Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.882.31

Únor 1995

Spojovací součásti
ŠESTIHRANNÉ MATICE NÍZKÉ (SE SRAŽENÍM)
Výrobní třída A a B

ČSN
EN 24 035

02 1403

 

 

idt ISO 4035:1986

 

Fasteners. Hexagon thin nuts (chamfered). Product grades A and B

Éléments de fixation. Écrous bas hexagonaux (chanfreinés). Grades A et B

Verbindungselemente. Sechskantmuttern, niedrige Form (mit Fase). Produktklassen A und B

 

Tato národní norma je identická s EN 24 035:1991 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 24 035:1991 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 225  zavedena v ČSN EN 20 225 Spojovací součásti. Šrouby a matice. Označování rozměrů (02 1001)

ISO 261  dosud nezavedena (viz ČSN 01 4008)

ISO 965  dosud nezavedena (viz ČSN 01 4314)

ISO 898-2  zavedena v ČSN EN 20 898-2 Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 2: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení (02 1005)

ISO 898-5  zavedena v ČSN ISO 898-5 Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 5: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti se závitem, které nejsou namáhány v tahu (02 1005)

ISO 3269  zavedena v ČSN ISO 3269 Spojovací součásti. Přejímací kontrola (02 1005)

ISO 3506  zavedena v ČSN ISO 3506 Spojovací součásti. Spojovací součásti z korozivzdorných ocelí. Technické požadavky (02 1007)

ISO 4042  zavedena v ČSN ISO 4042 Spojovací součásti. Součásti se závitem. Galvanické povlaky (02 1008)

ISO 4759-1  zavedena v ČSN ISO 4759-1 Spojovací součásti. Tolerance spojovacích součástí. Část 1: Šrouby a matice s průměrem závitu od 1,6 mm do 150 mm. Výrobní třída A, B a C (02 1005)

 

ã Český normalizační institut, 1994
17143


Strana 2

ISO 8839  zavedena v ČSN EN 28 839 Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Šrouby a matice z neželezných kovů (02 1009)

ISO 8992  zavedena v ČSN ISO 8992 Spojovací součásti. Všeobecné požadavky na šrouby a matice (02 1002)

 

Další souvisící normy

ČSN 02 1003  Spojovací součásti. Názvosloví

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se společně s ČSN EN 28 675 nahrazuje ČSN 02 1403 ze 4.10.1961 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

Norma je zcela přepracována a patří k ucelené řadě norem ČSN EN pro spojovací součásti.

K podstatným změnám patří:

- změna názvu normy;

- změna rozsahu a velikostí závitů;

- změna označení (mechanických vlastností a úpravy povrchu);

- změna výšky matic u všech velikostí kromě M1,6; M2; M2,5; M16 a M18;

- vypuštění údajů o hmotnosti.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: EKODO Zlín, IČO 14638959, Ing. Josef Staněk

Technická normalizační komise: TNK 9  Spojovací součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zdeněk Kratochvíl


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 24 035

EUROPEAN STANDARD

Říjen 1991

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 621.882.31

 

Deskriptory: Fasteners, nuts, hexagon, specification, dimensions, designation

 

ŠESTIHRANNÉ MATICE NÍZKÉ (SE SRAŽENÍM) Výrobní třída A a B

 

Hexagon thin nuts (chamfered) Product grades A and B

Ecrous bas hexagonaux (chanfeinés) Grades A et B

Sechskantmuttern, niedrige Form (mit Fase) Produktklassen A und B

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 10.10.1991. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze vyžádat na Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standartization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

V roce 1990 byla ISO 4035:1986 předložena k připomínkovému řízení. Podle výsledků ankety CEN/BT rozhodla, předložit ISO 4035:1986 s následujícími změnami ve francouzské verzi k formálnímu schválení:

-"boulon" (šroub s maticí) nahradit výrazem „vis partiellement filetée" (šroub opatřený částečně závitem);

-"vis" (šroub) nahradit výrazem „vis entiérement filetée" (šroub se závitem až k hlavě).

 

Podle společných pravidel CEN/CENELEC se všichni níže uvedení členové CEN zavazují zavést tuto evropskou normu.

 

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 4035:1986 byl schválen CEN jako Evropská norma s dohodnutými společnými změnami, které jsou výše uvedeny.

 

Úvod

 

Tato mezinárodní norma patří k ucelené řadě předmětových norem pro šrouby se šestihrannou hlavou a šestihranné matice.

 

Tato řada obsahuje:

a) šrouby se šestihrannou hlavou s dříkem (ISO 4014, ISO 4015, ISO 4016 a ISO 8765);

b) šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě (ISO 4017, ISO 4018 a ISO 8676);

c) šestihranné matice (ISO 4032, ISO 4033, ISO 4034, ISO 4035, ISO 4036, ISO 8673, ISO 8674 a ISO 8675); d) šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou a dříkem (ISO 4162, ISO 8100, ISO 8102 a ISO 8104);

e) šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou a závitem k hlavě;1)

f) šestihranné matice s přírubou (ISO 4161, ISO 7043 a ISO 7044);

g) šrouby se šestihrannou hlavou a šestihranné matice pro ocelové konstrukce (ISO 4775, ISO 7411 až ISO 7417).

 

1  Předmět normy a oblast použití

 

Tato mezinárodní norma obsahuje ustanovení o šestihranných maticích se závitem o jmenovitém průměru d od 1,6 mm do 64 mm ve výrobní třídě A pro závit o jmenovitém průměru d £ 16 mm a ve výrobní třídě B pro závit o jmenovitém průměru d > 16 mm.

 

V případě, že v odůvodněných případech budou nutná jiná ustanovení než ta, která jsou uvedena, je nutné je předepsat podle příslušných norem ISO, např. ISO 261, ISO 898-2, ISO 965, ISO 4759-1.

 

--------------

1) Norma v návrhu.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz