Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

91.100;91.120.10

Prosinec 1994

Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Metoda koule

ČSN 72 7013


72 7013

 

 

 

Determination of Steady State Thermal Conductivity of Materials. Methode of Globe

Détermination de la conductivité thermique en état thermique stable. Les méthodes de globe

Bestimmung der Beständigwärmeleitfähigkeit der Materialen. Kugelmethode.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

3

2

Termíny a definice

3

3

Vzorkování

3

4

Zkušební vzorky

3

5

Požadavky a kritéria

4

6

Metoda stanovení

4

7

Zkušební zařízení

4

7.1

Všeobecně

5

7.2

Konstrukční uspořádání

5

7.3

Teplá koule

5

7.4

Chladná koule

6

7.5

Zkušební prostor

6

7.6

Měření teploty

6

7.7

Měření rozměrů

6

7.8

Měření elektrických veličin

7

7.9

Nejistota stanovení

7

8

Stanovení součinitele tepelné vodivosti

7

8.1

Přístroje a pomůcky používané při stanovení součinitele tepelné vodivosti

7

8.2

Postup při stanovení součinitele tepelné vodivosti

7

8.3

Vyhodnocení

8

Příloha A (informativní) Posouzení systematické chyby ve stanovení tepelného toku sdíleného teplou koulí do zkušebního vzorku dané konstrukčním řešením zkušebního zařízení

10

 

Předmluva

 

Citované normy

 

ČSN 01 5110 Vzorkování materiálů. Základní ustanovení

 

ČSN 01 5111 Vzorkování sypkých a zrnitých materiálů

 

ČSN 25 1202 Posuvná měřidla. Technické požadavky

 

ČSN 25 8304 Provozní termoelektrické snímače teploty

 

ČSN 25 8305 Prevádzkové termoelektrické snímače teploty. Metódy skúšania pri úradnom overovaní

 

ČSN 25 8306 Provozní odporové snímače teploty

 

© Český normalizační institut, 1994
16710


Strana 2

ČSN 25 8307 Prevádzkové odporové snímače teploty. Metódy overovania

 

ČSN 35 6505 Elektronické měřicí přístroje. Všeobecné technické podmínky

 

ČSN 72 7010 Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Společná ustanovení

 

ČSN 72 7012 Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Metoda desky Část 1 - Společná ustanovení

 

ČSN 72 7014 Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Vyhodnocení zkoušek

 

Další souvisící normy

 

ČSN 01 0250 Statistické metody v průmyslové praxi. Všeobecné základy

 

ČSN 01 0251 Vzájemná shoda výsledků zkušebních metod. Stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované zkušební metody pomocí mezilaboratorních zkoušek

 

ČSN 01 1001 Matematické značky

 

ČSN 01 1300 Zákonné měřicí jednotky

 

ČSN 01 1301 Veličiny, jednotky a rovnice. Společná ustanovení

 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov

 

Nahrazení předchozích norem

 

Tato norma ruší a nahrazuje ČSN 72 7016 z 2. 8. 1967 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

 

Tato norma definuje technicky přesněji konstrukční zásady zkušebního zařízení a podmínky stanovení součinitele tepelné vodivosti pro jednotlivé druhy zkoušek a způsob vyhodnocení.

 

Vypracování normy

 

Zpracovatelé: STAVME, IČO 13785290 - Ing. Lubomír Keim, CSc., MODI, IČO 11232994 - Ing. Jiří Šála, CSc.

 

Technická normalizační komise: TNK 43 Stavební tepelná technika

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

1 Předmět normy

 

Tato norma uvádí primární zkušební metodu, podmínky a způsob jejího užití, pro stanovení součinitele tepelné vodivosti zkušebního vzorku beztvarých materiálů v ustáleném tepelném stavu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz