Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

16572.pdf

55.060

Říjen 1994

Balení vodičů pro vinutí. Část 4: Zkušební metody. Oddíl první: Cívky z termoplastických materiálů

ČSN IEC 264-4-1


34 7394

 

 

 

Packaging of winding wires

Part 4: Methods of test

Section One: Delivery spools made from thermoplastic material

Conditionnement des fils de bobinage

Quatriéme partie: Méthodes d'essai

Section un - Bobines de livraison faites de matériau thermoplastique

Verpackung von Wickeldrahten

Teil 4: Prüfverfahren

Abschnit 1 - Spulen aus thermoplastichem Werkstoff

 

Tato norma obsahuje IEC 264-4-1:1989 a zavádí HD 46.4.1 S1, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 264-4-1:1989.

 

This standard contains IEC Publication 264-4-1:1989, and implements HD 46.4.1 S1, which is the complete and unchanged adoption of the IEC Publication 264-4-1:1989.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

IEC 182 dosud nezavedena

IEC 264 zavedena v souboru ČSN IEC 264 Balení vodičů pro vinutí (34 7386)

IEC 317 zavedena v souboru ČSN IEC 317 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí (34 7307)

IEC 851 dosud nezavedena

 

Další související normy

 

ČSN 77 2081 Cívky na dráty. Základní rozměry

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

 

CENELEC HD 46.4.1:1990 Packaging of winding wires

Part 4: Methods of tes

Section one: Delivery spools made from thermoplastic material 

(Balení vodičů pro vinutí. Část 4: Zkušební metody. Oddíl první: Cívky z termoplastických materiálů)

 

BS 7584 Section 4.1.:1992 Packaging of winding wires. Methods of test. Delivery spools made from thermoplastic material 

(Balení vodičů pro vinutí. Zkušební metody. Cívky z termoplastických materiálů)

DIN IEC 264 Teil 4-1:1991 Verpackung von Wickeldrahten Prüfverfahren. Spulen aus thermoplastischem Werkstoff 

(Balení vodičů pro vinutí. Zkušební metody. Cívky z termoplastických materiálů)

 

© Český normalizační institut, 1994
16572


Strana 2

NF C 31-094:1992 Conditionnement des fils de bobinage. Quatrieme partie: Methodes d'essai. Section un - bobines de livraison faites de materiau thermoplastique 

(Balení vodičů pro vinutí. Zkušební metody. Cívky z termoplastických materiálů)

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Energonom, IČO 48066699, Ing. Jaroslav Bárta

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Nováková


Strana 3

BALENÍ VODIČŮ PRO VINUTÍ

Část 4: Zkušební metody

Oddíl první - Cívky z termoplastických materiálů

IEC 264-4-1


 

První vydání

 

1989

 

MDT: 621.798.114-036:621.315.337.4:620.1

 

Deskriptory: Winding, electrical wire, insulated wire, delivery, spool, product made of plastic material, thermoplastic, packaging, test, test conditions.

 

Předmluva

 

1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přejímána národními komitéty.

3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučen IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.

 

Úvodní údaje

 

Norma byla vypracována technickou komisí IEC 55: Vodiče pro vinutí. Text normy je založen na těchto dokumentech:

 

 

Úplnou informaci o této normě je možno nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v této tabulce.

V této normě jsou citovány následující publikace:

IEC 182: Základní rozměry vodičů pro vinutí 

IEC 264: Balení vodičů pro vinutí 

IEC 317: Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí 

IEC 851: Zkoušení vodičů pro vinutí

 

1 Rozsah platnosti

 

Tato norma pojednává o metodách zkoušení cívek z termoplastických materiálů pro vodiče na vinutí.

Zdroj: www.cni.cz