Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 628.974.6.001.4:614.8

Září 1996

SVÍTIDLA
Část 2: Zvláštní požadavky
Oddíl 20 - OSVĚTLOVACÍ ŘETĚZY
(obsahuje změnu A11:1993)

ČSN
EN 60 598-2-20+A11

36 0600

 

 

mod IEC 598-2-20:1982 + A2:1992

 

Luminaires. Part 2: Particular requirements. Section twenty - Lighting chains Includes A11:1993

Luminaires. Deuxième partie: Règles particulières. Section vingt - Guirlandes lumineuses Inclusivement A11:1993

Leuchten. Teil 2: Besondere Anforderungen. Hauptabschnitt zwanzig - Lichtketten Inclusive A11:1993

 

Tato norma obsahuje EN 60598-2-20:1991 a změnu A11:1992.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 60598-1:1989 dosud nezavedena

EN 60238:1989 zavedena v ČSN EN 60238 Objímky pro zdroje světla s Edisonovým závitem (36 0350)

EN 60320 dosud nezavedena

HD 65dosud nezaveden

HD 85 dosud nezaveden

HD 2.4.S2 zaveden v ČSN 34 7470-4 Pryžové kabely a vodiče pro jmenovité napětí do 450/750 V. Část 4: Šňůry a ohebné kabely.

HD 22.8 dosud nezaveden

IEC 83 dosud nezavedena

IEC 598-1 zavedena v ČSN 36 0600-1:1991 Elektrická svítidla. Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

IEC 598-2-20:1982 Luminaires. Part 2: Particular requirements. Section twenty: Lighting chains (Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 20: Osvětlovací řetězy)

DIN VDE 0711 Teil 220 (12.92) Leuchten. Teil 2: Besondere Anforderungen. Hauptabschnitt Zwanzig: Lichtketten (Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 20: Osvětlovací řetězy)

BS EN 60598-2-20:1992 Luminaires. Part 2. Particular requirements. Section 2.20 Lighting chains (Svítidla. Část 2. Zvláštní požadavky. Oddíl 2.20 Osvětlovací řetězy)

 

_______________

*) Nahrazen EN 60529 zavedena v ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytím

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16553


Strana 2

NF EN 60598-2-20 (Janvier 1992) Luminaires. Deuxième partie: Règles particulières. Section vingt - Guirlandes lumineuses

(Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 20 - Osvětlovací řetězy)

 

Porovnání s IEC 598-2-20:1982

V této normě je zavedena modifikovaná IEC 598-2-20:1982 včetně změny č. 2:1992. Norma IEC se od této normy odlišuje v těchto ustanoveních:

 

1. V dále uvedených článcích jsou odvolávky na normy IEC nahrazeny odvolávkami na odpovídající normy EN (20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.6.1, 20.6.2, 20.6.3, 20.6.4, 20.6.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.10.1, 20.10.2, 20.11, 20.11.1, 20.11.3, 20.12, 20.12.1, 20.12.2, 20.13, 20.14, 20.15).

2. V 20.3 je odlišné znění definice uzavřeného světelného řetězu.

3. V 20.4.1 je odlišné znění ustanovení o provedení světelných řetězů ve třídách II a III. V poznámce je uvedena příloha ZB, která není součástí normy IEC.

4. V odstavci b) 20.5.1 je v položkách 2 a 4 odlišný text ustanovení. V odstavci e) téhož článku a v poznámce k němu je odlišně upraveno ustanovení o označování žárovek s ochranným zařízením.

5. V 20.5.2 a 20.5.3 je odlišně upraven požadavek na umístění označení na objímkách nebo vodičích světelných řetězů.

6. V 20.6.7 jsou odlišně stanovena jmenovitá napětí a maximální výkony přiřazené k objímkám E5 a E10.

7. V 20.6.11 až 20.6.14 jsou odlišně stanoveny požadavky na objímky, žárovky a mechanické zkoušky uzavřených světelných řetězů.

8. Obrázek 4 byl rovněž modifikován.

9. Přílohy B, ZA a ZB nebyly v normě IEC zařazeny.

Modifikované části textu EN (odlišné od IEC) jsou označeny svislou čárou na levé straně textu.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jiří Hrazdil, IČO 15197913

Technická normalizační komise: TNK 67 Zdroje světla, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60 598-2-20

EUROPEAN STANDARD

+ A11

NORME EUROPÉENNE

Červenec 1991

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT:628.974.6: 621.3.049-777.001.4.002.2(083.71)614.825.001.25

 

Deskriptory: Lighting chains; test

 

Svítidla

Část 2: Zvláštní požadavky

Oddíl 20 - Osvětlovací řetězy (IEC 598-2-20 (1982) + změna 2 (1992), modifikovaná)

 

Luminaires

Part 2: Particular requirements

Section twenty - Lighting chains (IEC 598-2-20 (1982) + Amdt 2 (1992), modified)

Luminaires

Deuxième partie: Règles particulières

Section vingt - Guirlandes lumineuses (IEC 598-2-20 (1982) + Amdt 2 (1992), modifiée)

Leuchten

Teil 2: Besondere Anforderungen

Hauptabschnitt Zwanzig - Lichtketten (IEC 598-2-20 (1982) + Amdt 2 (1992), modifiziert)

 

Tato evropská norma byla organizací CENELEC přijata 10. 12. 1990.

Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v němž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CENELEC, nebo u každého člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CENELEC ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komise Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

Dotazník, vydaný CENELEC za účelem zjištění, zda je možno přijmout mezinárodní normu IEC 598-2-20 (1982) se změnou 1 (1987) jako evropskou normu beze změn, ukázal, že je nutné provést společné modifikace.

Dokument změněný společnými modifikacemi, připravený TC 34Z, byl předložen členům CENELEC k hlasování a ke schválení.

 

Technický text

Text návrhu byl schválen 10. prosince 1990 jako EN 60598-2-20. Změna A11 k EN 60598-2-20 (1991), která se vztahuje k článku 20.10.1, byla schválena CENELEC 24. března 1992. Byly stanoveny následující termíny:

- termín vydání identické národní normy (dop):                 1992-06-01, A11:1993-01-01

- termín zrušení rozporných  národních norem (dow):        1993-01-01, A11:1993-01-01

Pro výrobky, které před 1. lednem 1993 odpovídaly příslušné národní normě, což bylo prokázáno výrobcem nebo certifikačním orgánem, smí být tyto národní normy pro výrobu používány až do 1. 1. 1996.

 

Pro změnu A11 platí následující:

Pro výrobky, které před 1. 1. 1993 odpovídaly EN 60598-2-20: 1991, což bylo prokázáno výrobcem nebo certifikačním orgánem, smí být tato předchozí norma používána pro výrobu až do 1. 1. 1998.

Přílohy označené jako „normativní" jsou nedílnou částí normy. V této normě jsou přílohy ZA a ZB normativní.

Text mezinárodní normy IEC 598-2-20 (1982) a text změny 2 (1992) byl CENELEC doplněn společnými modifikacemi a schválen jako evropská norma.


Strana 5

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

Článek

6

20.1

Předmět normy

6

20.2

Všeobecné požadavky na zkoušení

6

20.3

Definice

6

20.4

Třídění svítidel

6

20.5

Označování

6

20.6

Konstrukce

7

20.7

Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti

9

20.8

Ustanovení o ochranném spojení

9

20.9

Svorky

9

20.10

Vnitřní a vnější vodiče

10

20.11

Ochrana proti úrazu elektrickým proudem

11

20.12

Zkoušky trvanlivosti a tepelné zkoušky

12

20.13

Odolnost proti prachu a vlhkosti

12

20.14

Izolační odpor a elektrická pevnost

12

20.15

Odolnost proti teplu, ohni a plazivým proudům

12

Obrázek 3 Příklad zkušebního zařízení pro zkoušení

13

Obrázek 4 Příklad zkušebního zařízení pro ohebné světelné kabely

14

Příloha B Požadavky na objímky s Edisonovým závitem E5 a E10 a násuvné objímky podobného určení

15

Příloha ZA - (normativní) Další v této normě citované mezinárodní publikace

17

Příloha ZB - (normativní) Národní odlišnosti

18


Strana 6

20.1 Předmět normy

Tento oddíl části 2 normy EN 60 598 obsahuje požadavky na světelné řetězy určené k použití v místnosti nebo ve venkovním prostoru s žárovkami spojenými do série nebo paralelně s napájecím napětím do 250 V.

Tento oddíl platí současně s oddíly části 1 normy EN 60 598.

 

POZNÁMKA 1 - Osvětlovací řetězy na vánoční stromeček jsou příklad světelného řetězu se sériově spojenými žárovkami. Světelné řetězy k osvětlení lyžařských tratí nebo promenád jsou příklad světelného řetězu s žárovkami spojenými paralelně.

 

POZNÁMKA 2 - Pro světelné řetězy s násuvnými objímkami platí odpovídající požadavky uvedených oddílů.

 

POZNÁMKA 3 - V některých zemích je místo pojmenování „chains" (řetěz) používáno výrazu „strings" (šňůra).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz