Zdroj: www.cni.cz

MDT 631. 6: 001. 4                                          ČESKÁ NORMA                                                        Prosinec 1994

Meliorace

TERMINOLOGIE V PEDOLOGII

ČSN 75 0145

Terminology of soil science Terminologie des science du sol Terminologie des Bodenkunden

Obsah

Strana

Předmluva................................................1

Předmět normy..............................................2

1    Základní pojmy............................................2

2    Klasifikace a bonitace půd .......................................4

3    Mechanické charakteristiky půd.....................................8

4    Fyzikální charakteristiky půd......................................10

5    Půdní voda - základní pojmy......................................12

6    Hydrostatika půdní vody........................................14

7    Pohyb půdní vody a rozpuštěných látek.................................20

8    Vodní režim půdy...........................................24

Přílohy (informativní)

A Abecední rejstřík použitých symbolů...................................26

В Abecední rejstřík termínů........................................27

Předmluva

Citované normy

ČSN 01 1320   Veličiny, značky a jednotky v hydraulice

ČSN 73 6530   Vodní hospodářství. Názvosloví hydrologie

ČSN 75 0142   Vodní hospodářství. Názvosloví protierozní ochrany půdy

ČSN 86 8000    Přírodní léčivé vody a přírodní minerální vody stolní. Základní společná ustanovení

Další souvisící normy

ČSN 01 1300    Zákonné měřicí jednotky

ČSN 72 1001    Pomenovanie a opis hornin v inženýrskej geologii

ČSN 73 3050    Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

ČSN 73 6510   Vodní hospodářství. Základní vodohospodářské názvosloví

ČSN 73 6532   Vodní hospodářství. Názvosloví hydrogeologie

ČSN 75 0140   Vodní hospodářství. Názvosloví hydromeliorací

ČSN 75 4100    Průzkum pro meliorační opatření na zemědělských půdách. Základní ustanovení

ČSN 75 4200   Hydromeliorace. Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním

© Český normalizační institut, 1994

16797


ČSN 75 0145

Změny proti předchozí normě

Oproti předchozí ON 73 6518 Názvosloví v hydropedologii byl obsah normy aktualizován a rozšířen o termíny obecné pedologie.

Vypracování normy

Zpracovatel: České vysoké učení technické, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, IČO 022 683, Doc. Ing. Václav Kuráž, CSc.

Hydroprojekt, a. s. Praha, IČO 4527 4576, Ing. Jaroslav Pasler

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Kratochvílová

Předmět normy

Tato norma určuje termíny a jejich definice pro pedologické průzkumy pro meliorační opatření. Termíny jsou rozděleny do jednotlivých kapitol podle věcné příslušnosti.

2

Zdroj: www.cni.cz