Zdroj: www.cni.cz

MDT 621. 31: 001. 4

ČESKÁ NORMA

Říjen 1994

MEZINÁRODNÍ ELEKTROTECHNICKÝ SLOVNÍK

Kapitola 605: Výroba, přenos a rozvod

elektrické energie. Elektrické stanice

ČSN 33 0050-605

mod IEC 50(605): 1983

International Electrotechnical Vocabulary: Chapter 605: Generation, transmission and distribution of electricity - Substations Vocabulaire Elektrotechnique International: Chapitre 605: Production, transport et distribution de l'énergie électrique - Postes Internationales Elektrotechnisches Wörtebuch: Teil 605: Erzeugung, Umformung und Übertragung elektrischer Energie - Station

Tato norma obsahuje IEC 50 (605): 1983 s národními doplňky, které jsou v textu označené písmenem N (viz předmluva).

Obsah

Strana Předmluva..................................................................................................................................................................................... 1

Oddíl

605-01   Druhy elektrických stanic...............................................................................................................................................       3

605-02   Základní zařízení rozvoden............................................................................................................................................     10

605-03   Sekundární vybavení rozvoden......................................................................................................................................     19

Abecední rejstříky

Český abecední rejstřík.................................................................................................................................................................     22

Slovenský abecední rejstřík..........................................................................................................................................................     24

Anglický abecední rejstřík............................................................................................................................................................     26

Francouzský abecední rejstřík.......................................................................................................................................................     28

Německý abecední rejstřík............................................................................................................................................................     30

Ruský abecední rejstřík.................................................................................................................................................................     32

Předmluva

Norma obsahuje české a slovenské termíny, definice v češtině, anglické termíny a definice a další cizojazyčné termíny v pořadí: francouzština, němčina a ruština.

POZNÁMKA - Vedle čísla názvu termínu je v závorce uvedeno číslo udávající zařazení v terminologické databance, jejímž účelem je poskytovat informace zpracovatelům technických norem a technické dokumentace. Databanka je v současné době vedena Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Souvisící normy

ČSN 33 3100 Elektrotechnické předpisy. Roztřídění elektráren a tepláren podle druhu prvotní energie a způsobu práce

ČSN 33 3220   Elektrotechnické předpisy. Společná ustanovení pro elektrické stanice

ČSN 33 3240   Elektrotechnické předpisy. Stanoviště výkonových transformátorů

ČSN 34 5101   Elektrotechnické předpisy. Základní názvosloví v elektrotechnice

ČSN 38 2156   Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory

ČSN 73 0802   Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení

© Český normalizační institut, 1994

16449


ČSN 33 0050-605

Porovnání s IEC 50(605): 1983

V normě jsou doplněny termíny a definice, které IEC 50(605): 1983 neobsahuje, ale které jsou v ČR užívané. Tyto národní doplňky jsou označeny písmenem "N" v čísle termínu.

Informační údaje z IEC 50(605): 1983

Tato norma je poslední z pěti kapitol Mezinárodního elektrotechnického slovníku zabývající se výrobou, přenosem a rozvodem elektrické energie. Dělení uvnitř kapitol je ve shodě s následujícím plánem:

Kapitola 601: Všeobecně

Kapitola 602: Výroba

Kapitola 603: Plánování a řízení elektrizační soustavy

Kapitola 604: Provoz

Kapitola 605: Elektrické stanice

Tyto kapitoly jsou revizí Skupiny 25 druhého vydání Mezinárodního elektrotechnického slovníku (IEV) publikovaného v roce 1965 a připravovaného od roku 1968. Práce jsou prováděny pracovní skupinou 1/WGp 601, povinnosti Sekretariátu byly drženy národním komitétem SSSR a od roku 1976 národním komitétem SRN.

Text normy vychází z dokumentů:

Document 1 (IEV 605) (Secretariat) 1135 (1979)

Document 1 (IEV 605) (Central Office) 1134 (1980)

Nahrazení předchozích norem

Tato norma společně s ČSN 33 0050-601 nahrazuje ČSN 33 3200 z 29. 4. 1986 "Elektrické stanice a rozvodná zařízení. Třídění a základní pojmy. " v plném rozsahu.

Změny proti předchozí normě

Přejímaná mezinárodní norma IEC 50(605) řeší problematiku elektrických stanic, která byla řešena v ČSN 33 3200. Stavba a členění normy je zcela jiná než byla v ČSN 33 3200. Jedná se prakticky o novou normu.

Vypracování normy

Zpracovatel: Energoprojekt, a. s., IČO 45273898, Ing. Stanislav Roškota Technická normalizační komise: TNK 21 Terminologie v elektrotechnice Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik

2

Zdroj: www.cni.cz