Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 625.72

Březen 1995

Projektování křižovatek na silničních
komunikacích

ČSN 73 6102


 

 

 

Design of intersections on highways

Project des carrefours routiers

Entwurf von Strabenknotenpunkten

 

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 o československých technických normách ve znění zákona č. 632/1992 Sb. závazná v rozsahu působnosti ministerstva dopravy České republiky na základě jeho požadavku.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

Vypracování normy

4

1

Předmět normy

4

2

Termíny a definice

4

 

 

 

3

Zásady návrhu

4

3.1

Všeobecně

4

3.2

Výhledové intenzity

4

3.3

Zásadní dopravní hlediska

5

3.4

Rekonstrukce křižovatek

5

3.5

Bezpečnost

5

3.6

Poloha křižovatky v trase silniční komunikace

6

3.7

Vzájemná vzdálenost křižovatek

6

3.8

Úhel křížení

6

 

 

 

4

Podklady návrhu

7

4.1

Údaje o intenzitě dopravních proudů

7

4.2

Údaje o křižujících se silničních komunikacích

8

 

 

 

5

Vzory křižovatek a skladební prvky

8

5.1

Všeobecně

8

5.2

Úrovňové křižovatky

9

5.3

Typy a vzory mimoúrovňových křižovatek

11

 

 

 

6

Prvky křižovatek

12

6.1

Všeobecně

12

6.2

Jízdní pruhy na křižovatce

12

6.3

Řadicí a odbočovací pruhy

12

6.4

Připojovací pruhy

17

6.5

Průpletové úseky

19

6.6

Větev na odbočení vpravo a vlevo

20

6.7

Návrhové rychlosti ve směrových obloucích křižovatkových větví

21

6.8

Rozhled na křižovatce

21

6.9

Vedení jízdních pruhů

23

 

 

 

6.10

Dopravní ostrůvky

35

6.11

Rozpojení a spojení dálnic a rychlostních silnic

29

6.12

Podélný sklon

29

6.13

Příčný sklon

29

6.14

Výsledný sklon

30

6.15

Přechody pro pěší a cyklisty

30

6.16

Krajnice, dělicí čáry vodorovného dopravního značení, vodicí proužky

31

 

(c) Český normalizační institut, 1994
17029


Strana 2

Obsah

 

strana

6.17

Osvětlení křižovatek

31

6.18

Světelné signalizační zařízení

31

6.19

Bezpečnostní zařízení

32

6.20

Podzemní sítě

33

6.21

Vozovky křižovatek

33

 

 

 

7

Kapacita křižovatek

33

7.1

Neřízené křižovatky

33

7.2

Křižovatky řízené světelným signalizačním zařízením

36

7.3

Křižovatky mimoúrovňové

38

 

 

 

Příloha A - normativní

Největší poloměr vydutého výškového oblouku pod podjezdem

41

Příloha B - informativní

Geometrie hran jízdních pruhů složeného oblouku úrovňové křižovatky

43

Příloha C - informativní

Určení vytyčovacích hodnot náběhového klínu

44

Příloha D - informativní

Charakteristika, užití a schémata mimoúrovňových křižovatek

45

Příloha E - informativní

Doporučené vzdálenosti mezi větvemi na křižovatkách místních rychlostních komunikací

51

Příloha F - informativní

Doporučené zásady a parametry okružních křižovatek

52

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 36 0410  Osvětlení místních komunikací

ČSN 36 0411  Osvětlení silnic a dálnic

ČSN 36 5601  Světelné signalizační zařízení. Technické a funkční požadavky.

ČSN 73 6005  Prostorová úprava vedení technického vybavení

ČSN 73 6021  Světelné signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel

ČSN 73 6100  Názvosloví silničních komunikací

ČSN 73 6101  Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací

ČSN 73 6200  Mostní názvosloví

ČSN 73 7505  Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

 

Citované předpisy

Zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (Silniční zákon) v úplném znění vyhlášeném pod č. 55/1984 Sb., ve znění zákona č. 213/1993 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

Vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 35/1984 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (Silniční zákon)

Vyhláška Federálního ministerstva dopravy 41/1984 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech silničního provozu ve znění pozdějších předpisů.


Strana 3

Obdobné zahraniční normy a předpisy

Richtlinien für die Anlage von Straben, Teil: Knotenpunkte, Abschnitt 1: Plangleiche Knotenpunkte (RAS-K-1), Bonn 1988

(Směrnice pro projektování pozemních komunikací, část: Křižovatky, díl 1: Úrovňové křižovatky (RAS-K-1), Bonn 1988)

Richtlinien für die Anlage von Landstraben, Teil III: Knotenpunkte, Abschnitt 2: Planfreie Knotenpunkte (RAL-K-2), Bonn 1976

(Směrnice pro projektování silničních komunikací v extravilánu část III: Křižovatky, díl 2: Mimoúrovňové křižovatky (RAL-K-2), Bonn 1976)

Grade separated intersections, London 1986 (Mimoúrovňové křižovatky, směrnice, London 1986)

The layout of major/minor junctions, London 1981 (Projektování křižovatek hlavních a vedlejších komunikací, směrnice, London 1981)

Determination of size of roundabouts and major/minor junctions, London 1981 (Dimenzování okružních křižovatek a křižovatek hlavních a vedlejších komunikací, směrnice, London 1981)

The layout of roundabouts, London 1984 (Projektování okružních křižovatek, směrnice, London 1984)

A policy on geometric design of highways and streets, Washington 1984 (Směrnice pro geometrický návrh silničních a městských komunikací, Washington 1984)

Highway Capacity Manual, Washington 1985 (Příručka pro stanovení výkonnosti pozemních komunikací, Washington 1985)

Les carrefours plans sur routes interurbaines, Paris 1980 (Úrovňové křižovatky na silničních komunikacích v extravilánu, Paris 1980)

SNIP 2.05.02-85   Avtomobilnyje dorogi, Moskva 1985

(SNIP 2.05.02-85 „Silniční komunikace", Moskva 1985)

Wytyczne „Projektowanie skrzyzovaň drogowych", Warszawa 1988

(Směrnice „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích", Warszawa 1988)

 

Změny proti předchozí normě

Proti revidované normě byly přeformulovány a doplněny úvodní kapitoly a byly vypuštěny některé články a obrázky učebnicového charakteru. Naopak byly rozšířeny kapitoly týkající se bezpečnosti provozu na křižovatkách, okružních křižovatek a jejich parametrů, křižovatek řízených světelným signalizačním zařízením, průpletových úseků atd., navržení hodnot výškových oblouků a některé další menší úpravy různých článků zejména z důvodu zlepšení jejich srozumitelnosti.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Správa silničního fondu České republiky, IČO 00 015 792, Ing. Zora Šachlová, ve spolupráci s kolektivem katedry silničních staveb ČVUT FS a Pragoprojektu Praha.

Technická normalizační komise: TNK 51 Pozemní komunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Kulišan


Strana 4

1   Předmět normy

Tato norma spolu s ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic platí pro projektování novostaveb a rekonstrukcí křižovatek na silnicích a dálnicích a spolu s ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací pro projektování novostaveb a rekonstrukcí křižovatek na místních komunikacích.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz