Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 625.72

Duben 1995

VOZOVKY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Základní ustanovení pro navrhování

ČSN 73 6114


 

 

 

Road Pavements. Basic Requirements for Design

Chaussées des routes. Règlement fondamental pour calcul de dimensionnement

Straßenoberbau. Grundregelungen der Bemessungsanweisung der Straßenbefestigungen

 

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v rozsahu působnosti Ministerstva dopravy České republiky na základě jeho požadavku.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

 

 

 

1

Předmět normy

3

 

 

 

2

Termíny a definice

3

2.1

Všeobecné pojmy

3

2.2

Výpočet

3

2.3

Defektologie

3

2.4

Spolehlivost

4

2.5

Mezní stavy

4

2.6

Návrhové situace

4

2.7

Životnost

4

2.8

Materiál a podloží

5

2.9

Zatížení

5

2.10

Účinky zatížení

5

 

 

 

3

Zásady navrhování

5

3.1

Navrhování nových (rekonstruovaných) vozovek

5

3.2

Navrhování stavební údržby a oprav

6

3.3

Konstrukční a technologické požadavky

7

3.4

Návrhové období

7

3.5

Optimalizace návrhu

7

 

 

 

4

Charakteristiky prostředí

7

 

 

 

5

Zatížení

8

5.1

Dopravní zatížení

8

5.2

Klimatické zatížení

9

5.3

Jiné zatížení

9

 

 

 

6

Konstrukční vrstvy vozovek

9

 

 

 

7

Výpočet a posouzení vozovek

10

Příloha A (normativní) Mapa průměrných ročních teplot

11

Příloha B (normativní) Index mrazu

12

Příloha C (normativní) Dopravní zatížení

15

Příloha D (normativní) Vodní režim podloží

16

Příloha E (normativní) Přechodná ustanovení

17

 

Ó Český normalizační institut, 1994
17030


Strana 2

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 73 0020 Názvosloví spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd

ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací

ČSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy

ČSN 73 6122 Stavba vozovek. Lité asfalty

ČSN 73 6123 Stavba vozovek. Cementobetonové kryty

ČSN 73 6124 Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem

ČSN 73 6125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady

ČSN 73 6126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy

ČSN 73 6127 Stavba vozovek. Prolévané vrstvy

ČSN 73 6128 Stavba vozovek. Vtlačované vrstvy

ČSN 73 6129 Stavba vozovek. Postřiky a nátěry

ČSN 73 6130 Stavba vozovek. Emulzní kalové vrstvy

ČSN 73 6131-1 Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 1 - Kryty z dlažeb

ČSN 73 6131-2 Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 2 - Kryty ze silničních dílců

ČSN 73 6131-3 Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 3 - Kryty z vegetačních dílců

 

Další souvisící normy

ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro silniční komunikace

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 72 1007 Meranie priehybu vozoviek pákovým priehybomerom

ČSN 72 1105 Stanovenie koeficientu tepelnej vodivosti metódou nestacionárneho tepelného toku

ČSN 72 1191 Zkoušení míry namrzavosti zemin

ČSN 73 0030 Písmenné značky veličin pro navrhování staveb

ČSN 73 0039 Navrhování objektů v poddolovaném území. Základní ustanovení

ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1205 Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ČSN 73 6160 Zkoušení silničních živičných směsí

ČSN 73 6170 Meranie dynamických charakteristík vozoviek metódou fázových rýchlostí

ČSN 73 6175 Měření rovnosti povrchu vozovky latí

ČSN 73 6177 Měření protismykových vlastností povrchů vozovek

ČSN 73 6178 Rázová zatěžovací zkouška cementobetonových vozovek

ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek

ČSN 73 6192 Rázová zatěžovací zkouška netuhých vozovek a podloží

ČSN 73 6195 Hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek


Strana 3

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen RStO 86 (Směrnice pro navrhování konstrukcí dopravních ploch RstO 86)

 

Změny proti předchozím normám

Touto normou se řeší problematika obsažená v dřívějších ON 73 6179 Zosilňovanie a opravy cementobetónových vozoviek pomocou bitúmenových zmesí, ON 73 6196 Ochrana silničních komunikací před účinky promrzání podloží a ON 73 6440 Navrhovanie rekonštrukcie cementobetónových letiskových dráh a plôch zosilnením.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Stavební fakulta ČVUT v Praze, IČO 022683, Doc.Ing. František Luxemburk, CSc., Ing. Jindřich Volf, CSc. a Ing. Ludvík Vébr.

Spolupracovali: PAVEX, Ostrava, IČO 40279701, Ing. Alexandr Arťušenko, Stavební fakulta VUT v Brně, IČO 216305, Ing. Jan Kudrna, CSc., VUIS-CESTY s r. o., Bratislava, IČO 17310229, Ing. Vladimír Řikovský, CSc., Český hydrometeorologický ústav, Praha, IČO 00020699, RNDr. Ivan Sládek, CSc. a RNDr. Marcela Vrubelová

Technická normalizační komise: TNK 51 Pozemní komunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Kratochvílová

 

1   Předmět normy

 

Tato norma platí pro navrhování vozovek pozemních komunikací a dopravních ploch zatěžovaných provozem nekolejových vozidel a klimatickými účinky. Stanovuje obecné zásady pro návrh vozovek všech typů včetně návrhu jejich stavební údržby a oprav. Vychází z ustanovení ČSN 73 0031 a ČSN 73 0035.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz