Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 541.459.004.4:614.8

Srpen 1994

BEZPEČNOST PŘI SKLADOVÁNÍ
A MANIPULACI
S ORGANICKÝMI PEROXIDY

ČSN 65 0211


 

 

 

Safety in storage and handling of organic peroxides

Securité de le stockage et la manipulation les peroxides organiques.

Sicherhait bei der Lagerung und Manipulation mit organischen Peroxiden

 

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách ve znění zákona č. 632/1992 Sb. závazná v rozsahu působnosti Ministerstva vnitra ČR Hlavní správy Sboru požární ochrany na základě jeho požadavku.

 

Předmluva

 

Citované normy

 

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 01 8012 Bezpečnostní značky a tabulky

ČSN 01 8013 Požární tabulky

ČSN 05 0601 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie plameňom a rezanie kyslíkom

ČSN 05 0630 Bezpečnostní ustanovení pro svařování elektrickým obloukem

ČSN 05 0650 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým odporem

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady

ČSN 78 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty

ČSN 73 5530 Sklady výbušnin a výbušných předmětů

 

Další souvisící normy

 

ČSN EN 50 014 Nevýbušná elektrická zařízení. Všeobecné požadavky (33 0370),

ČSN 33 2320 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická zařízení v místech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení

 

Souvisící právní a jiné předpisy

 

Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod Zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o Státní báňské správě Vyhláška Českého báňského úřadu č. 27/1988 Sb., o výbušninách

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16566


Strana 2

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

 

NFPA No. 48B-1986 Code for the Storage of Organic Peroxide Formulations 1993 (Předpis pro skladování látek obsahujících organické peroxidy 1993).

United Nations Recommendation on Transport of Dangerous Goods, Test, and Criteria, Second Edition 1990 (Doporučení Spojených národů pro přepravu nebezpečného zboží, zkoušení a kritéria, Druhé vydání 1990).

Mezinárodní řád pro přepravu nebezpečného zboží po železnici (RID)

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 1993

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: NEKLAN, Ing. Jan Nejedlý, Praha 9, Černilovská 556, IČO 170 40 8761

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Hofmanová

 

1. Předmět normy

 

Tato norma určuje zásady pro projektování a bezpečné provozování skladů organických peroxidů.

 

Tato norma platí pro

- projektování a provozování nových skladů, kde jsou organické peroxidy skladovány v přepravních obalech podle zvláštních předpisů1), nebo v originálních jednotkových obalech, dále jen obaly

- projektování změn staveb skladů organických peroxidů a to pro měněné části objektů

- provozování stávajících skladů organických peroxidů (jen v rozsahu podle 3. 1 až 3.9, 4.4, 4.5, 5.7, až 5. 12 a 6. 1 až 6.4.

 

Tato norma neplatí pro

- sklady organických peroxidů, které podle příslušných norem a předpisů1,2) jsou považovány za výbušné látky.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz