Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 669.146.99:669.268.7

Červen 1994

PLECHY A PÁSY
VÁLCOVANÉ ZA STUDENA
ELEKTROLYTICKY POCHROMOVANÉ

ČSN
EN 10 202

42 0914

 

 

 

Cold reduced elektrolytic chromium/chromium oxide coated steel

Fer chromé électrolytique

Kaltgewalzter elektrolytisch spezialverchromter Stahl

 

Tato národní norma je identická s EN 10202:1989 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 10202:1989 and is published with the permission of

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 10002-1 dosud nezavedena

EU 109 dosud nezavedena

 

Obdobné mezinárodní normy

ISO 8110-1:1988   Fer chromé électrolytique simple reduction à froid - Partie 1: Feuilles (Plechy a pásy jednoduše válcované za studena elektrolyticky pochromované. - Část 1: Plechy)

ISO 8111-1:1988   Fer chromé électrolytique double réduction à froid. - Partie 1: Feuilles (Plechy a pásy dvojnásobně redukované za studena elektrolyticky pochromované. - Část 1: Plechy)

 

Porovnání s mezinárodními normami

ISO 8110-1:1988 a ISO 8111-1:1988 platí pro elektrolyticky pochromované plechy dodávané v tabulích, jednoduše válcované, popř. dvojnásobně redukované za studena. Požadavky na svitky určené ke stříhání na plechy budou obsaženy v části 2 těchto norem. Stupně jakosti podle tvrdosti nebo mechanických vlastností jsou stanoveny shodně. Rovněž další technické požadavky jsou předepisovány shodně nebo pouze s nepatrnými odchylkami.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚHŽ, a. s., Dobrá, IČO 45193797, Ing. Karel Rechtenberg

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Emilie Kremličková

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16327


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 10202

EUROPEAN STANDARD

Duben 1989

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT: 669.146.99:669.268.7

 

Deskriptory: iron and steel products, cold rolled products, low carbon steel, coated metal, electrodeposited coatings, chromium plating, chromium oxides, steel strips, sheet metal, designation, specifications, tests

 

PLECHY A PÁSY VÁLCOVANÉ ZA STUDENA ELEKTROLYTICKY  POCHROMOVANÉ

 

Cold reduced electrolytic chromium/chromium oxide coated steel

Fer chromé électrolytique

Kaltgewalzter elektrolytisch spezialverchromter Stahl

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 1. 4. 1989. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue Bréderode 2, B-1000 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí ECISS/TC 26 „Pokovované a tenké plechy pro obalovou techniku - Požadavky na jakost, rozměry, mezní úchylky a zvláštní zkoušky", jejímž sekretariátem je pověřen British Standards Institution (BSI).

Tato evropská norma nahrazuje následující návrhy EN:

pr EN 10170   Elektrolyticky pochromovaná ocel jednoduše válcovaná za studena. Plechy

pr EN 10171   Elektrolyticky pochromovaná ocel dvojnásobně redukovaná za studena. Plechy

pr EN 10172    Elektrolyticky pochromovaná ocel jednoduše válcovaná za studena. Svitky určené ke stříhání na plechy

pr EN 10173    Elektrolyticky pochromovaná ocel dvojnásobně redukovaná za studena. Svitky určené ke stříhání na plechy

Norma byla předložena ke schválení CEN dne 21. 10. 1988, přijata a schválena byla CEN BT dne 1. 4. 1989.

Podle společných pravidel CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu převzít následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy a rozsah použití

5

2

Odkazy na normy

5

3

Definice

5

4

Údaje pro objednávku

7

5

Označování

8

6

Výrobní postup

8

7

Specifické požadavky

9

8

Chromový povlak

10

9

Mechanické vlastnosti

10

10

Mezní úchylky rozměrů a tvaru

11

11

Svary na svitku

14

12

Odběr vzorků

16

13

Zkušební metody

17

14

Opakovací zkoušky

19

15

Způsoby dodávání a balení

19

 

 

 

Přílohy

A Metody stanovení kovového chromu a chromu obsaženého v oxidech na povrchu pochromovaných plechů a pásů

20

B Stanovení meze kluzu dvojnásobně redukovaných plechů a pásů pomocí zkoušky odpružení

26

C Kapitoly, které se týkají jednotlivých výrobků

27

 

 

 

Tabulky

1

Plošná hmotnost povlaku kovového chromu a chromu v oxidech

10

2

Hodnoty tvrdosti (HR 30 Tm) pro pochromované plechy a pásy jednoduše válcované

10

3

Mechanické vlastnosti pochromovaných plechů a pásů dvojnásobně redukovaných

11

4

Hodnoty tvrdosti podle Rockwella HR 15 T a odpovídající hodnoty HR 30 Tm

18

 

 

 

Obrázky

1

Přímost hran pásu

12

2

Přímost hran tabulí plechu

14

3

Úchylka od pravého úhlu

14

4

Přeplátovaný svar

15

5

Umístění zkušebních vzorků

15

6

Víceúčelový držák vzorku s popisem konstrukce

23

7

Elektrolytické rozpouštění kovového chromu ve víceúčelové kyvetě

24

8

Elektrický obvod pro eliminaci kovového chromu

25


Strana 5

1   Předmět normy a rozsah použití

 

Tato evropská norma stanoví požadavky pro elektrolyticky pochromované plechy a pásy (ECCS) z měkkých nelegovaných ocelí, jednoduše válcované nebo dvojnásobně redukované za studena, dodávané v tabulích nebo svitcích určených k dalšímu dělení.

Pochromované plechy a pásy jednoduše válcované se dodávají ve jmenovité tloušťce od 0,17 mm do 0,49 mm s odstupňováním tloušťky po 0,005 mm. Pochromované plechy a pásy dvojnásobně redukované se dodávají ve jmenovité tloušťce od 0,14 mm do 0,29 mm s odstupňováním tloušťky po 0,005 mm.

Tato evropská norma platí pro plechy a pásy s minimální jmenovitou šířkou 600 mm.

Příloha C uvádí seznam kapitol platných pro jednotlivé výrobky.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz