Zdroj: www.cni.cz

MDT 621. 31: 001. 4

ČESKÁ NORMA

Říjen 1994

MEZINÁRODNÍ ELEKTROTECHNICKÝ SLOVNÍK Kapitola 603: Výroba, přenos a rozvod

elektrické energie. Plánování a řízení elektrizační soustavy

ČSN 33 0050-603

mod IEC 50(603): 1986

International Electrotechnical Vocabulary: Chapter 603: Generation, transmission and distribution of electricity - Power system planning and management

Vocabulaire Electrotechnigue International: Chapitre 603: Production, transport et distribution de l'énergie électrique - Planification et conduite des réseaux

Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch: Teil 603: Erzeugung, Umformung und Übertragung elektrischer Energie Netzplanung und Netzführung

Tato norma obsahuje IEC 50(603): 1986 s národními doplňky (viz předmluva). Národní doplňky jsou označeny písmenem N.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................... ...........................................................................       1

603-01 Plánování elektrizační soustavy......................................................................................................................................      3

603-02 Výpočet sítě....................................................................................................................................................................      4

603-03 Stabilita...... ......................................................................................................................................................................      10

603-04 Řízení elektrizační soustavy...........................................................................................................................................     13

603-05 Spolehlivost elektrizační soustavy..................................................................................................................................     21

603-06 Ekonomická optimalizace...............................................................................................................................................     25

Abecední rejstříky

Český abecední rejstřík.................................................................................................................................................................     27

Slovenský abecední rejstřík.... ......................................................................................................................................................     29

Anglický abecední rejstřík.... ........................................................................................................................................................     31

Francouzský abecední rejstřík.......................................................................................................................................................     33

Německý abecední rejstřík. ..........................................................................................     35

Ruský abecední rejstřík.................................................................................................................................................................     38

Předmluva

Norma obsahuje české a anglické termíny a definice a další cizojazyčné termíny v pořadí: francouzština, němčina, ruština.

POZNÁMKA - Vedle čísla termínu je v závorce uvedeno číslo udávající zařazení termínu v terminologické databance Elektrotechnického zkušebního ústavu. Účelem této databanky je poskytovat zpracovatelům technických norem a technické dokumentace informace o českých termínech a o jejich cizojazyčných ekvivalentech používaných v oblasti elektrotechniky.

© Český normalizační institut, 1994

16447


ČSN 33 0050-603

Citované normy

IEC 50 (191): 1990 Zavedena v ČSN IEC 50 (191) Mezinárodni elektrotechnický slovník. Kapitola 191: Spolehlivost a jakost služeb (01 0102) *) Další souvisící normy

ČSN 33 3100 Elektrotechnické předpisy. Roztřídění elektráren a tepláren podle druhu prvotní energie a způsobu práce. Základní názvy

ČSN 33 3200 Elektrotechnické předpisy. Elektrické stanice a rozvodné zařízení. Třídění a základní pojmy

ČSN 34 5101 Elektrotechnické názvosloví. Základní názvosloví v elektrotechnice

Porovnání s IEC 50(603): 1986

Proti mezinárodní normě jsou do ČSN doplněny termíny a definice, které mezinárodní norma neobsahuje, ale které jsou v ČR používány. Tyto národní doplňky jsou označeny písmenem N za číslem oddílu a požadovaným číslem uvedeným za písmenem N, počínaje číslem 1 v jednotlivých oddílech normy. К definicím termínů 603-02-25 a 60302-26 jsou doplněny národní poznámky označené Poznámka N, upřesňující definice z hlediska použití v ČR.

Informační údaje z IEC 50(603): 1986

Norma byla vypracována technickou komisí IEC TC 1 Terminologie. Tato norma je třetí z pěti kapitol Mezinárodního elektrotechnického slovníku, zabývajících se výrobou, přenosem a rozvodem elektrické energie v souladu s níže uvedeným plánem.

Kapitola 601: Všeobecně

Kapitola 602: Výroba

Kapitola 603: Plánování a řízení elektrizační soustavy

Kapitola 604: Provoz

Kapitola 605: Elektrické stanice

Tyto kapitoly tvoří revizi skupiny 25 druhého vydání Mezinárodního elektrotechnického slovníku (IEV) publikovaného v roce 1965.

Text této normy je založen na těchto dokumentech:

Pravidlo šestiměsíčního řízení

Zpráva o hlasování

1 (IEV 603) (CO) 1170

1 (IEV 603) (CO) 1194

1 (IEV 603) (CO) 1189

1 (IEV 603) (CO) 1215

Úplnou informaci o hlasování o této normě je možno nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují:

termíny č. 1017, 1028, 1029, 1030 z ČSN 34 5101 z 4. 3. 1971

termín č. 19 f) z ČSN 34 3100 z 9- 2. 1967 - Změna f - 3/1989

Vypracování normy

Zpracovatel: Energoprojekt Praha, IČO 45273898, Ing. Jaroslav Mezera Technická normalizační komise: TNK 21 Terminologie v elektrotechnice Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik

*) Termíny v oddíle 603-05 ČSN 33 0050-603, převzaté z IEC 50 (603) neodpovídají zcela termínům (eventuelně definicím nebo cizojazyčným termínům zejména v němčině a ruštině) uvedeným v ČSN IEC 50 (191) z důvodu vydání IEC 50 (603) před zpracováním IEC 50 (191).

2

Zdroj: www.cni.cz