Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

85.060

Srpen 1994

Papír a lepenka. Stanovení pevnosti v průtlaku po namočení do vody

ČSN ISO 3689


50 0346

 

 

 

Paper and board - Determination of bursting sterength after immersion in water

Papier et carton - Détermination de la resistance a léclatement apres immersion dans l'eau

Papier und Pappe - Bestimmung der Naß-Berstfestigkeit

 

Tato norma obsahuje ISO 3689:1983.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 186 zavedena v ČSN ISO 186 Papír a lepenka. Odběr vzorků pro stanovení průměrné kvality (50 302)

 

ISO 187 zavedena v ČSN ISO 187 Papír, lepenka a vlákniny. Standardní atmosféra pro klimatizaci a zkoušení. Metoda řízení atmosféry a klimatizace vzorků (50 0303)

 

ISO 2758 zavedena v ČSN ISO 2758 Papír. Stanovení pevnosti v průtlaku (50 0343)

 

ISO 2759 zavedena v ČSN ISO 2759 Lepenka. Stanovení pevnosti v průtlaku (50 0390)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

 

BS 2922: Part 1:1985 Strength of wet paper and board. Part 1: Method for determination of the bursting strength of paper and board after immersion in water (Pevnost mokrého papíru a lepenky. Část 1: Metoda stanovení pevnosti v průtlaku papíru a lepenky po namočení do vody)

 

ÖNORM A 1103: Teil 2:1981 Prüfung von Papier und Pappe. Bestimmung der Naß-Berstfestigkeit nach Mullen (Zkoušení papíru a lepenky. Stanovení pevnosti v průtlaku za mokra podle Mullena)

 

Nahrazení předchozích norem

 

Tato norma nahrazuje ČSN 50 0346 z 10. 10. 1962.

 

Změny proti předchozí normě

 

Mění se postup odběru vzorků a jejich klimatizace a upřesňují se požadavky na zkušební přístroj podle citovaných norem ČSN ISO. Doba máčení vzorku je stanovena dohodou zainteresovaných stran v závislosti na druhu papíru nebo lepenky.

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: IRAPA, s. p. Praha, IČO 012 408 - Ing. Jana Pačesová, CSc.

 

Technická normalizační komise: TNK 53 Vlákniny, papír a lepenka

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jindřiška Bouřilová

 

© Český normalizační institut, 1994
16541


Strana 2

PAPÍR A LEPENKA - STANOVENÍ PEVNOSTI

V PRŮTLAKU PO NAMOČENÍ DO VODY

ISO 3689


 

Druhé vydání

1983-09-15

 

MDT 676.2.017.44:539.42

 

Deskriptory: papers, paperboards, tests, mechanical tests, determination, bursting strength

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ke schválení před jejich přijetím Radou ISO jako mezinárodní normy.

 

Mezinárodní norma ISO 3689 byla připravena technickou komisí ISO/TC 6 Papír, lepenka a vlákniny.

 

Toto druhé vydání bylo předloženo přímo Radě ISO podle čl. 6.11.2 části 1 Směrnice pro technickou práci ISO. Ruší a nahrazuje první vydání (tj. ISO 3689-1976), které bylo odsouhlaseno členy z následujících zemí:

 

Australie, Belgie, Bulharsko, Kanada, Československo, Egyptská Arabská rep., Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Írán, Irsko, Izrael, Itálie, Mexiko, Nizozemí, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Rumunsko, Jihoafrická rep., Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené království, SSSR, USA

 

Žádný člen nevyslovil nesouhlas s tímto dokumentem.

 

1 Předmět normy

 

Tato norma uvádí metodu stanovení pevnosti papíru a lepenky v průtlaku za mokra měřením pevnosti v průtlaku po namočení do vody na stanovenou dobu.

 

V zásadě je metoda použitelná pro většinu papírů a lepenek za předpokladu, že příslušná doba namočení se dohodne mezi zainteresovanými stranami.

 

Pokud se vzorek zkouší znovu po uplynutí nějaké doby, mohou se výsledky lišit.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz