Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 628.155

Srpen 1994

Vodárenství
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

ČSN 75 5411


 

 

 

Water servis branche pipes

Conduites de branchement d'eau

Wasser - Anschlubleitungen

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 25 7801   Vodomery. Základné ustanovenia

ČSN 33 2050   Elektrotechnické předpisy. Uzemnění elektrických zařízení

ČSN 34 1010   Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím

ČSN 73 0873   Požární bezpečnost staveb. Požární vodovody

ČSN 73 3050   Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

ČSN 73 6005   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6611   Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN 73 6655   Výpočet vnútorných vodovodov

ČSN 73 6660   Vnitřní vodovody

ČSN 74 3282   Ocelové žebříky. Základní ustanovení.

ČSN 75 0150   Vodní hospodářství. Názvosloví vodárenství

ČSN 75 5025   Orientační tabulky vodovodů

ČSN 75 5401   Vodárenství. Navrhování vodovodních potrubí

ČSN 75 5402   Vodárenství. Výstavba vodovodních potrubí

 

Další souvisící normy

ČSN 13 0010   Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky

ČSN 13 0015   Potrubí a armatury. Jmenovité světlosti

ČSN 13 0020   Potrubí. Technické předpisy

ČSN 13 2000   Litinové tlakové trouby a tvarovky.Přehled a schematické značky

ČSN 13 6505   Armatury vodárenské. Šoupátka vodárenská PN 10 ze šedé litiny

ČSN 13 6506   Armatury vodárenské. Zemní soupravy. Technické předpisy

ČSN 13 6507   Armatury vodárenské. Šoupátkové, ventilové a hydrantové poklopy. Technické předpisy

ČSN 13 8200   Fitinky z temperované litiny. Přehled

ČSN 64 3041   Plasty. Rúry a tvarovky z polyetylénu

ČSN 83 0615   Požadavky na jakost vody dopravované potrubím

 

© Český normalizační institut, 1994
16550


Strana 2

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb., zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 548/1991 Sb.

Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (Vodní zákon)

Zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb., zákona č. 425/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 23/1992 Sb., v úplném znění zákona České národní rady č. 458/1992 Sb.

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb. a zákona č. 262/1992 Sb.

Vyhláška Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 155/1980 Sb. a vyhlášky Federálního výboru pro životní prostředí Ministerstva životního prostředí ČR a Slovenské komise pro životní prostředí č. 378/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích, ve znění vyhlášky Ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČSR č. 185/1988 Sb.

 

Změny oproti předchozí normě

Touto normou se řeší problematika obsažená v dřívější ON 75 5411 Vodovodní přípojky z 23. 6. 1988. Při zpracování této normy byly použity novelizované souvisící technické normy a předpisy. Struktura normy zůstala zachována. Vodoměrné šachty tvoří zvláštní část.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt, a. s., Praha, IČO 42274576 Ing. Vladimír Beneš

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Hofmanová


Strana 3

1   Předmět normy

 

Tato norma stanoví zásady pro navrhování, výstavbu a opravy vodovodních přípojek.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz