Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 669.14-41

Březen 1995

PLECHY OCELOVÉ VÁLCOVANÉ
ZA TEPLA TLOUŠŤKY OD 3 mm
Mezní úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti

ČSN
EN 10 029

42 5311

 

 

 

Hot rolled steel plates 3 mm thick or above; Tolerances on dimensions, shape and mass.

Tôles en acier laminées à chaud d´epaisseur égale ou à 3 mm; Tolérances sur les dimensions, la forme et la masse.

Warmgewalztes Stahlblech von 3 mm Dicke an; Grenzabmabe, Formtoleranzen, zulassige Gewichtsabweichungen

 

Tato národní norma je identická s EN 10 029:1991 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

This national standard is identical with EN 10 029:1991 and is published with the permission of CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

EN 10 079 zavedena v ČSN EN 10079 Definice výrobků z oceli

EN 10 163-1 zavedena v ČSN EN 10163 – 1 Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků válcovaných za tepla. Plechy, široká ocel a tyče tvarové. Část 1: Všeobecné podmínky ( 42 0016 )

EN 10 163-2 zavedena v ČSN EN 10 163 – 2 Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků válcovaných za tepla. Plechy, široká ocel a tyče tvarové. Část 2 : Plechy a široká ocel ( 420017 )

EN 10 163-3 zavedena v ČSN EN 10163 – 3 Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků válcovaných za tepla. Plechy, široká ocel a tyče tvarové. Část 3 : Tyče tvarové ( 42 0018 )

 

Ó Český normalizační institut, 1994
17165


Strana 2

Obdobné mezinárodní normy

 

ISO 7452:1984 Hot-rolled structural steel plates; Tolerances on dimensions and shape

(Tlusté plechy válcované za tepla z konstrukčních ocelí. Mezní úchylky rozměrů a tvaru)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: VÍTKOVICE, a. s., Ostrava, IČO 45193070, Ing.Jaromír Volný

Technická normalizační komise: TNK č. 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Emilie Kremličková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 10029

EUROPEAN STANDARD

Duben 1991

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 669.14-122.4-41:621.753.14:620.1

 

Deskriptory: Eisen-und Stahlergzeugnisse, warmgewalztes Erzeugnis, Metallblech, legierter Stahl, unlegierter Stahl, nichtrostender Stahl, Bezeichnung, Grenzabmab, Formtoleranz, Gewichtsabweichung

 

PLECHY OCELOVÉ VÁLCOVANÉ ZA TEPLA TLOUŠŤKY OD 3 mm. Mezní úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti

 

Hot rolled steel plates 3 mm thick or above; Tolerances on dimensions, shape and mass

Tôles en acier lamiées à chaud d´épaisseur égale ou supérieure à 3 mm; Tolérances sur les dimensions, la forme et la masse

Warmgewalztes Stahlblech von 3 mm Dicke an. Grenzabmaße, Formtoleranzen, zulässige Gewichtsabweichungen

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 17. 4. 1991. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku pořízena členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Comittee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí ECISS/TC 12 „Konstrukční oceli a oceli pro tlakové nádoby. Ploché výrobky. Rozměry a mezní úchylky", jejíž sekretariátem je pověřen Nizozemský normalizační institut.

 

Tento dokument byl původně vypracován Evropskou společmostí pro uhlí a ocel jako EURONORM. Založením Evropské komise pro normalizaci železa a oceli (ECISS) a po určení pracovního programu byla Technická komise (TC 12) pověřena, aby připravila tento dokument pro případné zveřejnění jako evropskou normu.

 

Tato evropská norma nahrazuje EURONORM 29-81 „Plechy ocelové válcované za tepla tloušťky od 3 mm. Mezní úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti".

 

Na zasedání komise ECISS/TC 12 v únoru 1990 v Bruselu bylo formálně odsouhlaseno konečné znění textu ve výboru CEN.

Tohoto zasedání se zúčastnily následující země: Belgie, Francie, Itálie, Německo, Nizozemska, Rakousko a Spojené království. Koordinačním výborem (COCOR) ECISS byla dne 4. až 5. prosince 1990 tato evropská norma přijata pro formální odsouhlasení ve výboru CEN.

 

Podle společných pravidel CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy a rozsah použití

5

2

Odkazy na normy

5

3

Definice

5

4

Údaje pro objednávku

5

4.1

Všeobecně

5

4.2

Doplňující požadavky

5

5

Označování

6

6

Způsob dodávání

6

7

Mezní úchylky rozměrů

6

7.1

Tloušťka

6

7.2

Šířka

6

7.3

Délka

8

8

Tolerance tvaru

8

8.1

Přímost a pravoúhlost

8

8.2

Rovinnost

8

9

Dovolené překročení jmenovité hmotnosti plechů

10

10

Kontrola rozměrů

10

10.1

Kontrola tloušťky

11

10.2

Kontrola šířky

11

10.3

Kontrola délky

11

10.4

Kontrola přímosti

11

10.5

Kontrola pravoúhlosti

12

10.6

Kontrola rovinnosti

12

11

Doplňující požadavky

12

Příloha A Seznam národních norem, které jsou v souladu s EURONORM 91

13


Strana 5

1   Předmět normy a rozsah použití

 

Tato evropská norma obsahuje požadavky na mezní úchylky rozměrů, tolerance tvaru a hmotnosti plechů válcovaných za tepla z nelegovaných a legovaných ocelí (včetně korozivzdorných) s následujícími charakteristickými znaky:

 

a)  jmenovitá tloušťka ³ 3 mm £ 250 mm

b)  jmenovitá šířka ³ 600 mm

c)  stanovená minimální hodnota meze kluzu < 700 N. mm -2.

 

Úchylky rozměrů a tolerance tvaru pro výrobky s šířkou £ 600 mm, které jsou dělené z plechů, mohou být dohodnuty při objednávce.

Tato evropská norma neplatí pro plechy kruhového tvaru a jiné tvary plechů podle výkresu, plechy s naválcovanými vzory a širokou ocel, pro které existují jiné normy EURONORM, nebo pro které jsou připravovány evropské normy pro úchylky rozměrů ocelových výrobků, např.

-  úchylky rozměrů a tolerance tvaru pro širokou ocel, válcovanou za tepla (viz EURONORM 91).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz