Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 696.144.2:644.68

Únor 1995

VANY PRO SPRCHOVÉ KOUTY
Připojovací rozměry

ČSN
EN 251

91 4106

 

 

 

Shower trays. Connecting dimensions

Receveurs de douche. Côtes de raccordement

Duschwannen. Anschlubmabe

 

Tato národní norma je identická s EN 251:1990 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium

This national standard is identical with EN 251:1990 and is published with the permission of

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium

 

Národní předmluva

 

Vypracování normy

Zpracovatel: AMKO spol. s r. o., IČO 40614581, Ing. Jaroslav Janeba

Pracovník Českého normalizačního institutu: Luboš Ptáček

 

Ó Český normalizační institut, 1994
17305


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 251

EUROPEAN STANDARD

Červen 1990

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 696.144.5:644.68

 

Deskriptory: sanitary appliances, shower trays, connecting dimensions

 

VANY PRO SPRCHOVÉ KOUTY - Připojovací rozměry

 

Shower trays. Connecting dimensions

Receveurs de douche. Côtes de raccordement

Duschwannen. Anschlubmabe

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata dne 5. 6. 1990. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B - 1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Tato evropská norma byla zpracována technickou komisí CEN/TC 7 „Zdravotnětechnické zařizovací předměty", jejíž sekretariát vede UNI.

Tato evropská norma byla přijata organizaví CEN na základě jejího přijetí následujícími členskými zeměmi: Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska a Švédska.

 

1 Předmět normy

 

Tato evropská norma stanoví připojovací rozměry van pro sprchové kouty nezávisle na materiálu van.

Obrázky 1, 2, 4, a 5 mají pouze informativní význam. Skutečné tvary nemusí znázorněnému provedení odpovídat. Závazné jsou pouze uvedené rozměry.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz