Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.3:620.193

Prosinec 1994

KLASIFIKACE PODMÍNEK PROSTŘEDÍ
Část 3: Klasifikace skupin parametrů
prostředí a jejich stupňů přísnosti.
Úvod

ČSN
EN 60 721-3-0

03 8900

 

 

 

Classification of environmental conditions. Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities. Introduction

Classification des conditions d'environnement. Partie 3: Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités. Introduction

Klassifizierung von Umweltbedingungen. Teil 3: Klassen von Umwelteinflubgröben und deren Grenzwerte. Einführung und Hinweise für den Anwender

 

Tato norma obsahuje EN 60721-3-0:1993, která je převzetím IEC 721-3-0:1984 a její změny 1:1987 bez modifikací.

 

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy.

 

Norma platí pro certifikaci v rámci Systémů IEC.

 

This standard contains EN 60721-3-0:1993, which is the adoption of IEC Publication 721-3-0:1984 and its amendment No.1:1987 without any modification.

 

This standard is translated from the English version without editorial changes. In all cases of interpretation disputes, the English version applies.

 

This standard applies for certification within IEC Systems.

 

Národní předmluva

 

Informační údaje z IEC 721-3-0:1984 a její změny 1:1987

Norma byla vypracována technickou komisí IEC TC 75 Klasifikace podmínek prostředí.

Text normy je založen na těchto dokumentech:

 

 Šestiměsíční pravidlo     Zpráva o hlasování

   75(CO)13        75(CO)17

 

Další informace lze najít ve zprávě o hlasování citované ve výše uvedené tabulce.

Změna 1 byla vypracována technickou komisí IEC TC 75 Klasifikace podmínek prostředí.

Text změny je založen na těchto dokumentech:

 

 Šestiměsíční pravidlo     Zpráva o hlasování

   75(CO)21        75(CO)28

 

Další informace lze najít ve zprávě o hlasování citované ve výše uvedené tabulce.

 

ã Český normalizační institut, 1994
16886


Strana 2

Je zapotřebí připomenout, že tato norma náleží do souboru norem týkajícich se těchto oborů:

- klasifikace parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti (IEC 721-1);

- podmínky prostředí vyskytující se v přírodě (IEC 721-2);

- klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti (IEC 721-3).

 

Citované normy

IEC 68 se skládá z jednotlivých částí, které byly postupně zaváděny v částech ČSN 34 5791 Základní zkoušky vnějších činitelů prostředí, v současné době jsou zaváděny v částech ČSN IEC 68 nebo ČSN EN 60068 (34 5791)

IEC 721-1 zavedena v ČSN IEC 721-1 Klasifikace podmínek prostředí. Část 1: Klasifikace parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti (03 8900) (v návrhu)

 

Obdobné zahraniční normy

NF C 20-000:1990 Classification des conditions d'environnement

(Klasifikace podmínek prostředí)

DIN IEC 721 Teil 3-0:1987 Elektrotechnik. Klassifizierung von Umweltbedingungen. Klassen von Einflubgröben. Einführung und Hinweise für den Anwender

(Elektrotechnika. Klasifikace podmínek prostředí. Klasifikace parametrů prostředí. Návod a pokyny pro uživatele)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: TechNorm, středisko technické normalizace, Praha, IČO 41107829, RNDr. Pavel Dušek, Csc.

Technická normalizační komise: TNK 40 Klasifikace podmínek prostředí a základní zkoušky pro elektrická zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60721-3-0

EUROPEAN STANDARD

Červenec 1993

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 621.3:620.193

 

Nahrazuje HD 478.3.0 S2:1989

 

Deskriptory: environmental parameter

 

KLASIFIKACE PODMÍNEK PROSTŘEDÍ Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti. Úvod (IEC 721-3-0:1984 + A1:1987)

 

Classification of environmental conditions. Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities. Introduction (IEC 721-3-0:1984 + A1:1987)

Classification des conditions d'environnement. Troisième partie: Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités. Introduction (CEI 721-3-0:1984 + A1:1987)

Klassifizierung von Umweltbedingungen. Teil 3: Klassen von Umwelteinflubgröben und deren Grenzwerte. Einführung und Hinweise für den Anwender (IEC 721-3-0:1984 + A1:1987)

 

Tato evropská norma byla organizací CENELEC přijata 1993-07-06. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CENELEC ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komise Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

 

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Na žádost 72. zasedání Technického výboru byl HD 478.3.0 S2:1989 (IEC 721-3-0:1984 + A1:1987) předložen schvalovacímu řízení CENELEC k přeměně na evropskou normu.

 

Text mezinárodní normy byl CENELEC přijat jako EN 60721-3-0 dne 6. července 1993.

 

Byla stanovena tato data:

- nejzazší lhůta vydání identické národní normy    (dop) 1994-03-01

- nejzazší lhůta zrušení konfliktních národních norem  (dow) -

 

Přílohy označené „normativní" jsou nedílnou částí normy.

V této normě je normativní příloha ZA.

 

Oznámení o schválení

Znění mezinárodní normy IEC 721-3-0:1984 a její změny 1:1987 bylo schváleno CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Rozsah platnosti

5

2

Předmět normy

5

3

Obsah a uspořádání

5

4

Podkladové informace pro výběr parametrů prostředí a stupňů přísnosti tříd

6

5

Návod k použití IEC 721-3

7

5.1

Všeobecně

7

5.2

Konstrukce, vymezení podmínek a ochrana

7

5.3

Stanovení úrovní vhodných pro homologační zkoušky

8

6

Doba trvání a četnost výskytu

9

6.1

Všeobecně

9

6.2

Doba trvání a četnost výskytu

9

Příloha A - Příklady použití

11

Příloha ZA - Jiné mezinárodní normy citované v této normě a odkazy na příslušné evropské normy

12


Strana 5

1 Rozsah platnosti

 

IEC 721-3: Klasifikace podmínek prostředí, část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti stanovuje třídy parametrů prostředí a jejich stupně přísnosti pokrývající extrémní (krátkodobé) podmínky, kterým výrobek může být vystaven během přepravy, montáže, skladování a používání. Pro různé způsoby použití výrobku (např. stacionární na místech chráněných proti povětrnostním vlivům, vestavění do pozemních vozidel, přeprava) jsou stanoveny vždy zvláštní skupiny tříd. U tříd se také bere v úvahu stupeň omezení použití výrobku - od velmi omezených podmínek (např. v místnostech s regulovanou teplotou) až do ničím neomezených podmínek.

 

Klasifikace zahrnuje jak přírodní podmínky, tak i podmínky vytvořené člověkem.

 

2 Předmět normy

 

Tento Úvod je návodem pro používání všech oddílů IEC 721-3. Obsahuje podkladové informace včetně informací o použití a omezení tříd uvedených v jednotlivých oddílech IEC 721-3. Popisuje rozdíly mezi podmínkami prostředí charakterizovanými pomocí tříd uvedených v IEC 721-3, kterým bude výrobek během své životnosti vystaven, a mezi zkušebními podmínkami, které slouží k ověření, že výrobek bude v těchto podmínkách prostředí uspokojivě pracovat. Návod zahrnuje i použití IEC 721-3 pro konstrukci, omezení podmínek a ochranu. Objasňuje rozdíly mezi extrémními podmínkami prostředí, jejichž překročení je málo pravděpodobné a které obvykle nastávají jen krátkodobě, a mezi normálními podmínkami prostředí, které trvají delší dobu.

 

Tento Úvod také poskytuje návod k použití údajů o době trvání a frekvenci výskytu při charakterizaci vlivu parametru významného pro určitou třídu.

 

Důrazně se doporučuje uvádět odkazy na IEC 721-3-0, aby se zabránilo nesprávnému použití tříd definovaných v ostatních oddílech IEC 721-3.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz