Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

71.100.50

Červenec 1994

Postup zkoušek pro zjišťování relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo ve styku se zemí ve volné přírodě

ČSN EN 252


49 0692

 

 

 

Field test method for determining the relative protective effectiveness of a wood preservative in ground contact

Essai de champ pour déterminer l'efficacité protectrice d'un produit de préservation du bois en contact avec le sol

Freiland-Prüfverfahren zur Bestimmung der relativen Schutzwirkung eines Holzschutzmittels im Erdkontakt

 

Tato národní norma je identická s EN 252:1989 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium

 

This national standard is identical with EN 252:1989 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium

 

Národní předmluva

 

Norma obsahuje národní přílohu NA.

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, pracoviště Březnice, IČO 014125 - ing. Pavel Vitvar

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Pokorná

 

© Český normalizační institut, 1994
16426


Strana 2

 


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 252


 

Červen

1989

 

MDT 674.04:620.197.682:620.193.82:620.193.873

 

Deskriptory: wood preservatives, wood, ground, determination. effectiveness, pest control, rod, microorganism, termite, test result

 

POSTUP ZKOUŠEK PRO ZJIŠŤOVÁNÍ RELATIVNÍ ÚČINNOSTI OCHRANNÉHO PROSTŘEDKU NA DŘEVO VE STYKU SE ZEMÍ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ

 

Field test method for determining the relative protective effectiveness of a wood preservative in ground contact

 

Essai de champ pour déterminer l'efficacité protectrice d'un produit de préservation du bois en contact avec le sol

 

Freiland-Prüfverfahren zur Bestimmung der relativen Schutzwirkung eines Holzschutzmittels im Erdkontakt

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 15. 11. 1988. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát statut národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný statut jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

 

Ústřední sekretariát: rue Bréderode 2, B-1000 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována technickým výborem CEN/TC 38 „Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi", který byl pověřen sekretariátem AFNOR.

 

Podle všeobecných pravidel CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny převzít následující země:

 

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

0 Úvod

 

Tato evropská norma vychází z dokumentu „Předkládaný postup zkoušek s dřevěnými tělesy ve volné přírodě" (zveřejněném jako doplněk k PANS1), svazek 18, č. 1, 1972), který byl vypracován na mezinárodní poradě v rámci IUFRO2).

 

Postup se především vztahuje na ochranu proti napadení houbami. Může však být použit i v oblastech, ve kterých existuje ohrožení termity. Nutno poukázat na to, že napadení houbami může změnit odolnost dřevěných těles vůči termitům a naopak poškození termity může překrývat příznaky napadení houbami.

 

Hlavním cílem popsaného postupu je zhodnocení účinnosti ochranného prostředku v porovnání s referenčním ochranným prostředkem. Aby mohla být zjištěna účinnost různých příjmů ochranného prostředku jsou ke zkouškám používány snadno impregnovatelné dřeviny.

 

Pro jiné cíle, jako např. stanovení relativní účinnosti ochrany nebo stanovení odolnosti jádrového a bělového dřeva určité dřeviny, mohou být použity modifikace tohoto postupu.

 

Tento postup je určen pro zjištění účinnosti ochranného prostředku na dřevo ve styku se zemí.

 

Zkouška vyžaduje minimální dobu (obvykle 5 let nebo až do znehodnocení všech zkoušených dřevěných tyčí), než je možno provést konečné vyhodnocení výsledků.

 

Protože dřevěná tělesa jsou po dobu zkoušky ve volné přírodě částí své délky zakopána do země, nelze vyloučit odchylky zkušebních podmínek (mezi jednotlivými pokusnými poli). Rozdíly v klimatu, půdních podmínkách a v mikrofloře nevyhnutelně ovlivňují celkový stupeň rozrušení. Přesto se porovnáním těles ošetřených zkoušeným ochranným prostředkem s tělesy, které byly ošetřeny referenčním ochranným prostředkem a s neošetřenými kontrolními tělesy nechá zhodnotit relativní účinnost zkoušeného ochranného prostředku.

 

1 Předmět normy

 

Tato norma popisuje postup zkoušek pro zjištění relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo ve volné přírodě, při použití vakuo-tlakové impregnace nebo jiných postupů, které poskytují plné proimpregnování, aby se předešlo odbourávání dřeva mikroorganismy při styku dřeva se zemí. Tento postup lze použít i v oblastech, ve kterých existuje ohrožení termity.

 

Účinnost zkoušeného ochranného prostředku na dřevo je stanovena srovnáním s referenčním ochranným prostředkem, který byl použit normovaným postupem. Korelace mezi výsledky těchto zkoušek ve volné přírodě a jejich praktickým použitím může být u různých ochranných prostředků rozdílná.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz