Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 674.04:620.197:620.193.8:001.4

Leden 1995

Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi
Definice tříd ohrožení biologickým
napadením
Část 2: Aplikace na rostlé dřevo

ČSN
EN 33 5-2

49 0080

 

 

 

Durability of wood and wood-based products. Definition of hazard classes of biological attack. Part 2: Application to solid wood

Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois. Définition des classes de risque d'attaque biologique. Partie 2: Application au bois massif

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten. Definition der Gefährdungsklassen für einen biologischen Befall. Teil 2: Anwendung bei Vollholz

 

Tato národní norma je identická s EN 335-2:1992 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium

 

This national standard is identical with EN 335-2:1992 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 335-1 - zavedena v ČSN EN 335-1 Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi. Definice tříd ohoržení biologickým napadením. Část 1: Všeobecné zásady (49 0080)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, pracoviště Březnice, IČO 014125 - ing. Pavel Vitvar

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Pokorná

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16744


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 335-2

EUROPEAN STANDARD

Srpen 1992

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 674.04:620.197:620.193.8:001.4

 

Deskriptory: wood, sawn timber, biodegradability, hazards, classifications, definitions, pest control, durability

 

TRVANLIVOST DŘEVA A MATERIÁLU NA JEHO BÁZI. DEFINICE TŘÍD OHROŽENÍ BIOLOGICKÝM NAPADENÍM ČÁST 2: APLIKACE NA ROSTLÉ DŘEVO

 

Durability of wood and wood-based products. Definition of hazard classes of biological attack. Part 2: Application to solid wood

Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois. Définition des classes de risque d'attaque biologique. Partie 2: Application au bois massif

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten. Definition der Gefährdungsklassen für einen biologischen Befall. Teil 2: Anwendung bei Vollholz

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 24.7.1992.

Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát statut národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji je možné na vyžádání získat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN na vlastní odpovědnost překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný statut jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

4

2

Odkazy

4

3

Termíny a definice

5

4

Třídy ohrožení: Aplikace na rostlé dřevo

5

Příloha A (informativní) Návod pro aplikaci na rostlé dřevo

7

A.1 Úvod

7

A.2 Základní rozhodnutí

7

Obrázek 1 Všeobecné pokyny k výběru rostlého dřeva vhodného pro použití v třídě ohrožení

8

Obrázek 2 Všeobecné pokyny k určení tříd ohrožení a příslušných biologických činitelů - rostlé dřevo

9

A.3 Všeobecná bezpečnostní opatření

10

A.4 Přirozená nebo chemickou ochranou dosažená trvanlivost rostlého dřeva

10

Příloha B (informativní) Literatura

11

 

Předmluva

 

Tato část evropské normy byla vypracována pracovní skupinou WG 1 „Třídy ohrožení" technické komise CEN/TC 38 „Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi" se sekretariátem AFNOR.

 

Tato evropská norma je rozdělena na tři části; část 1 obsahuje základní definice tříd ohrožení dřeva biologickým napadením, část 2 se týká jejich aplikace na rostlé dřevo a část 3 se týká aplikace na materiály na jeho bázi, tato poslední část byla vypracována ve spojení s CEN/TC 112 „Materiály na bázi dřeva".

 

Předloženou evropskou normu jsou povinny převzít členské státy CEN, národní norma shodná s touto evropskou normou musí být vydána nejpozději do 28.2.1993 a naopak národní normy, které jsou v rozporu musí být odvolány nejpozději do 28.2.1993.

 

Na základě společných pravidel CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny převzít následující členské státy: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1   Předmět normy

 

Tato část EN 335 udává návod na aplikaci tříd ohrožení, definovaných v části 1 EN 335 na rostlé dřevo, ve vztahu k biologickým činitelům, které toto dřevo mohou napadat.

 

Tato část by měla být používána ve spojení s částí 1 EN 335.

 

Příloha A uvádí (pro uživatele) informace a pokyny ke stanovení příslušné třídy ohrožení a výběru požadované trvanlivosti (buď přirozené nebo získané ošetřením ochranným prostředkem).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz