Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 625.78

Září 1994

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ
TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

ČSN 73 6005


 

 

 

Space arrangement of conduit of technical eguipment

Aménagement spacial des réseaux d´equipement technique

Räumliche Einordnung von unterirdischen Leitungsnetzen

 

Kapitoly 4 a 5 této normy jsou podle § 3 zákona 142/91 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č.632/92 Sb., závazné v rozsahu působnosti Ministerstva dopravy České republiky na základě jeho požadavku.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

Citované normy

2

Obdobné zahraniční normy

2

Nahrazení předchozích norem

2

Změny proti předchozí normě

2

Přechodná ustanovení

3

Vypracování normy

3

1

Předmět normy

3

2

Termíny a definice

3

3

Obecná ustanovení

4

3.1

Třídění a účel sítí technického vybavení

4

4

Základní pokyny pro navrhování

5

4.1

Prostorová koordinace

5

4.2

Vedení směrově koordinovaná s místními komunikacemi

6

4.3

Elektrické silové kabely

6

4.4

Sdělovací kabely

7

4.5

Vodovodní sítě a přípojky

7

4.6

Plynovodní potrubí

7

4.7

Tepelné sítě

8

4.8

Stokové sítě a kanalizační přípojky

8

4.9

Jiné trubní sítě pro zásobování

9

4.10

Stožáry a stožárová vedení

9

4.11

Styk podzemních sítí s městskými tramvajovými tratěmi

9

5

Sítě technického vybavení v zastavěném území

9

5.1

Všeobecně

9

5.2

Doplňování a rekonstrukce sítí technického vybavení

10

Příloha A (normativní) - Tabulka A.1 - Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu podzemních vedení

11

Tabulka A.2 - Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních vedení

13

Příloha B (normativní) - Tabulka B.1 - Nejmenší dovolené krytí podzemních vedení

15

Příloha C (normativní) - Zájmová pásma podzemních vedení v přidruženém prostoru

16

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16567


Strana 2

Předmluva

 

Citované normy

 

ČSN 03 8370  Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení

ČSN 03 8371  Protikorozní  ochrana  v  zemi uložených sdělovacích kabelů s olověnými, hliníkovými a ocelovými obaly

ČSN 03 8372 Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi nebo ve vodě

ČSN 03 8374 Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení

ČSN 03 8375 Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi

ČSN 33 2160 Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení vn, vvn a zvn

ČSN 33 3300  Elektrotechnické předpisy. Stavba venkovních silových vedení

ČSN 33 4050  Předpisy pro podzemní sdělovací vedení

ČSN 34 1050  Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro kladení silových elektrických vedení

ČSN 38 3350  Zásobování teplem. Všeobecné zásady.

ČSN 38 3360  Tepelné sítě. Strojní a stavební část - projektování

ČSN 38 6410  Plynovody a přípojky s vysokým a velmi vysokým tlakem

ČSN 38 6413  Plynovody a přípojky s nízkým a středním tlakem

ČSN 38 6462  Rozvod a použití propan-butanu v průmyslových závodech a sídlištích

ČSN 38 6479  Stavba a provoz acetylenovodů

ČSN 73 6101  Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací

ČSN 73 6201  Projektování a prostorové uspořádání mostních objektů

ČSN 73 6203  Zatížení mostů

ČSN 73 6701  Stokové siete a kanalizačné prípojky

ČSN 73 6713  Dažďové vpusty

ČSN 73 7505  Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

ČSN 75 5401  Vodárenstvo.Navrhovanie vodovodných potrubí

ČSN 75 5402  Vodárenstvo.Výstavba vodovodných potrubí

 

Obdobné zahraniční normy

DIN 1998 (1978) Unterbringung von Leitungen und Anlagen in öffentlichen Flächen:Richtlinien für die Planung (Ukládání vedení a zařízení ve veřejných plochách: Předpisy pro plánování)

ÖNORM B 2533 (1988) Unterirdische Einbauten in Strassen. Richtlinien für deren Koordinierung.(Podzemní vystrojení v ulicích. Předpisy pro koordinaci.)

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení schválená 30. 1. 1985.

 

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předcházející normě spočívají zejména ve vyloučení článků týkajících se činností spojených s vlastní výstavbou, provozem a údržbou sítí a upřesnění podmínek koordinace projektových a územně-plánovacích činností,

v zapracování nových majetkoprávních hledisek vyplývajících z novelizovaných zákonných předpisů (stavební zákon a prováděcí vyhlášky) a rozšíření působnosti normy na zastavěné i nezastavěné území měst a obcí.


Strana 3

Přechodná ustanovení

Ustanovení normy závazná na základě požadavku Ministerstva dopravy ČR musí být respektována při zpracovávání územně plánovací a projektové dokumentace zahajované po datu vydání této normy. Dokumentace, která byla k tomuto datu již rozpracována, se může  dokončit podle ČSN 73 6005 schválené 30.1.1985 za předpokladu jejího dokončení do dvou let po datu vydání revidované ČSN. Při změnách realizovaných staveb (pokud podléhají stavebnímu a kolaudačnímu řízení) platí tato revidovaná norma pouze pro měněnou část stavby.

 

Vypracování revize normy

Zpracovatel: CH-Consulting Engineers, Ing.Jiří Chlost CSc, Praha 9, Na Krocínce 21, IČO 16166485,

Technická normalizační komise: TNK 66 - Inženýrské sítě

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Hofmanová

 

1   Předmět normy

Tato norma platí pro koordinaci prostorového uspořádání sítí technického vybavení v etapě územního plánování a projektování těchto sítí v zastavěných a nezastavěných územích v hranicích měst a obcí.

Stanoví zásady pro uspořádání sítí uložených  ve  veřejných plochách, v prostoru místních komunikací a v průtahu silnic1). Norma neřeší uspořádání sítí  technického vybavení vzhledem k drahám (kromě tramvajových tratí v prostoru místních komunikací), vodním tokům, v oblastech se seismicitou nad 60 a ve svážlivém území.

Norma neobsahuje ustanovení pro projektování jednotlivých sítí technického vybavení.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz