Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.798.151-036:001.4

Prosinec 1994

Obaly
PYTLE. POPIS A METODA MĚŘENÍ
Část 2: Prázdné plastové pytle

ČSN
EN 26 591-2

77 0680

 

 

 

Packaging - Sacks - Description and method of measurement Part 2: Empty sacks made from thermoplastic flexible film

Emballages - Sacs - Description et méthode de mesurage - Partie 2: Sacs vides faits d´un film thermoplastique flexible

Packmittel - Säcke - Beschreibung der Mabe und des Mebverfahrens - Teil 2: Läre Säcke aus Kunststoff-Folie

 

Tato národní norma je identická s EN 26591-2:1992 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1 050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 26591-2:1992 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1 050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 6590/2  zavedena v ČSN ISO 6590-2 Obaly - Pytle - Terminologie a typy - Část 2: Plastové pytle (77 0012)

ISO 7023     zavedena v ČSN ISO 7023  Obaly - Pytle - Metoda odběru vzorků prázdných pytlů ke zkouškám (77 0205)

 

Další souvisící normy

ČSN 64 0001 Plasty a pryž. Plastikářské a gumárenské názvosloví

ČSN 77 0000 Názvosloví obalové techniky. Obecné a základní názvy

ČSN 77 0002 Názvosloví obalové techniky. Základní typy obalů

 

ã Český normalizační institut, 1994
16946


Strana 2

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

ISO DIN 6591-2:1987, Packmittel. Säcke. Beschreibung der Mabe und des Mebverfahrens Leere Säcke aus Kunstoff-Folie [(idt

ISO 6591/2:1984)-Obaly. Pytle. Popis a metody měření prázdných pytlů z plastové fólie]

 

Vypracování normy

Zpracovatel: MSB LOGISTIK, s. r. o., Praha, IČO 416 958 44 - Ing. Jindřich Jandourek

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zdeněk Kučera


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 26591-2

EUROPEAN STANDARD

Listopad 1992

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT: 621.798.151-036:001.4

 

Deskriptory: Packing, plastic packaging, thermoplastic resins, dimensions, dimensional measurements, specifictions

 

OBALY. PYTLE. POPIS A METODA MĚŘENÍ ČÁST 2: PRÁZDNÉ PLASTOVÉ PYTLE (ISO 6591-2:1985)

 

Packaging - Sack - Descriptions method of measurement - Part 2: Empty sacks made from thermoplastic flexible film (ISO 6591-2:1985)

Emballages - Sacs - Description et méthode de  menurage - Partie 2: Sacs vides faits d´un film thermoplastique and flexible (ISO 6591-2:1985)

Packmittel - Säcke - Beschreibung der Mabe und des Mebverfahrens - Teil 2: Leere Säcke aus Kunstoff - Folie (ISO 6591-2:1985)

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 1992-10-30. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

V roce 1991 byla podrobena norma ISO 6591-2:1985 „Obaly - Pytle - Popis a metoda měření - Část 2: Prázdné plastové

pytle" posouzení v CEN.

 

Následkem positivního výsledku byla norma ISO 6591-2:1985 předložena k formálnímu hlasování v CEN/CS.

 

Výsledek formálního hlasování byl positivní.

 

Tato evropská norma musí mít status normy publikované v identickém překladu nebo převodem nejpozději v květnu 1993 a odlišné národní normy musí být zrušeny nejpozději v květnu 1993.

 

V souladu se společnými pravidly CEN/CENELEC jsou následující země povinny zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemskao, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Poznámka k převodu

Text mezinárodní normy ISO 6591-2:1985 byl odsouhlasen CEN jako evropská norma bez jakékoli úpravy.

 

1 Předmět normy

 

Tato část normy ISO 6591 stanoví metodu měření a popisování rozměrů prázdných plastových pytlů. Přednostně je určena k použití u plastových pytlů specifikovaných v ISO 6590/2.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz