Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.039;546.11*3:614.876

Červen 1994

HODNOCENÍ
POVRCHOVÉ KONTAMINACE
Část 2: Povrchová kontaminace tritiem

ČSN
ISO 7503-2

40 4012

 

 

 

Evaluation of surface contamination - Part 2: Tritium surface contamination

Evaluation de la contamination de surface - Partie 2: Contamination de surface par le tritium

Bestimmung der Oberflächenkontamination - 2. Teil: Oberflächenkontamination durch Tritium

 

Tato norma obsahuje ISO 7503-2:1988.

 

Národní předmluva

 

Souvisící normy

 

ČSN 40 4011 Měření aktivity radionuklidů. Měřicí sestavy s kapalnými scintilátory

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ÚVVVR Praha, a. s., IČO 45271607, Ing. M. Heřt

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák

 

ã Český normalizační institut, 1994
16365


Strana 2

HODNOCENÍ POVRCHOVÉ KONTAMINACE

ISO 7503-2

Část 2: Kontaminace povrchu tritiem

První vydání

1988-08-01


 

MDT 621.039;546.11*3:614.876

 

Deskriptory: nuclear energy, nuclear radiation, radioactive materials, radioactive isotopes, hydrogen isotopes, tritium contamination, radiation measurement.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla zřízena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují rovněž mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s IEC (Mezinárodní elektrotechnickou komisí) ve všech záležitostech elektrotechnické normalizace.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování a pak jsou vyhlášeny Radou ISO. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů. Mezinárodní norma ISO 7503-1 byla připravena technickou komisí ISO/TC 85 Jaderná energie.

 

Uživatelé si mají být vědomi toho, že se mezinárodní normy čas od času revidují a pokud se tato norma odkazuje na jakoukoliv jinou mezinárodní normu, vztahuje se odkaz na její poslední vydání, pokud není výslovně stanoveno jinak.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

2

2

Termíny a definice

3

3

Postup hodnocení povrchové kontaminace

3

4

Protokol o měření povrchové kontaminace

6

Literatura

7

 

1 Předmět normy

 

Tato část ISO 7503 se vztahuje na hodnocení kontaminace povrchu zařízení a pracovních prostor, stínicích kontejnerů na radioaktivní látky a uzavřených zářičů tritiem.

 

Nevztahuje se na hodnocení kontaminace povrchu kůže a oděvu tritiem.

 

POZNÁMKA - Hodnocení povrchové kontaminace zářiči beta (maximální energie záření beta větší než 0,15 MeV) a zářiči alfa je náplní ISO 7503-1. Hodnocení kontaminace povrchů dalšími radionuklidy praktického významu (např. zářiči se záchytem elektronů a zářiči s izomerovým přechodem) jsou náplní další části ISO 7503, která se zpracovává.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz