Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 698.16:691.145-037:033.62:620.1

Červenec 1994

Tapety v rolích
USTANOVENÍ PRO TEXTILNÍ TAPETY

ČSN
EN 266

80 6001

 

 

 

Wallcoverings in roll form - Specification for textile wallcoverings

Reventements muraux en rouleaux - Spécification pour reventements muraux textiles

Wandbekleidungen in Rollen - Festlegungen für Textilwandbekleidungen

 

Tato národní norma je identická s EN 266:1991 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue se Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 266:1991 und is published with the permission of

CEN

Rue se Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 233:1989 zavedena v ČSN EN 233 Tapety v rolích. Ustanovení pro hotové papírové, vinylové a plastové tapety (50 3403)

EN 235:1989 zavedena v ČSN EN 235 Tapety v rolích. Pojmy a symboly (50 3405)

EN 259:1991 zavedena v ČSN EN 259 Tapety v rolích. Ustanovéní pro vysoce odolné tapety (v návrhu)

ISO 3932:1976 dosud nezavedena

ISO 3933:1976 dosud nezavedena

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČO 013251, Ing. Lubor Tomeš

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního uinstitutu: Ing.Eva Řeháková

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16338


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 266

EUROPEAN STANDARD

Prosinec 1991

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 698.16:691.145-037:003.62:620.1

 

Deskriptory: Wallcovering, textile wallcovering, characteristics, dimensions, adhesion, colour fastness, marking, graphic symbols, designation, consumer information

 

Tapety v rolích. Ustanovení pro textilní tapety

 

Wallcoverings in roll form - Specification for textile wallcoverings

Reventements muraux en rouleaux - Spécificatoin pour reventements muraux textiles

Wandbekleidungen in Rollen - Festlegungen für Textilwandbekleidungen

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 27. prosince 1991. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední  sekretariát:  rue  de  Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

0

Úvod

4

1

Předmět normy

5

2

Odkazy

5

3

Definice

5

4

Rozměry

5

5

Lpění připojených nití

5

6

Čistitelnost

6

7

Stálobarevnost na světle

6

8

Symboly pro sesazení, tapetování, odstraňování a další symboly

6

9

Značení

6

10

Schéma značení

7

Přílohy

A Odběr vzorků

9

B Metody pro stanovení rozměrů

10

C Metoda pro zkoušku lpění připojených nití

11

D Protokol o zkoušce

12

E Značení

13

Tabulka I Symboly pro značení

7

 

Předmluva

 

Na základě požadavku Mezinárodního sdružení výrobců tapet (IGI) byla za účelem vypracování norem pro tapety ve formě rolí ustavena CEN/TC99. IGI předložilo první návrh slovníku a specifikací pro tapety určené k další úpravě a pro hotové papírové, vinylové a plastové tapety.

 

Na svém prvním zasedání v roce 1980 rozhodla TC99 o realizaci dalších prací týkajících se textilních tapet, pro které byla ustavena WG1 a vysoce odolných tapet, pro které byla ustavena WG2. První návrh specifikace pro textilní výrobky předala WG1 k posouzení TC99 na jejím pátém zasedání v Manchsteru (1985) a v roce 1988 byl předložen účastníkům na následujícím zasedání v Bruselu.

 

Podle společných stanov CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

0  Úvod

Textilní tapeta je tapeta jejíž lícní strana je z přírodních nebo chemických vláken nebo délkových textilií, jako jsou příze, tkaniny, pleteniny, provazy, šňůry, plsti apod., které mohou být připojeny k základu. Textilní tapety musí mít dostatečnou pevnost, aby bylo možno s nimi příslušným způsobem tapetovat podle pokynů uvedených dodavatelem a při použití doporučeného lepidla.

 

Existuje řada druhů tapet a různých postupů použitých při jejich výrobě. Pro zajištění uspokojivých vlastností je důležité, aby při tapetování byly dodržovány pokyny doporučené výrobcem pro každý jednotlivý výrobek.

 

V této normě jsou pro textilní tapety uvedeny různé stupně stálobarevnosti na světle a symboly pro značení těchto stupňů. Dále jsou stanoveny symboly pro sesazení vzorů, postupy tapetování a způsoby následného odstraňování tapet z podkladu. Tyto údaje usnadní uživateli výběr vhodných tapet a budou vodítkem při tapetování.

 

Jsou rovněž vydány evropské normy týkající se názvosloví a symbolů, které se používají v průmyslu vyrábějícím tapety, a to pro hotové papírové, vinylové a plastové tapety, pro tapety určené k další úpravě a pro vysoce odolné tapety.


Strana 5

1  Předmět normy

Tato norma:

- stanoví požadavky na rozměry, lpění nití a stálobarevnost na světle

- uvádí symboly, které se používají pro popis těchto vlastností a také pro sesazování, postupy tapetování a postupy odstraňování tapet

- stanoví požadavky na popis výrobku

- stanoví systém značení.

 

Údaje pro popis výrobku, uvedené v této normě, jsou určeny zejména pro informaci spotřebitele a pro možnost optimálního využití výrobku.

 

Tato norma platí pro textilní tapety dodávané v rolích, které se lepí na stěny a stropy pomocí lepidla, které pokrývá celou plochu mezi tapetou a podkladem. Nevztahuje se na jednotlivé odstřihy textilní tapety, odstřižené v místě maloobchodního prodeje. Do této normy nejsou zahrnuty tuhé materiály, materiály, které nelze úplně nebo částečně nalepit pomocí lepidla na tapety, které neslouží dekorativním účelům, jako jsou podkladové materiály nebo potahy stěn se zvláštními vlastnostmi, např. s tepelnou nebo zvukovou izolací. Z této normy jsou vyloučeny rovněž papírové tapety, vinylové tapety a tapety s plastovým povrchem, pro které platí EN 233:1989.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz