Zdroj: www.cni.cz

MDT 621. 31: 001. 4

ČESKÁ NORMA

Březen 1995

MEZINÁRODNÍ

ELEKTROTECHNICKÝ SLOVNÍK

Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení

a pojistky

ČSN

IEC 50(441)

33 0050

International electrotechnical vocabulary Chapter 441: Switchgear, controlgear and fuses

Vocabulaire électrotechnique international Chapitre 441: Appareillage et fusibles

Internationales elektrotechnisches Wörterbuch

Teil 441: Schalt- und Steuergeräte, Schaltanlagen und Sicherungen

Tato norma obsahuje IEC 50(441): 1984. This standard contains IEC 50(441): 1984.

Národní předmluva

Norma obsahuje české, slovenské, francouzské, německé, španělské, italské, holandské, polské, švédské a ruské termíny a jejich definice v češtině a angličtině.

POZNÁMKA - Pod čísly jednotlivých termínů jsou v závorce uvedena čísla udávající zařazení v technologické databance, jejímž účelem je poskytovat informace zpracovatelům technických norem a technické dokumentace. Databanka je v současné době vedena Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Souvisící normy

ČSN IEC 50(151) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 151: Elektrické a magnetické předměty (33 0050)

ČSN EN 60947-1 Spínací a řídicí přístroje nn. Část 1: Všeobecná ustanovení (mod IEC 947-1: 1988) (35 4101) (v návrhu)

ČSN 33 3200 Elektrotechnické předpisy. Elektrické stanice a rozvodná zařízení

ČSN 34 5101 Základní názvosloví v elektrotechnice

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 34 5128 ze 4. 11. 1977 v plném rozsahu.

Změny proti předchozí normě

Norma je v souladu s IEC 50(441) rozšířena o termíny a definice z oblasti pojistek.

Vypracování normy

Zpracovatel: IVEP Brno, Vídeňská 117, 619 00 Brno, IČO 00566993 - Jan Horský Technická normalizační komise: TNK 21 Terminologie v elektrotechnice Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová

© Český normalizační institut, 1994

17196


ČSN IEC 50(441)

MEZINÁRODNÍ ELEKTROTECHNICKÝ SLOVNÍK Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky

IEC 50(441)

Druhé vydání 1984

Obsah

Strana

Předmluva ..............................................       2

Oddíl

441-11 Všeobecné termíny.......................................       3

441-12 Rozváděče ..........................................       6

441-13 Části rozváděčů ........................................       9

441-14 Spínací přístroje ........................................     11

441-15 Části spínacích přístrojů ....................................     24

441-16 Operace ...........................................     29

441-17 Charakteristické veličiny spínacích a řídicích zařízení a pojistek ..................     44

441-18 Pojistky............................................     59

Abecední rejstříky ...........................................     67

Předmluva

1)  Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2)  Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.

3)  Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.

Úvodní údaje

Toto vydání kapitoly 441 Mezinárodního elektrotechnického slovníku IEV nahrazuje s novým názvem "Spínací a řídicí zařízení a pojistky" první vydání s názvem "Spínací a řídicí zařízení" vydané v roce 1974*) a je doplněno o nejnovější poznatky obsahující zejména různé názvy z oblasti továrně vyráběných rozváděčů.

Nové vydání je výsledkem prací vykonaných od r. 1977 ve dvou pracovních skupinách, a sice pracovní skupinou č. 1 technické komise IEC č. 17 (TC 17): "Spínací a řídicí zařízení" - pro "Přístroje a rozváděče" a pracovní skupinou č. 1 technické komise IEC č. 32 (TC 32): "Pojistky" - pro "Pojistky".

Národním komitétům bylo к připomínkám rozesláno několik návrhů a potom byly dva návrhy rozeslány národním komitétům ke schválení podle pravidla šesti měsíců:

dokumentem 1/32 (IEV 441-07)(CO)1131/117 na pojistky v únoru 1980 a dokumentem 1(IEV 443)(CO)1169 na spínací a řídicí zařízení v říjnu 1981.

Pro dokument 1/32(IEV 441-07)(CO)1131/117 hlasovaly jednoznačně kladně národní komitéty těchto zemí: Austrálie, Belgie, Japonsko, Kanada, Čína, Dánsko, Egypt, Francie, Německo, Izrael, Itálie, Nizozemí, Norsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené království, USA.

Pro dokument 1(IEV 443)(CO)1169 hlasovaly kladně tyto země: Austrálie, Belgie, Brazílie, Kanada, Japonsko, Čína, Dánsko, Francie, Německo, Itálie, Korea, Nizozemí, Rumunsko, Španělsko, Švýcarsko, Švédsko, SSSR, Spojené království, USA a Jugoslávie,

*) Aby se vyloučila nedorozumění a omyly mezi názvy, jsou oddíly tohoto nového vydání číslovány od 11 do 18, zatímco oddíly prvního vydání byly očíslovány 01-07.

2

Zdroj: www.cni.cz