Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

16661.pdf

17.140.50

Říjen 1994

Akustika. Audiometrické vyšetřovací metody. Část 2: Audiometrie ve zvukovém poli čistými tóny a úzkopásmovými měřicími signály

ČSN ISO 8253-2


11 635

 

 

 

Acoustics - Audiometric test methods - Part 2: Sound field audiometry with pure tone and narrow-band test signals

Acoustique - Méthodes d'essais audiométriques - Partie 2: Audiométrie en champ acoustique avec des sons purs et des bruits à bande étroite comme signaux d'essai

Akustik - Die Metode für die audiologischen Untersuchungen - Teil 2: Reintone und schmalbandige Audiometrie in dem Schallfeld.

 

Tato norma obsahuje ISO 8253-2:1992

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 226, dosud nezavedena

 

ISO 266, dosud nezavedena

 

ISO 8253-1, zavedena v ČSN ISO 8253-1 Audiometrické vyšetřovací metody, Část 1: Základní prahová audiometrie čistými tóny vedenými vzduchem a kostí. (01 1635)

 

IEC 225, zavedena v ČSN IEC 225 Oktávové, půloktávově a třetinooktávové pásmové filtry pro analýzu zvuku a vibrací. (35 6871)

 

IEC 581-7, dosud nezavedena

 

IEC 645-1, dosud nezavedena

 

IEC 651, zavedena v ČSN IEC 651 Zvukoměry. (35 6870)

 

Vypracování normy

 

Audiorex, Ing. Miloň Novák, CSc., Topolská 533, 252 28 Černošice, lČO 12381446

 

Technická normalizační komise: TNK 8 Akustika

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jarmila Millerová

 

© Česky normalizační institut, 1994
16661


Strana 2

AKUSTIKA

AUDIOMETRICKÉ VYŠETŘOVACÍ METODY.

Část 2: Audiometrie ve zvukovém poli čistými tóny

a úzkopásmovými měřicími signály

ISO 8253-2


 

První vydání

 

1992-11-15

 

MDT 534.6/.7:612.85

 

Deskriptory: acoustics, audiometry, tests, testing conditions

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních společností (členů ISO). Práci na připravovaných normách obvykle provádějí technické komise ISO. Každý člen, který se zajímá o problematiku, pro kterou je založena technická komise, má právo být v této technické komisi reprezentován. Práce v ISO se také účastní mezinárodní vládní i nevládní organizace. ISO těsně spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech, týkajících se elektrotechnické normalizace.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům k odsouhlasení. Vydání jako mezinárodní norma vyžaduje souhlas nejméně 75 % hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 8253-2 byla připravena technickou komisí ISO/TC 43 Akustika.

 

ISO 8253 se sestává z následujících částí, pod společným názvem Akustika - Audiometrické měřicí metody:

 

- Část 1: Základní prahová audiometrie čistými tóny vedenými vzduchem a kostí

 

- Část 2: Audiometrie ve zvukovém poli čistými tóny a úzkopásmovými měřicími signály

 

- Část 3: Řečová audiometrie

 

Přílohy A, B a C této části ISO 8253 jsou jenom informativní.

 

Úvod

 

ISO 6189 a ISO 8253-1 stanovuje postupy pro zjištění prahu slyšení čistými tóny sluchátky nebo kostním vibrátorem.

 

Tato část ISO 8253 stanovuje postupy pro zjištění sluchového prahu ve zvukovém poli. Všeobecně se měření ve zvukovém poli vztahuje k binaurálnímu poslechu měřicího signálu z jednoho nebo dvou reproduktorů umístěných v měřicí místnosti. Měřicí signál může být čistý tón, frekvenčně modulovaný tón nebo úzkopásmový šum. Vlastnosti zvukového pole jsou určeny výběrem měřicího signálu. řadou akustických vlastností užitých reproduktorů, stejně jako akustickými vlastnostmi použité místnosti.

 

Audiometrie ve zvukovém poli může být použita pro různé účely, např. pro ohodnocení sluchu malých dětí a určení potřebného zesílení sluchadel používaných osobami se zhoršeným sluchem.

 

1 Předmět normy

 

Tato část normy ISO 8253 určuje důležité vlastnosti měřicího signálu, požadavky na volné, difuzní a kvazi-volné zvukové pole a postupy pro audiometrii ve zvukovém poli při použití čistých tónů, kmitočtově modulovaných tónů nebo jiných úzkopásmových měřicích signálů reprodukovaných jedním nebo více reproduktory pro účely zjištění prahů slyšení v kmitočtovém rozsahu 125 Hz až 12 500 Hz.

 

Nezahrnuje požadavky v případě použití reproduktorů držených v ruce.

 

Řeč jako měřicí signál není uvažována.

 

Účelem této části ISO 8253 je zajistit, aby měření sluchu ve zvukovém poli bylo tak přesné a reprodukovatelné, jak je to jen možné.

 

Příklady grafických záznamů spolu s literaturou jsou v přílohách A a B.

Zdroj: www.cni.cz