Zdroj: www.cni.cz

MDT 621. 31: 001. 4

ČESKÁ NORMA

Říjen 1994

MEZINÁRODNÍ ELEKTROTECHNICKÝ SLOVNÍK

Kapitola 602: Výroba, přenos a rozvod

elektrické energie. Výroba

ČSN 33 0050-602

mod IEC 50(602): 1983

International Electrotechnical Vocabulary: Chapter 602: Generation, transmission and distribution of electricity - Generation

Vocabulaire Elektrotechnique International: Chapitre 602: Production, transport et distribution de. l'énergie électrique Production

Internationales Elektrotechnisches Wörtebuch: Teil 602: Erzeugung. Umformung und Übertragung elektrischer Energie Erzeugung

Tato norma obsahuje IEC 50 (602): 1983 s národními doplňky. Tyto doplňky jsou označeny písmenem "N" v čísle názvu.

Obsah

Strana

Předmluva.....................................................................................................................................................................................       1

602-01 Elektrárny.......................................................................................................................................................................       3

602-02 Montážní a výrobní zařízení.............................................................................................................................................       8

602-03 Provoz elektrárny............................................................................. ..................................................................................     18

Abecední rejstříky

Český abecední rejstřík.................................................................................................................................................................     23

Slovenský abecední rejstřík..........................................................................................................................................................     25

Anglický abecední rejstřík............................................................................................................................................................     27

Francouzský abecední rejstřík.......................................................................................................................................................     29

Německý abecední rejstřík............................................................................................................................................................     31

Ruský abecední rejstřík.................................................................................................................................................................     33

Předmluva

Norma obsahuje české a slovenské termíny, definice v češtine, anglické termíny a definice a další cizojazyčné termíny v pořadí: francouzština, němčina a ruština.

POZNÁMKA - Vedle čísla názvu termínu je v závorce uvedeno číslo udávající zařazení v terminologické databance, jejímž účelem je poskytovat informace zpracovatelům technických norem a technické dokumentace. Databanka je v současné době vedena Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Souvisící normy

ČSN 33 3100 Elektrotechnické předpisy. Roztřídění elektráren a tepláren podle druhu prvotní energie a způsobu práce

ČSN 34 5101 Elektrotechnické názvosloví. Základní názvosloví v elektrotechnice

© Český normalizační institut, 1994

16446


ČSN 33 0050-602

Porovnání s IEC 50(602): 1983

Do normy jsou doplněny termíny a definice, které IEC 50(602): 1983 neobsahuje, ale které jsou v ČR užívané. Tyto národní doplňky jsou označeny písmenem "N" v čísle názvu.

Informační údaje z IEC 50(602): 1983

Norma byla vypracována technickou komisí IEC TC 1 - Terminologie.

Tato norma je druhá z pěti kapitol Mezinárodního elektrotechnického slovníku zabývající se výrobou, přenosem a rozvodem elektrické energie v souladu s následujícím plánem:

Kapitola 601 Všeobecně

Kapitola 602 Výroba

Kapitola 603 Plánování a řízení elektrizační soustavy

Kapitola 604 Provoz

Kapitola 605 Elektrické stanice

Tyto kapitoly jsou revizí Skupiny 25 druhého vydání Mezinárodního elektrotechnického slovníku (IEV) publikovaného v roce 1965 a připravovaného od roku 1968. Práce jsou prováděny pracovní skupinou 1/WGp 601, povinnosti Sekretariátu byly v držení národního komitétu SSSR a od roku 1976 národního komitétu SRN.

Terminologická kapitola 602 je omezena úmyslně tak, aby pokrývala velmi úzké pole. Výrobní zařízení jsou primárně posuzována z hlediska své funkce a bylo vybráno pouze několik výrazů potřebných systémovým plánováním a operátory. Kapitola 602 tak zůstává elektrotechnickou kapitolou, která neobsahuje v co největší míře žádné konstrukční detaily v definicích zařízení.

Text normy vychází z dokumentů:

Document 1 (IEV 602) (Secretariat) 1156 (1980)

Document 1 (IEV 602) (Central Office) 1152 (1981)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují:

termíny č. 2. 4, 2. 6, 2. 7, 4. 1. 1, 4. 1. 2, 4. 1. 3, 4. 3. 1, 4. 7. 3, 4. 7. 4, 6. 11, 6. 14, 8. 28 z ČSN 33 3100 z 15. 4. 1977

termín č. 1005 z ČSN 34 5101 z 4. 3. 1971

Vypracování normy

Zpracovatel: Energoprojekt a. s., IČO 45273898, Ing. Stanislav Roškota Technická normalizační komise: TNK 21 Terminologie v elektrotechnice Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik

2

Zdroj: www.cni.cz