Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 691.32:620.1:693.542.54

Září 1994

ČERSTVÝ BETON
Stanovení konzistence - Zkouška Vebe

ČSN
ISO 4110

73 1312

 

 

 

Fresh concrete. Determination of the consistency. Vebe test

Béton frais. Détermination de la consistance. Essai Vébé

Frischbeton. Bestimmung der Konsistenz. Setzzeitversuch

 

Tato norma obsahuje ISO 4110:1979.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 2736-1:1986 zavedena v ČSN ISO 2736-1 Zkoušení betonu. Zkušební tělesa. Část 1: Odběr vzorků čerstvého betonu (73 1311)

ISO 2736-2:1986 zavedena v ČSN ISO 2736-2 Zkoušení betonu. Zkušební tělesa. Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti (73 1311)

ISO 4109:1980 zavedena v ČSN ISO 4109 Čerstvý beton. Stanovení konzistence. Zkouška sednutím (73 1312)

 

Další souvisící normy

ČSN P ENV 206 Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení (73 2403)

 

Nahrazení předchozí normy

Touto normou, společně s ČSN ISO 4103, ČSN ISO 4109 a ČSN ISO 4111, se nahrazují čl. 1.1 až 2.2.3.1 ČSN 73 1312 z 28. 9. 1987.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební, Praha, IČO 015679 - Ing. Václav Gorgol, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Irena Pavlíčková

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16504


Strana 2

ČERSTVÝ BETON

ISO 4110

Stanovení konzistence - Zkouška Vebe

První vydání

1979-12-01


 

MDT 691.32:620.1:693.542.54

 

Deskriptory: concrete, fresh concrete, tests, mechanical tests, compacting, measurement, consistency

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím radou ISO jako mezinárodní normy.

Mezinárodní norma ISO 4110 byla připravena technickou komisí ISO/TC 71, Beton, železový beton a předpjatý beton a byla rozeslána členům v září 1977.

Norma byla odsouhlasena členy následujících zemí:

 

Austrálie              Řecko                   Rumunsko

Rakousko               Indie                   Jižní Afrika

Bulharsko              Izrael                  Španělsko

Kanada                 Itálie                  Švédsko

Chile                  Mexiko                  Švýcarsko

Československo         Nový Zéland             Turecko

Dánsko                 Norsko                  Velká Británie

Egypt                  Filipíny                USA

Francie                Polsko                  SSSR

Německo                Portugalsko             Jugoslávie

 

Členové následujících zemí vyjádřili nesouhlas s dokumentem z technických důvodů:

 

Belgie

Holandsko

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz