Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 621.315.337.4-034.3

Únor 1995

SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH TYPŮ VODIČŮ
PRO VINUTÍ
Část 1: Měděný vodič kruhového průřezu,
lakovaný polyvinylacetalem, třída 105

ČSN
IEC 317-1
HD 555.1 S2

34 7307

 

 

 

Specifications for particular types of winding wires. Part 1: Polyvinyl acetal enametled round copper wire, class 105

Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage. Partie 1: Fil de section circulaire en cuivre émaillé avec acétal de polyvinyle, classe 105

Technische Lieferbedingungen für einzelne Wickeldrähte. Teil 1: Runddrähte aus Kupfer, lackisoliert mit Polyvinylacetal, Klasse 105

 

Tato norma obsahuje IEC 317-1:1990 a zavádí HD 555.1 S2, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 317-l:1990.

This standard contains the IEC Publication 317-1:1990, and implements HD 555.1 S2, which is the complete and unchanged  adoption of the IEC Publication 317-1:1990.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 264 zavedena v souboru ČSN IEC 264 Balení vodičů pro vinutí (34 7386)

IEC 317-0-1:1990 zavedena v ČSN IEC 317-0-1 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 0: Všeobecné požadavky. Oddíl 1: Lakované měděné vodiče kruhového průřezu (34 7307)

IEC 851 dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

ČSN 34 5123 Kabelárske názvoslovie

ČSN 34 7010  Skúšobné metódy vodičov a káblov

ČSN 67 3150  Elektroizolačné laky. Všeobecné ustanovenia a skúšobné metódy

ČSN 77 2081  Cívky na dráty. Základní rozměry

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

CENELEC HD  555.1 S2:1992  Specifications for particular types of winding wires. Part 1: Polyvinyl acetal enamelled round copper wire, class 105

(Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 1: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyvinylacetalem, třída 105)

DIN IEC  317 Teil 1:1991 Specifications for particular types of winding wires; round copper wires, enamelled with

Polyvinylacetal, class 105 (Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí, měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyvinylacetalem, třída 105)

BS 68 11:1993 Winding wires. Specifications for particular types of enamelled round copper winding wires. Polyvinylacetal enamelled round copper wire, class 105 (Vodiče pro vinutí. Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyvinylacetalem, třída 105)

 

Ó Český normalizační institut, 1994
17254


Strana 2

NEN 10317-1:1979 Specifications for winding wires. Part 1: Enamelled round copper wires with a temperature index of 105/120 and high mechanical properties (Specifikace pro vodiče pro vinutí. Část 1: Lakovaný měděny vodič kruhového průřezu s teplotním indexem

105/120 a vysokou mechanickou odolností)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Elektrotechnický zkušební ústav, SZ 201, IČO 001481, Jana Lvovská

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Nováková


Strana 3

SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH TYPŮ VODIČŮ

IEC 317-1

PRO VINUTI

Třetí vydání

Část 1: Měděný vodič kruhového průřezu

1990

lakovaný polyvinylacetalem, třída 105


 

MDT 621.315.337.4-034.3

 

Deskriptory: Electric conductor, electric wire, insulated wire, winding, enamelled wire, copper, polyvinyl acetal, specification, dimension

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

3

Úvod

4

1

Předmět normy

4

2

Odkazy na normy

4

3

Definice a všeobecné poznámky ke zkušebním metodám

4

4

Rozměry

4

5

Elektrický odpor

4

6

Tažnost

5

7

Pružnost

5

8

Ohebnost a přilnavost

5

9

Tepelný náraz

5

10

Termoplasticita

5

11

Odolnost vůči oděru

5

12

Odolnost vůči rozpouštědlům

5

13

Průrazné napětí

6

14

Souvislost izolace

6

15

Teplotní index

6

16

Odolnost vůči chladivům

6

17

Pájitelnost

6

18

Slepitelnost teplem nebo rozpouštědlem

7

19

Dielektricky ztrátový činitel

7

20

Odolnost vůči transformátorovému oleji

7

21

Úbytek hmotnosti

7

22

Odolnost vůči vysoké teplotě

7

30

Balení

7

Příloha ZA (normativní)

8

 

Předmluva

 

1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se tykají.

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.

3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.

 

Tato mezinárodní norma byla připravena technickou komisí IEC č. 55: Vodiče pro vinutí.

Toto třetí vydání IEC 317-1 nahrazuje druhé vydání z roku 1988.


Strana 4

Bylo rozhodnuto vydat IEC 182 a IEC 317 v novém uspořádání. Text IEC 182 byl zahrnut do příslušné IEC 317 bez technických změn. Všechny všeobecné požadavky na lakované měděné vodice kruhového průřezu byly přemístěny do IEC 317-0-1 bez technických změn, pokud nebyly uvedeny v předmluvě k IEC 317-0-1.

 

Tato mezinárodní norma je jednou z řady, která se zabývá izolovanými vodiči používanými pro vinutí v elektrických zařízeních. Tuto řadu tvoří tři skupiny:

 

1) zkušební metody (IEC 851);

2) specifikace (IEC 317);

3) balení (IEC 264).

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanoví požadavky na lakované měděné vodiče pro vinutí, kruhového průřezu, třídy 105, s jednoduchou vrstvou z polyvinylacetalové pryskyřice, kterou lze modifikovat za předpokladu, že bude chemicky totožná s původní pryskyřicí a splní všechny předepsané požadavky na vodič.

 

POZNÁMKA  - Modifikovaná pryskyřice je pryskyřice, která prošla chemickou změnou, nebo která obsahuje jednu nebo více přísad pro zvýšení provozních nebo užitkových charakteristik.

 

Třída 105 je teplotní třída, která vyžaduje nejmenší teplotní index 105 a teplotu tepelného nárazu aspoň 155 oC.

 

Teplota ve stupních Celsia odpovídající teplotnímu indexu nemusí byt bezpodmínečně ta, která se doporučuje pro provoz vodiče; bude to záviset na mnoha faktorech, včetně druhu zařízení, kterého se to tyká.

 

Rozsah jmenovitých průměrů jader, na které se tato norma vztahuje:

- stupeň 1:0,040 mm do 2,500 mm včetně;

- stupeň 2:0,040 mm do 5,000 mm včetně.

- stupeň 3:0,080 mm do 5,000 mm včetně;

 

Jmenovité průměry jader stanoví kapitola 4 IEC 317-0-1.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz