Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 691.32:620.115

Září 1994

ZKOUŠENÍ BETONU
Rozměry, mezní odchylky a použití
zkušebních těles

ČSN
ISO 1920

73 1317

 

 

 

Concrete tests - Dimensions, tolerances and applicability of test specimens

Essais des bétons - Dimensions, tolérances et destination des éprouvettes

Betonprüfungen - Dimensionen, zulässige Abweichungen und die Verwendung der Probekörper.

 

Tato norma obsahuje ISO 1920:1976

 

Národní předmluva

 

Souvisící normy

ČSN P ENV 206 Beton - Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení (73 2403)

 

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se ruší druhý a třetí odstavec úvodního ustanovení, články 1.4; 2.11 a první a čtvrtý odstavec článku 2.2.1 ČSN 73 1317 z 18. 6. 1986.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební, Praha, IČO 015679 - Ing. Václav Gorgol, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Irena Pavlíčková

 

Ó Český normalizační institut, 1994

 

ČSN ISO 1920 Zkoušení betonu. Rozměry, mezní odchylky a použití zkušebních těles

(73 1317)        Vydání: Září 1994

 

Na str. 1 v Nahrazení předchozích norem se text opravuje takto:

Touto normou se ruší druhý a třetí odstavec úvodního ustanovení, čl. 1.4; 2.11 a první a čtvrtý odstavec čl. 2.2.1 ČSN 73 1317 z 18.6. 1986 a čl. 1.2 až 1.9 ČSN 73 1318 z 18.6. 1986
16496


Strana 2

ZKOUŠENÍ BETONU

ISO 1920

ROZMĚRY, MEZNÍ ODCHYLKY

První vydání

A POUŽITÍ ZKUŠEBNÍCH TĚLES

1976-04-15


 

MDT 691.32:620.115

 

Deskriptory: construction materials, concretes, test specimens, dimensions, tests

 

Předmluva

 

ISO (mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o téma, pro které byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodních norem radou ISO.

 

Před rokem 1972 výsledky práce technických komisí byly vydávány jako doporučení ISO; tyto dokumenty se nyní transformují do mezinárodních norem. Jako součást tohoto procesu technická komise ISO/TC 71 revidovala doporučení ISO/R 1920 a zjistila, že je možné toto doporučení transformovat.

 

Mezinárodní norma ISO 1920 proto nahradila doporučení ISO/R 1920-1971, se kterým je technicky identická.

Doporučení ISO/R 1920 bylo odsouhlaseno členy následujících zemí:

 

Austrálie        Izrael            Portugalsko

Rakousko         Itálie            Rumunsko

Belgie           Korea             Jižní Afrika

Chile            Nizozemí          Švédsko

Egypt            Nový Zéland       Turecko

Řecko            Norsko            Velká Británie

Indie            Polsko            USA

 

Členové následujících zemí vyjádřili nesouhlas s doporučením z technických důvodů:

Francie

Německo

 

Členové následujících zemí vyjádřili nesouhlas s transformací ISO/R 1920 do mezinárodní normy:

Francie

Velká Británie

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz