Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 614.894.4/.7:620.1:62-777:614.8

Únor 1995

Dýchací sebezáchranné prostředky.
Autonomní dýchací přístroje s uzavřeným
okruhem. Únikový přístroj s chemicky
vyvíjeným kyslíkem (KO2).
Požadavky, zkoušení a značení

ČSN
EN 401

83 2271

 

 

 

Respiratory protective devices for self-rescue. Self-contained closed-circuit breathing apparatus. Chemical oxygen (KO2) escape apparatus. Requirements, testing, marking

Appareils de protection respiratoire pour l'evacuation. Appareils de protection respiratoire autonomes à circuit fermé. Appareils d'évacuation à oxygène chemique (KO2). Exigences, essais, marquage

Atemschutzgeräte für Selbstrettung. Regenerationsgeräte. Chemikalsauerstoff(KO2)selbstretter. Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung

 

Tato národní norma je identická s EN 401:1993 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium

 

This national standard is identical with EN 401:1993 and is published with the Permission of CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 132   zavedena v ČSN EN 132 Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Definice  (83 2202)

EN 134   zavedena v ČSN EN 134 Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Názvosloví součástí (83 2203)

EN 136   zavedena v ČSN EN 136 Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Obličejové masky. Požadavky, zkoušení a značení (83 2210)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČO 025950, Ing. Zdeněk Vojta

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné pracovní prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák

 

Ó Český normalizační institut, 1994
17200


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 401

EUROPEAN STANDARD

Březen 1993

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 614.894.4/.7:620.1:62-777:614.8

 

Deskriptory: accident prevention, personal protective equipment, respiratory protective equipment, disposal, oxygen, classifications, specifications, tests, marking

 

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY DÝCHACÍCH ORGÁNŮ. Dýchací sebezáchranné prostředky. Autonomní dýchací přístroje s uzavřeným okruhem. Únikový přístroj s chemicky vyvíjeným kyslíkem (KO2). Požadavky, zkoušení a značení

 

Respiratory protective devices for self-rescue. Self-contained closed-circuit breathing apparatus. Chemical oxygen (KO2) escape apparatus. Requirements, testing, marking

Appareils de protection respiratoire pour l'evacuation. Appareils de protection respiratoire autonomes à circuit fermé. Appareils d'évacuation à oxygène chemique (KO2). Exigences, essais, marquage

Atemschutzgeräte für Selbstrettung. Regenerationsgeräte. Chemikalsauerstoff(KO2)selbstretter Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 1993-03-16. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoli v jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050, Brusel


Strana 4

Předmluva (historie vzniku)

Tato evropská norma byla zpracována v CEN/TC 79 „Ochranné prostředky dýchacích orgánů" jejíž sekretariát je ustaven při DIN.

Její text byl předložen k formálnímu odsouhlasení a CEN jej přijal jako evropskou normu.

 

Tato evropská norma byla vypracována CEN pod záštitou komise Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu a podpořena zásadními požadavky právního řádu Evropského společenství.

 

Této evropské normě musí být udělen statut národní normy buď zveřejněním identického textu nebo jejím schválením k přímému používání do září 1993. Do září 1994 musí být zrušeny konfliktní národní normy.

 

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země vázány převzít tuto evropskou normu: Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

Úvod

 

K používání je povolen jen takový ochranný prostředek dýchacích orgánů, jehož jednotlivé části vyhovují požadovaným zkouškám, které jsou dány celkovou nebo dílčí normou, když s celým ochranným prostředkem byly vykonány v souladu s normou zkoušky na osobách. Jestliže není možné z jakýchkoliv příčin provést zkoušku s celým ochranným prostředkem, je povolena simulace za předpokladu podobných dýchacích charakteristik a vahového rozdělení.

 

1   Předmět normy

 

Tato evropská norma platí pro izolační dýchací přístroje na bázi únikových přístrojů s chemicky vyvíjeným kyslíkem z KO2 (zkrácený název: izolační sebezáchranný přístroj [KO2]). Tato norma neplatí pro přístroje pro pracovní činnost a záchranu života, a také neplatí pro potápěčské přístroje.

 

Obsahuje minimální požadavky na izolační sebezáchranný přístroj [KO2]).

Obsahuje laboratorní zkoušky a praktické zkoušky nošením, které jsou v souladu s požadavky.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz