Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 615.84:614.8

Prosinec 1994

ZDRAVOTNICKÉ ELEKTRICKÉ
PŘÍSTROJE
Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost
elektrokonvulzivních terapeutických
přístrojů

ČSN
IEC 601-2-14
HD 395.2.14 S1

36 4800

 

 

 

Medical electrical equipment. Part 2: Particular requirements for the safety of electroconvulsive therapy equipment

Appareils électromédicaux. Deuxième partie: Règles particulières de sécurité pour appareils de thérapie par électroconvulsions

Medizinische elektrische Geräte. Teil 2: Geräte zur Elektrokrampfbehandlung. Besondere Festlegungen für die Sicherheit

 

Tato norma obsahuje IEC 601-2-14:1989 a zavádí HD 395.2.14S1:1989, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 601-2-14:1989.

This standard contains IEC 601-2-14:1989.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 601-1:1977 zavedena v ČSN IEC 601-1 Bezpečnost zdravotnických elektrických přístrojů. Část 1: Všeobecné požadavky (36 4801)

IEC 601-1:1988 zavedena v ČSN EN 60601-1 Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost (idt IEC 601-1:1988) (36 4800)

IEC 651:1979 zavedena v ČSN IEC 651 Zvukoměry (35 6870)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

HD 395.2.14 S1:1989 Medical electrical equipment Part 2: Particular requirements for the safety of electroconvulsive therapy equipment (Zdravotnické elektrické přístroje. Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost elektrokonvulzivních terapeutických přístrojů)

BS 5724: Section 2.14:1989 Medical electrical equipment. Particular requirements for safety. Specification for electroconvulsive therapy equipment (Zdravotnické elektrické přístroje. Zvláštní požadavky na bezpečnost. Specifikace pro elektrokonvulzivní terapeutické přístroje)

CSA C22.2-601.2.14:1992 Medical electrical equipment. Particular requirements for the safety of electroconvulsive therapy equipment (Zdravotnické elektrické přístroje. Zvláštní požadavky na bezpečnost elektrokonvulzivních terapeutických přístrojů)

AS 3200.2.14:1992 Approval and test specification. Medical electrical equipment. Particular requirements for safety electroconvulsive therapy equipment (Specifikace schvalování a zkoušení. Zdravotnické elektrické přístroje. Zvláštní požadavky na bezpečnost elektrokonvulzivních terapeutických přístrojů)

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16966


Strana 2

NF C74-369:1990 Appareils électromédicaux. Deuxičme partie: Rčgles particuliéres de sécurité pour appareils de thérapie par électroconvulsions (Zdravotnické elektrické přístroje. Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost elektrokonvulzivních terapeutických přístrojů)

SEV-ASE 1084-2-14:1990 Medical electrical equipment Part 2: Particular requirements for the safety of electroconvulsive therapy equipment (Zdravotnické elektrické přístroje Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost elektrokonvulzivních terapeutických přístrojů)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Equimed, IČO 440 326 68 - Karel Kobylka

Technická normalizační komise: TNK 81 Zdravotnické elektrické přístroje

Pracovník Českého normalizačního institutu: Helena Musilová


Strana 3

ZDRAVOTNICKÉ ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE

IEC 601-2-14

Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost

První vydání

elektrokonvulzivních terapeutických přístrojů

1989-03


 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

3

Úvodní údaje

4

Oddíl první - Všeobecně

4

1

Rozsah platnosti a předmět normy

5

2

Termíny a definice

5

3

Všeobecné požadavky

5

4

Všeobecné zkušební požadavky

5

5

Klasifikace

5

6

Identifikace, označení a dokumentace

6

7

Příkon

6

Oddíl druhý - Podmínky okolí

7

12

Stav jedné závady

7

Oddíl třetí - Ochrana před nebezpečím úrazu elektrickým proudem

7

14

Požadavky podle klasifikace

7

19

Trvalé unikající proudy a pomocné proudy pacientem

7

20

Elektrická pevnost

8

Oddíl čtvrtý - Ochrana před mechanickým nebezpečím

9

Oddíl pátý - Ochrana před působením nežádoucího nebo nadměrného záření

9

Oddíl šestý - Ochrana před nebezpečím vzplanutí hořlavých směsí anestetik

9

Oddíl sedmý - Ochrana před nadměrnými teplotami a jiným ohrožením bezpečnosti

9

42

Nadměrné teploty

9

44

Přetečení, rozlití, únik, vlhkost a vniknutí kapalin. Čištění, sterilizace a dezinfekce

9

46

Selhání lidského činitele

10

49

Přerušení napájení

11

Oddíl osmý - Přesnost provozních údajů a ochrana před nebezpečným výstupem

11

50

Přesnost provozních údajů

11

51

Ochrana před nebezpečným výstupem

12

Oddíl devátý - Abnormální provoz a poruchové stavy. Zkoušky vlivu okolí

12

Oddíl desátý - Požadavky na konstrukci

13

56

Součásti a celkové sestavení

13

57

Síťové části, součásti a uspořádání

13

Příloha B - Zkoušení během výroby a instalace

14

Příloha AA - Zdůvodnění

15

 

Předmluva

1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC, týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.

3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní komitéty dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise vyznačen.


Strana 4

Úvodní údaje

 

Tuto zvláštní normu připravila subkomise SC 62D Elektromedicínské přístroje náležející do technické komise IEC TC 62 Elektrická zařízení v lékařské praxi. Text této normy je založen na následujících dokumentech:

 

Šestiměsíční pravidlo    Zpráva o hlasování     Dvouměsíční pravidlo       Zpráva o hlasování

     62D(CO)28                 62D(CO)31                  62D(CO)42              62D(CO)47

 

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy lze nalézt v uvedených zprávách.

 

Tato zvláštní norma mění a doplňuje IEC 601-1 (první vydání 1977): Bezpečnost zdravotnických elektrických přístrojů. Část 1: Všeobecné požadavky, dále pouze všeobecná norma. Požadavky této zvláštní normy mají přednost před požadavky, uvedenými ve všeobecné normě. Název všeobecné normy byl ve druhém vydání (1988) změněn: Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost. Tato změna je akceptována v názvu této zvláštní normy.

Číslování oddílů, kapitol a článků této zvláštní normy je shodné s číslováním ve všeobecné normě.

Články nebo obrázky, které doplňují články a obrázky všeobecné normy jsou číslovány od 101, další přílohy jsou označeny písmeny AA, BB, atd. a odstavce aa), bb), atd.

V této normě jsou použity tyto typy písma:

- požadavky, jejichž splnění se ověřuje a definice - antikva

- vysvětlivky, doporučení a odkazy - menší písmena

- zkušební požadavky - kurziva

- termíny definované v kapitole 2 všeobecné normy nebo v této zvláštní normě - písmena velké abecedy.

 

Po požadavcích následuje specifikace příslušných zkoušek.

Tam, kde je to nutné, je v příloze AA zdůvodnění důležitých požadavků. Znalost důvodů stanovených požadavků nejen optimalizuje použití normy, ale povede i k požadavku na její revizi v důsledku změn v klinické praxi nebo vývoje techniky. Tato příloha není součástí této normy.

 

Dále uvedené publikace IEC jsou citované v této zvláštní normě:

IEC 601-1 (1977): Bezpečnost zdravotnických elektrických přístrojů. Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 601-1 (1988): Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

IEC 651 (1979): Zvukoměry

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz