Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.791.03:614.8

Červenec 1994

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY
NA KONSTRUKCI A STAVBU ZAŘÍZENÍ
PRO ODPOROVÉ SVAŘOVÁNÍ
A PODOBNÉ PROCESY

ČSN
EN 50 063

05 2012

 

 

 

Safety requirements for the construction and the instalation of equipment for resistance welding and allied processes

Règles de sécurité concernant la concruction et l'installation du matériel de soudage électrique par résistance et techniques connexes

Sicherheitsanforderungen für den Bau und die Errichtung von Einrichtungen zum Widerstandsschweissen und für verwandte Verfahren

 

Tato norma obsahuje EN 50 063:1989.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 60 204-1 dosud nezavedena

IEC 112 zavedena v ČSN 34 6468 Skúšky tuhých elektroizolačných materiálov. Metoda určovania porovnávacích indexov odolnosti tuhých izolačných materiálov proti plazivým prúdom za vlhka (idt IEC 112-1979)

IEC 364-4-41      dosud nezavedena

IEC 364-6-61      dosud nezavedena

IEC 536           dosud nezavedena

IEC 664           dosud nezavedena

ISO 669           dosud nezavedena

ISO 5826          dosud nezavedena

ISO 5828          dosud nezavedena

EN 6O2O4-1        dosud nezavedena

HD 366            dosud nezavedena

IEC 112           dosud nezavedena

 

Souvisící normy

ČSN 05 0650 Bezpečnostné ustanovenia pre odporové zváranie kovov

ČSN 05 2010 Odporové zváracie stroje. Technické požiadavky a metody skúšania

ČSN 33 0420 Elektrotechnické předpisy. Koordinace izolace elektrických zařízení nízkého napětí. Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty.

ČSN 33 2200-1 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení pracovních strojů (eqv IEC 204-1-1981)

 

ã Český normalizační institut, 1994
16477


Strana 2

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum informací a vzdělávání ochrany práce, IČO: 48115398,  Ing. Svatopluk Halen

Technické normalizační komise: TNK 7O Svařování

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. A. Červená


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 5OO63

EUROPEAN STANDARD

Únor 1989

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 621.791.76.03:614.8

 

Deskriptory: Safety reguirements,welding equipment,electric welding, resistance welding

 

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A STAVBU ZAŘÍZENÍ PRO ODPOROVÉ SVAŘOVÁNÍ A PODOBNÉ PROCESY

 

Safety requirements for the construction and the installation of equipment for resistance welding and allied processes

Règles de sécurité concernant la concruction et l'insatallation du matériel de soudage élecrique par résistance et techniques connexes

Sicherheitsanforderungen für den Bau und die Errichtung von Einrichtungen zum Widerstandsschweißen und für verwandte Verfahren

 

Tato Evropská norma byla organizací CENELEC přijata 13.9.1988. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této Evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena CENELEC.

 

Tato Evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku,  pořízená členem CENELEC ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Itálie, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Španělska, Švédska, Švýcarska a Velké Británie.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalization Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

 

Ústřední sekretariát: rue Bréderode 2, B-1050 Brusel


Strana 4

Stručná historie

Evropská norma 50 063 byla vypracována na základě harmonizačního dokumentu HD 389 technickou komisí CENELEC T C 26B a nahrazuje harmonizační dokument, který byl předložen členům CENELEC k formálnímu hlasování jako Evropská norma (EN).

 

Technický text

 

Text Evropské normy 50 063 byl odsouhlasen všemi členy CENELEC s výjimkou Rakouska 13.září 1988.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy a rozsah použití

5

1.1

Rozsah použití

5

1.2

Předmět normy

5

2

Odkazy na normy

5

3

Termíny a definice

6

3.1

Zařízení pro odporové svařování a podobné procesy

6

3.2

Postupy obdobné odporovému svařování

6

3.3

Vstupní obvod (primární obvod)

6

3.4

Svařovací obvod (sekundární obvod)

6

3.5

Přenosné ruční zařízení pro odporové svařování s vestavěným transformátorem

6

4

Podmínky prostředí

6

5

Požadavky a zkoušky

6

5.1

Ochrana proti elektrickému úrazu

6

5.1.1

Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty

6

5.1.2

Elektrická pevnost izolace

7

5.1.3

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí (při normálním provozu)

8

5.1.3.1

Chlazení kapalinou

8

5.1.4

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí (v případě poruchy)

8

5.1.4.1

Přímé spojení s ochranným vodičem

8

5.1.4.2

Spojení s ochranným vodičem přes impedanci

9

5.1.4.3

Proudový chránič

9

5.1.4.4

Napěťový chránič

10

5.1.4.5

Ochranné kovové stínění

10

5.1.4.6

Ochranná opatření

10

5.1.4.7

Zařízení pro odporové svařování stejnosměrným proudem

10

5.2

Dodatečné požadavky uživatele

10

5.3

Tepelný výkon sady usměrňovačů

11

5.4

Připojení ke zdroji

11

5.4.1

Napájecí napětí

11

5.5

Spuštění cyklu

11

5.6

Vodiče svařovacího obvodu

11

5.7

Provozní zkouška

12

5.8

Návody k použití

12

Obrázky

1.

Ochranný vodič přímo spojený se svařovacím obvodem

8

2.

Ochranný vodič přímo spojený se svařovacími obvody

8

3.

Ochranný vodič spojený se svařovacími obvody přes impedanci

9

4.

Ochranný vodič spojený se svařovacími obvody přes přesytku

9

5.

Ochranný vodič spojený se svařovacími obvody přes přesytky vybavující spouštění hlavního vypínače

9

6.

Proudový chránič

9

7.

Napěťový chránič

10

8.

Napěťový chránič zapojený na ochranném stínění

10

PŘÍLOHA ZA (normativní) Doplňující definice

13

PŘÍLOHA ZB (informativní) Národní odchylky

14


Strana 5

Předmluva

 

Všeobecné požadavky na elektrická a elektronická zařízení pracovních strojů jsou obsaženy v EN 60 204-1:1984, která je modifikovaným vydáním IEC 204-1:1981.

 

Silové obvody, ve kterých je elektrická energie použita přímo jako pracovní nástroj, jako u odporového svařování, jsou z rozsahu použití EN 60 204-1 vyňaty. Požadavky EN 60 204-1 s výjimkou svařovacího obvodu jsou na zařízení pro odporové svařování uplatněny.

 

Tato norma je na požadavcích EN 60 204-1 založena, uvádí nutné odchylky a stanoví zvláštní bezpečnostní požadavky. Takto je možné při navrhování a konstrukci elektrického zařízení pro pracovní stroje a pro odporové svařování vycházet ze stejného základu. Přitom je nutné respektovat i tuto normu.

 

Tato norma obsahuje i bezpečnostní požadavky na stejnosměrná odporová svařovací zařízení, které nejsou uvedeny v ISO 669.

 

Návod na připojení ke zdroji napájecího zařízení pro odporové svařování a podobné procesy se připravuje.

 

1 Předmět normy a rozsah použití

 

1.1 Rozsah použití

Tato norma platí pro zařízení odporového svařování a podobných procesů. Nedílnou součástí této normy jsou ISO 669 a EN 60204-1.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz