Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

17272.pdf

29.060.10

Únor 1995

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 23: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180

ČSN IEC 317-23


34 7307

 

 

 

Specifications for particular types of winding wires.

Part 23: Solderable polyesterimid enamelled round copper wire, class 180

Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage.

Partie 23: Fil de section circulaire en cuivre émaillé avec polyesterimide brasable, classe 180

Technische Lieferbedingungen für einzelne Wickeldrähte.

Teil 23: Runddrähte aus Kupfer, verzinnbar und lackisoliert mit Polyesterimid, Klasse 180

 

Tato norma obsahuje IEC 317-23:1990 a zavádí HD 555.23 S2, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 317-23:1990.

 

This standard contains the IEC Publication 317-23:1990, and implements HD 555.23 S2, which is the complete and unchanged adoption of the IEC Publication 317-23:1990.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

IEC 264 zavedena v souboru ČSN IEC 264 Balení vodičů pro vinutí (34 7386)

 

IEC 317-0-1:1990 zavedena v ČSN IEC 317-0-1 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 0: Všeobecné požadavky. Oddíl 1: Lakované měděné vodiče kruhového průřezu (34 7307)

 

IEC 851 dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

 

ČSN 34 5123 Kabelárske názvoslovie

 

ČSN 34 7010 Skúšobné metódy vodičov a káblov

 

ČSN 67 3150 Elektroizolačné laky. Všeobecné ustanovenia a skúšobné metódy

 

ČSN 77 2081 Cívky na dráty. Základní rozměry

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

 

CENELEC HD 555.23 S2:1992 Specifications for particular types of winding wires. Part 23: Solderable polyesterimide enamelled round copper wire, class 180 

(Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 23: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180)

 

BS 6811: Section 3.11:1993 Winding wires. Specification for particular types of enamelled round copper winding wires. Solderable polyesterimide enamelled round copper wire, classe 180 

(Vodiče pro vinutí. Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180)

 

OEVE HD 555.23 S1:1990 Specifications for particular types of winding wires. Part 23: Solderable polyester(imide) enamelled round copper winding wire, class 180 

(Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 23: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180)

 

© Český normalizační institut, 1994
17272


Strana 2

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Elektrotechnický zkušební ústav, SZ 201, IČO 001481, Jana Lvovská

 

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Nováková


Strana 3

SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH TYPŮ VODIČŮ

PRO VINUTÍ

Část 23: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu,

lakovaný polyesterimidem, třída 180

IEC 317-23


 

Druhé vydání

 

1990

 

MDT 621.315.337.4-034.3

 

Deskriptory: Electric conductor, electric wire, insulated wire, enamelled wire, winding, copper, polyester, specification, domension

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

3

Úvod

4

1

Předmět normy

4

2

Odkazy na normy

4

3

Definice a všeobecné poznámky ke zkušebním metodám

4

4

Rozměry

4

5

Elektrický odpor

4

6

Tažnost

5

7

Pružnost

5

8

Ohebnost a přilnavost

5

9

Tepelný ráz

5

10

Termoplasticita

5

11

Odolnost vůči oděru

5

12

Odolnost vůči rozpouštědlům

6

13

Průrazné napětí

6

14

Souvislost izolace

6

15

Teplotní index

6

16

Odolnost vůči chladivům

6

17

Pájitelnost

6

18

Lepitelnost teplem nebo rozpouštědlem

6

19

Dielektrický ztrátový činitel

6

20

Odolnost proti transformátorovému oleji

7

21

Úbytek hmotnosti

7

22

Odolnost vůči vysoké teplotě

7

30

Balení

7

Příloha ZA (normativní)

8

 

Předmluva

 

1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

 

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.

 

3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.

 

Tato mezinárodní norma byla připravena technickou komisí IEC č. 55: Vodiče pro vinutí.

 

Toto druhé vydání IEC 317-23 nahrazuje první vydání z roku 1988.


Strana 4

Bylo rozhodnuto vydat IEC 182 a IEC 317 v novém uspořádání. Text IEC 182 byl zahrnut do příslušné IEC 317 bez technických změn. Všechny všeobecné požadavky na lakované měděné vodiče kruhového průřezu byly přemístěny do IEC 317-0-1 bez technických změn, pokud nebyly uvedeny v předmluvě k IEC 317-0-1.

 

Tato mezinárodní norma je jednou z řady, která se zabývá izolovanými vodiči používanými pro vinutí v elektrických zařízeních. Tuto řadu tvoří tři skupiny:

 

1) zkušební metody (IEC 851);

 

2) specifikace (IEC 317);

 

3) balení (IEC 264).

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanoví požadavky na pájitelné lakované měděné vodiče pro vinutí, kruhového průřezu, třídy 180, s jednoduchou vrstvou z polyesterimidové pryskyřice, kterou lze modifikovat za předpokladu, že bude chemicky totožná s původní pryskyřicí a splní všechny předepsané požadavky na vodič.

 

POZNÁMKA - Modifikovaná pryskyřice je pryskyřice. která prošla chemickou změnou, nebo která obsahuje jednu nebo více přísad pro zvýšení provozních nebo užitkových charakteristik.

 

Třída 180 je teplotní třída, která požaduje nejmenší teplotní index 180 a teplotu tepelného rázu aspoň 200 °C.

 

Teplota ve stupních Celsia odpovídající teplotnímu indexu nemusí být bezpodmínečně ta, která se doporučuje pro provoz vodiče; bude to záviset na mnoha faktorech, včetně druhu zařízení, kterého se to týká.

 

Rozsah jmenovitých průměrů jader, na které se tato norma vztahuje:

 

- stupeň 1:0,02 mm až do 1,60 mm včetně;

 

- stupeň 2:0,02 mm až do 1,60 mm včetně.

 

Jmenovité průměry jader stanoví kapitola 4 IEC 317-0-1.

 

Zdroj: www.cni.cz