Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

21.100.20

Prosinec 1994

Valivá ložiska. Uložení

ČSN 02 4620


02 4620

 

 

 

Rolling bearings. Tolerances for mounting

Roulements. Tolérances de montage

Wälzlager. Toleranzen für den Einbau

 

Předmluva

 

Citované normy

 

ČSN ISO 281 Valivá ložiska. Výpočet dynamické únosnosti (02 4607)

 

ČSN 02 3610 Valivá ložiska. Upínací pouzdra. Hlavní rozměry

 

ČSN 02 3620 Valivá ložiska. Stahovací pouzdra. Hlavní rozměry

 

ČSN 02 4629 Valivá ložiska. Hlavní rozměry (eqv ISO 15:1981, eqv ISO 15 ADD1:1985, eqv 104:1979, neq ISO 355:1977)

 

Další souvisící normy

 

ČSN 01 4201 Základní pravidla zaměnitelnosti. Všeobecná ustanovení, řady tolerancí a základních úchylek

 

ČSN 01 4202 Toleranční pole a doporučená uložení

 

ČSN 01 4401 Základní pravidla zaměnitelnosti. Tolerance tvaru a polohy. Základní pojmy a definice

 

ČSN 02 4612 Valivá ložiska. Technické požadavky

 

ČSN ISO 4287-1 Drsnosť povrchu. Terminologia. Čásť 1: Povrch a jeho parametre (01 4450)

 

ČSN ISO 468 Drsnosť povrchu. Parametre, ich hodnoty a všeobecné pravidlá stanovenia špecifikácií (01 4451)

 

Obdobné zahraniční normy

 

DIN 5425 T1 Wälzlager. Toleranzen für den Einbau, Allgemeine Richtlinien (Valivá ložiska. Mezní úchylky pro uložení. Všeobecná směrnice)

 

NF E 22-396 Montage des roulements et butées, à billes et à rouleaux. Ajustements sur les arbres et dans les logements (Montáž axiálních valivých kuličkových a válečkových ložisek. Uložení na hřídeli a v tělese)

 

NF E 22-397 Montage des roulements à aiguilles. Ajustements sur les arbres et dans les logements (Montáž jehlových ložisek. Uložení na hřídel a v tělese)

 

Nahrazení předchozích norem

 

Tato norma nahrazuje ČSN 02 4620 z 9. 2. 1979 v celém rozsahu.

 

© Český normalizační institut, 1994
16986


Strana 2

Změny proti předchozí normě

 

Norma je zcela přepracována. Byly vypuštěny konkrétní hodnoty tolerancí tvaru a polohy úložných a opěrných ploch, změněny mezní hodnoty drsnosti úložných ploch, vypuštěno pojednání o určení druhu zatížení, zjednodušeno určení tolerančních polí úložných ploch pro různé pracovní podmínky.

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: ZKL VUVL, a. s. se sídlem v Brně, IČO 46346627, Lubomír Velčovský

 

Technická normalizační komise: TNK 57 Valivá ložiska

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ivana Březinová

 

1 Předmět normy

 

Tato norma poskytuje uživatelům valivých ložisek informace o tolerančních polích hřídelů a těles, která mohou být pro dané provozní podmínky použita k uložení valivých ložisek podle ČSN 02 4629 s průměrem díry do 500 mm tak, aby byla zaručena jejich řádná funkce.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz