Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 625.86

Červenec 1994

Stavba vozovek
VTLAČOVANÉ VRSTVY

ČSN 73 6128


 

 

 

Road Building. Indentation Courses

Construction des chaussées. Couches cloutage

Oberbau der Fahrbahnen. Eingedrücke Schichten

 

Tato norma je podle & 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v rozsahu působnosti ministerstva dopravy ČR na základě jeho požadavku.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

1

Předmět normy

4

2

Termíny a definice

4

2.1

Názvosloví

4

2.2

Technologie

4

2.3

Složky vtlačovaných vrstev

4

3

Značky a označování

4

4

Užití ve vozovce

5

 

 

 

5

Stavební materiály

7

5.1

Kamenivo

7

5.2

Pojivo

7

5.3

Přísady

8

6

Stavební směs

8

6.1

Složení směsi základní vrstvy

8

6.2

Složení vtlačované směsi

9

6.3

Technické požadavky

9

 

 

 

7

Stavební práce

9

7.1

Druh a úprava podkladu

9

7.2

Podmínky pokládky základní vrstvy

10

7.3

Výroba směsi základní vrstvy

10

7.4

Doprava směsi základní vrstvy

10

7.5

Pokládka základní vrstvy

10

7.6

Zhutňování základní vrstvy

10

7.7

Výroba vtlačované směsi

10

7.8

Doprava vtlačované směsi

11

7.9

Rozprostírání vtlačované směsi

11

7.10

Zhutňování vtlačované směsi

11

7.11

Ošetření a ochrana povrchu

12

 

 

 

8

Zkoušení a kontrola

12

8.1

Druhy zkoušek

12

8.2

Zkoušení stavebních materiálů

12

8.3

Zkoušení stavebních směsí

13

8.4

Zkoušení hotové vrstvy

14

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16377


Strana 2

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 65 7060 Ropné asfalty. Stanovenie bodu mäknutia krúžkom a guľôčkou

ČSN 65 7062 Asfalty ropné. Stanovenie penetrácie

ČSN 65 7063 Ropné asfalty. Stanovenie teploty lámavosti podľa Fraassa

ČSN 65 7201 Asfalty cestné ropné

ČSN 65 7205 Silniční ředěné asfalty

ČSN 65 7206 Polofúkané cestné asfalty

ČSN 72 1172 Stanovení zrnitosti a určení tvaru zrn kameniva

ČSN 72 1173 Stanovení odplavitelných částic a hliněných hrudek v kamenivu

ČSN 72 1174 Stanovení vlhkosti a nasákavosti kameniva

ČSN 72 1175 Stanovení mechanických vlastností kameniva

ČSN 72 1182 Zkouška zrychlené ohladitelnosti kameniva

ČSN 72 1183 Stanovení zrnitosti kameniva

ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení

ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky

ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací

ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

ČSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy

ČSN 73 6129 Stavba vozovek. Postřiky a nátěry

ČSN 73 6130 Stavba vozovek. Emulzní kalové vrstvy

ČSN 73 6160 Zkoušení silničních živičných směsí

ČSN 73 6175 Měření rovnosti povrchu vozovky latí

ČSN 73 6177 Měření protismykových vlastností povrchů vozovek

ČSN ISO 7033 Drobné a hrubé kamenivo do betonu. Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti. Metoda pyknometrická (72 1174)

 

Další souvisící normy

ČSN 65 7200 Asfalty ropné. Klasifikácia a označovanie

ČSN 72 1176 Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu

ČSN 72 1510 Kamenivo pro stavební účely. Názvosloví a klasifikace

ČSN 73 6122 Stavba vozovek. Lité asfalty

ČSN 73 6126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje v celém rozsahu ČSN 73 6151 Vsypný makadam z 11.4.1988.


Strana 3

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předchozí normou ČSN 73 6151 je navíc do této normy nově zahrnuta problematika vtlačovaných úprav (dříve ON 73 6153 Vtláčané úpravy pre netuhé vozovky), dále norma řeší problematiku vtlačování asfaltové směsi do recyklované směsi prováděné metodou na místě (Remix Plus) a vtlačování asfaltové směsi do obalovaného kameniva velmi hrubého a typu makadam.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, IČO 206 305, Ing. Jan Kudrna, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 51 Pozemní komunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Kratochvílová


Strana 4

1   Předmět normy

 

Tato norma platí pro zhotovení a zkoušení vtlačovaných vrstev vozovek pozemních komunikací, vrstev nemotoristických komunikací, dopravních a jiných ploch z vtlačovaného asfaltového betonu, uzavřené recyklované vrstvy, uzavřeného obalovaného kameniva a vsypného makadamu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz