Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 532.57.082.4:532.543

Prosinec 1994

Měření průtoku kapalin v otevřených
korytech
MĚŘENÍ PRŮTOKU ULTRAZVUKOVOU
(AKUSTICKOU) METODOU

ČSN
ISO 6416

25 9351

 

 

 

Measurement of liquid flow in open channels. Measurement of discharge by ultrasonic (acoustic) method

Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts. Mesure du débit à l'aide de la méthode ultrasonique (acoustique)

Durchflubmessung von Flüssigkeiten in offenen Gerinnen. Durchflubmessung durch Ultraschallmethode

 

Tato norma obsahuje ISO 6416:1992.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 748 dosud nezavedena

ISO 772 dosud nezavedena

ISO 1100-2 dosud nezavedena

ISO 4373 dosud nezavedena

ISO 5168 dosud nezavedena

 

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

BS 3680/3E - 1986 Measurement of liquid flow in open channels - Measurement of discharge by ultrasonic (acoustic) method (Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Měření průtoku ultrazvukovou metodou, idt.)

DIN 19599/1 - 1983 Durchflubmessung von Abwasser in offenen Gerinnen und Freispiegelleitungen. Allgemaine Angaben (Měření průtoku odpadních vod v otevřených korytech a potrubích s volnou hladinou. Obecné údaje, neeq.)

NF ISO 6416 - 1986 Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts - Mesure du débit à l'aide de la méthode ultrasonique (acoustique) (Meření průtoku kapalin v otevřených korytech. Měření průtoku ultrazvukovou metodou, idt.)

 

Vysvětlivky k používání mezinárodní normy

V normě používaný výraz příčný profil představuje profil, který svírá s osou koryta libovolný úhel. V ČSN 01 1320

uváděný výraz průtočný profil je pouze profil kolmý k ose koryta.

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16644


Strana 2

Vypracování normy

Zpracovatel: Aquatis Brno, a. s., IČO 216 305, Ing. Miloš Vaculík, Ing. Martin Oujezdský, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 29 Měření průtoku kapalin v otevřených korytech

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miroslav Pospíšil


Strana 3

MĚŘENÍ PRŮTOKU KAPALIN V OTEVŘENÝCH KORYTECH

ISO 6416

MĚŘENÍ PRŮTOKU ULTRAZVUKOVOU

Druhé vydání

(AKUSTICKOU) METODOU

1992-09-15


 

MDT 532.57.082.4:532.543

 

Deskriptory: liquid flow, open channel flow, flow measurement, ultrasonic meters, gauging stations, specifications, operating requirements.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Všeobecně

4

1.1

Předmět normy

4

1.2

Odkazy na normy

4

1.3

Termíny a definice

4

1.4

Měřicí jednotky

4

2

Metody měření

4

2.1

Princip

4

2.2

Charakteristiky šíření zvuku ve vodě

6

2.3

Použití

7

2.4

Konfigurace měřicí stanice

8

2.5

Výběr místa

12

2.6

Průzkum místa

14

2.7

Provozní požadavky při měření

16

2.8

Požadavky na výpočet

17

2.9

Bohatost měření

21

2.10

Kalibrace systému

22

2.11

Nejistoty měření

24

3

Měřicí stanice

27

3.1

Všeobecně

27

3.2

Návrh a konstrukce zařízení

27

3.3

Výstup systému

33

3.4

Instalace

33

3.5

Prověřování

34

3.6

Pracovní návod

34

3.7

Údržba

34

Příloha

A Určení směru proudění z údajů odvozených ze zkřížených drah

36

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.


Strana 4

Mezinárodní norma ISO 6416 byla připravena technickou komisí ISO/TC 113 Měření průtoku kapalin v otevřených korytech, subkomisí SC 1 Metody rychlostního pole.

 

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání ISO 6416:1985 a ISO 6418:1985, z jejichž důkladné revize a kombinace vychází.

Příloha A tvoří nedílnou část této mezinárodní normy.

 

1  Všeobecně

 

1.1  Předmět normy

Tato mezinárodní norma popisuje zřízení a provoz ultrazvukové měřicí stanice pro měření průtoku v řekách, otevřených korytech nebo v uzavřených potrubích s volnou vodní hladinou. Popisuje také základní principy na nichž je metoda založena a provoz připojených přístrojů. Je omezena na použití principu „doby pohybu zvukového pulzu", nevztahuje se na využití „Dopplerova jevu", „korelace" nebo „stavu hladiny k průtoku".

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz