 451 93 258 - RNDr. Květuše Poljaková, CSc, Ing. Oldřich Luzar

Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alexandra Červená

2


ČSN EN 24943

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 24943

Březen 1990

MDT 669. 1: 543. 422: 546. 56

Deskriptory: steels, cast iron, chemical analysis, determination of content, copper, atomic absorption method, flame photometric method

OCEL A LITINA

STANOVENÍ MĚDI

Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

(ISO 4943: 1985)*)

Steel and cast iron - Determination of copper content - Flame atomic absorption spectrometric method (ISO 4943: 1985)*)

Aciers et fontes - Dosage du cuivre - Méthode par spectrométrie d' absorption atomique dans la flamme (ISO 4943: 1985)*)

Stahl und Gusseisen - Ermittlung des Kupfergehalts - Flammenatomabsorptionsspektrometrisches Verfahren (ISO 4943: 1985)*)

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 27. 11. 1989 a je identická s uvedenou normou ISO. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem včetně bibliografických údajů lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma je vydána ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé).

Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN na vlastní odpovědnost překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemí, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue Bréderode 2, B-1000, Brusel

*) Oprava podle AC: 1991

3


ČSN EN 24943

Historie vzniku

Na návrh technické komise ECISS/TC 20 "Chemické analýzy" rozhodl koordinační výbor (COCOR) Evropské komise pro normalizaci železa a oceli v listopadu 1986 předložit mezinárodní normu ISO 4943: 1985 "Ocel a litina - Stanovení mědi - Metoda plamenové absorpční spektrometrie" k oficiálnímu schválení.

Evropská komise pro normalizaci CEN přijala tuto normu 27. 11. 1989.

Podle společných pravidel CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu převzít následující země:

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Prohlášení

Text mezinárodní normy ISO 4943, 1. vydání z roku 1985, byl převzat Evropskou komisí pro normalizaci CEN beze změny.

1 Předmět normy

Tato norma uvádí postup stanovení mědi v oceli a litině metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie.

Postup je použitelný pro stanovení mědi v rozmezí od 0, 004 % (m/m) do 0, 5 % (m/m).

4

Zdroj: www.cni.cz