Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

71.040.20

Srpen 1994

Laboratorní sklo. Vyměnitelné kuželové zábrusy

ČSN ISO 383


70 4005

 

 

 

Laboratory glassware - Interchangeable conical ground joints

Verrerie de laboratoire - Assemblages coniques rodes interchangeables

Laborgeräte aus Glas - Kegelschliffe für austauschbare Verbindungen

 

Tato norma obsahuje ISO 333:1976.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 3 dosud nezavedena

 

ISO 468:1982 zavedena v ČSN ISO 468 Drsnost povrchu. Parametry, jejich hodnoty a všeobecná pravidla stanovení specifikací (01 4451)

 

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

 

DIN 12 242 - 1980 Laborgeräte aus Glas. Kegelschliffe für austauschbare Verbindungen. Maße, Toleranzen (Laboratorní sklo. Vyměnitelné kuželové zábrusy. Rozměry, tolerance)

 

ASTM E 676-84 Standard Specification for interchangeable Taper - Ground Joints (Technická norma na vyměnitelné kuželové zábrusy)

 

Nahrazení předchozích norem

 

Touto normou se nahrazuje ČSN 70 4005 ze 16. 11. 1985

 

Změny proti předchozí normě

 

Maximální hodnota střední aritmetické odchylky profilu Ra se mění z 1,6 μm na maximálně 1 μm a přednostně se doporučuje menší než 0,5 μm.

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Sklárny Kavalier, a. s., Sázava, IČO 00 012 653, Josef Fiala

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák

 

© Český normalizační institut, 1994
16539


Strana 2

LABORATORNÍ SKLO - VYMĚNITELNÉ KUŽELOVÉ ZÁBRUSY

ISO 383


 

První vydání

1976-08-01

 

MDT 542.231.7

 

Deskriptory: laboratory glassware, joints (junctions), conical components, specifications, interchangeability.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každá členská organizace mající zájem o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupena v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO pro schválení před jejich přijetím radou ISO jako mezinárodní norma.

 

Před rokem 1972 byly publikovány výsledky práce technických komisí jako Doporučení ISO, tyto dokumenty jsou nyní postupně přeměňovány na mezinárodní normy. Jako část tohoto postupu posoudila technická komise ISO/TC 48 Doporučení ISO R 383 a shledala, že je technicky vhodné pro přeměnu. Mezinárodní norma 383 nahrazuje tedy Doporučení ISO R 383-1964 se, kterým je technicky identická.

 

Doporučení ISO 383 bylo schváleno členskými organizacemi následujících zemí:

 

Austrálie, Rakousko, Belgie, Kanada, Chile, Kolumbie, Československo, Francie, Německá spolková republika, Indie, Japonsko, Holandsko, Nový Zéland, Polsko, Rumunsko, Švédsko, Velká Británie, USA, SSSR, Řecko, Izrael, Španělsko.

 

Členská organizace následující země vyslovila nesouhlas s Doporučením z technických důvodů:

 

Itálie*

 

* Následovně tato členská organizace schválila Doporučení.

 

Žádná členská organizace neprojevila nesouhlas s přeměnou ISO/R 383 na mezinárodní normu.

 

0 Úvod

 

Účelem této normy je zabezpečení vyměnitelnosti standardních kuželových zábrusů bez ohledu na to, kde byly vyrobeny. Aby byla zajištěna vyměnitelnost, je nutné, aby každý z následujících požadavků byl přiměřeně specifikován včetně příslušných tolerancí:

 

a) kuželovitost;

b) průměr velkého konce;

c) délka zabroušené části;

d) povrchová úprava.

 

Níže uvedené jmenovité zábrusy jsou založeny na řadách zábrusů, které jsou již rozšířeny v mnoha zemích, zvláště řada s průměry velkého konce, představující nejblíže přijatelný kompromis k řadě vyvolených čísel R 40/3 čísla (5, 3..., 100) ustanovené v ISO 3 Vyvolená čísla - řady vyvolených čísel.

 

Z praktického hlediska a zvláště s ohledem na potíže při provádění přesných měření na broušených částech upravených zábrusů je žádoucí používat měřicí systém, který umožňuje rychlou kontrolu potřebných rozměrů. Definice těchto rozměrů v bodě 6 je integrální součástí této mezinárodní normy, ale systém popsaný v dodatku A, který se v praxi osvědčil zcela uspokojivě není jediným, který může být pro tento účel použít.


Strana 3

Zkouška těsnosti popsaná v dodatku B je všeobecně používána pro zkoušení zábrusů, ale její zahrnutí do této normy nevylučuje použití jiných zkoušek, které mohou být podle zjištění vhodnější pro určité účely. Upozorňuje se speciálně na metodu pneumatického měření.1)

 

1 Předmět normy

 

Tato norma stanovuje podstatné geometrické požadavky na vyměnitelnost pro čtyři řady kuželových zábrusů pro laboratorní použití.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz