Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

55.080

Leden 1995

Obaly. Pytle. Kondicionování ke zkouškám. Část 1: Papírové pytle

ČSN EN 26599-1


77 0680

 

 

 

Packaging - Sack - Conditioning for testing - Part 1: Paper sack

Emballages - Sacs - Conditionnement pour essais - Partie 1: Sacs en papier

Verpackung - Säcke - Klimatisierung für Prüfungen - Teil 1: Säcke aus Papier

 

„Tato národní norma je identická s EN 26599-1:1992 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1 050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 26599:1992 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium."

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO l87:1977 zavedena v ČSN ISO 187 Papír a lepenka - Kondicionování vzorků (50 0303)

 

ISO 554:1976 dosud nezavedena

 

ISO 6590/1:1983 zavedena v ČSN ISO 6590-1 Obaly. Pytle. Názvosloví a typy. Část 1: Papírové pytle (77 0011)

 

Další souvisící normy

 

ČSN 50 0002 Papírenské názvosloví. Papíry, kartóny, lepenky

 

ČSN 50 0003 Papíry, kartóny, lepenky. Názvy vlastností a vad

 

ČSN ISO 6591-2 Obaly. Pytle. Popis a metoda měření

 

ČSN ISO 7023 Obaly. Pytle. Metoda odběru vzorků prázdných pytlů ke zkouškám

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

 

BS 6428:1983, ISO 7023:1983 Sampling empty sacks for testing (Odběr vzorků prázdných pytlů ke zkouškám)

 

ISO DIN 6591-1:1987 Packmittel. Säcke. Beschreibung der Maße und des Meßverfahrens Leere Papiersäcke [(idt ISO 6591/1:1984) - Obaly. Pytle. Popis a metody měření prázdných papírových pytlů]

 

ISO DIN 6591-2:1987 Packmittel. Säcke. Beschreibung der Maße und des Meßverfahrens Leere Säcke aus Kunstoff-Folie [(idt ISO 6591/2:1984) - Obaly. Pytle. Popis a metody měření prázdných pytlů z plastové fólie]

 

© Český normalizační institut, 1994
17006


Strana 2

Vypracování normy

 

Zpracovatel: MSB LOGISTIK, s. r. o., Praha, IČO 41695844 - Ing. Jindřich Jandourek

 

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zdeněk Kučera


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 26599-1


 

Listopad 1992

MDT: 621.798.151-035.4:620.1

 

Deskriptory: Packing, paper packaging, paper bags, conditioning, test, atmospheres

 

OBALY. PYTLE. KONDICIONOVÁNÍ KE ZKOUŠKÁM

Část 1: Papírové pytle

 

Packaging - Sack - Conditioning for trstiny

Part 1: Paper sack (ISO 6599-1:1983)

 

Emballages - Sacs - Conditionnementpour essais

- Partie 1: Sacs en papier (ISO 6599-1:1983)

 

Packmittel - Säcke - Klimatische Vorbehandlung

für die Prüfung - Teil 1: Papiersäcke (ISO 6599-1:1983)

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 1992-10-30.

 

Členové CEN/CENELC jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN na vlastní odpovědnost překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Lucemburska, Itálie, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

V roce 1991 byla podrobena norma ISO 6599-1:1983 „Packaging - Sacks - Conditioning for testing - Part 1: Paper sacks" posouzení v CEN.

 

Po kladném výsledku posouzení byla norma ISO 6599-1:1983 předložena k formálnímu hlasování v CEN/CS.

Výsledek formálního hlasování byl positivní.

 

Tato evropská norma musí mít status národní normy publikované v identickém překladu nebo převodem nejpozději v květnu 1993 a odlišné národní normy musí být zrušeny nejpozději v květnu 1993.

 

V souladu se společnými pravidly CEN/CENELEC jsou následující země povinny zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Lucembursko, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Poznámka o zavedení

 

Text mezinárodní normy ISO 6599-1:1983 byl odsouhlasen CEN jako evropská norma bez jakékoli úpravy.

 

0 Úvod

 

Fyzikální vlastnosti papíru jsou ovlivněny jeho obsahem vlhkosti, který je závislý na vlhkosti a teplotě okolní atmosféry. Pokud mají být zkoušky prováděné s papírovým pytlem v definovaném fyzikálním stavu, uvede se do rovnovážného stavu s atmosférou standardní teploty a relativní vlhkosti a zkoušení se provádí v této atmosféře.

 

1 Předmět normy

 

Tato část normy ISO 6599 stanoví atmosférické podmínky a metody kondicionování vzorků neporušených prázdných papírových pytlů před a v průběhu zkoušení.

 

Pokud mají být provedeny pouze dohodnuté zkoušky papíru jako materiálu na pytle, musí být vzorky tohoto materiálu vyříznuty a kondicionovány v souladu s požadavky v ISO 187.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz