Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 697.243:699.81:620.179.13

Březen 1995

SPOTŘEBIČE PEVNÝCH PALIV K VYTÁPĚNÍ
Zkušební metoda pro zjišťování přípustných
vzdáleností od povrchu hořlavých hmot

ČSN
ISO 10774

06 1202

 

 

 

Solid fuelled heaters. Test method for determining allowable clearances from combustible surfaces

Radiateurs à combustibles solides. Méthode d'essai pour la détermination des écartements permis des surfaces des combustibles

Heizungsgeräte für feste Brennstoffe. Prüfungsmethode zur Festlegung der zulässigen Abstände von den brennbaren Materialoberflächen

 

Tato norma obsahuje ISO 10774:1992.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 331:1983    dosud nezavedena

ISO 1171:1981   dosud nezavedena

ISO 1928:1976   dosud nezavedena

ISO 3129:1975   dosud nezavedena

ISO 3130:1975   dosud nezavedena

ISO/IEC Guide 54:1988   dosud nezaveden

ISO/IEC Guide 55:1988   dosud nezaveden

ASTM C 411:1982   dosud nezavedena

ASTM D 1037:1987   dosud nezavedena

ASTM D 3175:1982   dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

ČSN 06 1008  Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla

ČSN 06 1201  Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Základní ustanovení

ČSN 06 1212  Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Kamna

ČSN 06 1213  Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Kamna na dřevěné piliny

ČSN 06 1217  Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Kamna na dřevo

ČSN 06 1218  Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Krby na dříví

 

ã Český normalizační institut, 1994
17317


Strana 2

ČSN 06 1510  Ohřívače (ohříváky) vzduchu na pevná, kapalná a plynná paliva. Technické předpisy

ČSN 06 1610  Časti dymovodu domácich spotrebičov

ČSN 25 8005  Názvosloví z oboru měření teploty

ČSN 25 8304  Provozní termoelektrické snímače teploty

ČSN 25 8311  Termoelektrické články - sekundárne etalóny. Zostavovanie

ČSN 25 8312  Termoelektrické články - sekundárne etalóny. Technické požiadavky

ČSN 25 8313  Termoelektrické články - sekundárne etalóny. Metódy skúšania pre úradné overovanie

ČSN 44 1301  Tuhá paliva. Nomenklatura znaků jakosti

ČSN 44 1302  Zkoušky tuhých paliv. Odběr vzorků z černouhelných slojí

ČSN 44 1303  Tuhá paliva. Odběr vzorků z hnědouhelných slojí

ČSN 44 1304  Tuhá paliva. Metody odběru a úpravy vzorků pro laboratorní zkoušení

ČSN 44 1305  Černouhelný koks. Odběr a úprava vzorků

ČSN 44 1310  Tuhá paliva. Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků rozborů na různé stavy paliva

ČSN 44 1352  Tuhá paliva. Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti

ČSN 44 1377  Tuhá paliva. Stanovení obsahu vody

ČSN 44 1384-2   Černouhelný koks. Stanovení obsahu vody v analytickém vzorku

ČSN 73 0540-1   Tepelná ochrana budov. Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-2   Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky

ČSN 73 0540-3   Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-4   Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0821  Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0822  Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot

ČSN 73 0823  Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot

ČSN 73 0861  Požární bezpečnost staveb. Zkoušení hořlavosti stavebních hmot. Nehořlavé hmoty

ČSN 73 0862  Stanovení hořlavosti stavebních hmot

ČSN 73 0864  Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení požární výhřevnosti hořlavých látek pevného skupenství

ČSN 73 4201  Navrhování komínů a kouřovodů

ČSN 73 4210  Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Strojírenský zkušební ústav v Brně, SZ 202, IČO 001490, Drahoslav Svoboda, Ivana Petrašová

Technická normalizační komise: TNK 26 Spotřebiče na plynná, kapalná a pevná paliva

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Tříska


Strana 3

SPOTŘEBIČE PEVNÝCH PALIV K VYTÁPĚNÍ

ISO 10774

Zkušební metoda pro zjišťování přípustných

První vydání

vzdáleností od povrchu hořlavých hmot

1992-11-01


 

MDT:697.243:699.81:620.179.13

 

Deskriptory: heaters, solid fuel appliances, fire protection, tests, thermal tests, test equipment, testing conditions, temperature measurements.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

4

2

Odkazy na jiné normy

4

3

Termíny a definice

4

4

Technická dokumentace ke zkoušce

5

5

Princip metody

6

6

Přístroje a kalibrace

6

7

Zkušební místnost

7

8

Umístění zkušebního stanoviště a spotřebiče

7

9

Umístění termoelektrických článků

11

10

Připevnění termoelektrických článků

13

11

Zkušební palivo a jeho dávkování

15

12

Příprava ke zkouškám

17

13

Provedení zkoušek

17

14

Dodatečné zkoušky

22

15

Nejvyšší přípustné teploty

22

16

Protokol o zkouškách

22

17

Použitelnost výsledků zkoušek

24

18

Následné změny zkoušeného spotřebiče

24

19

Stanovení přípustných provozních teplot materiálu

24

20

Uznání zkušební laboratoře

25

21

Kontroly bodu mrazu a bodu varu termoelektrických článků

25

Příloha A Kalibrace zkušebního stanoviště

27

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.


Strana 4

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 10774 byla připravena technickou komisí ISO/TC 116 Spotřebiče pro prostorové vytápění, subkomisí SC 3 Samostatné spotřebiče pro vytápění.

 

Příloha A této mezinárodní normy slouží pouze pro informaci.

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanoví zkušební metodu pro zjišťování přípustných vzdáleností od hořlavých povrchů u samostatných a vestavných spotřebičů pevných paliv pro domácnost k vytápění, které je možno před přepravou na určené stanoviště sestavit. Tato norma neplatí pro spotřebiče, které se musí sestavovat na určeném stanovišti, a pro spotřebiče určené pro umístění do výklenků z betonu nebo do výklenků z nehořlavého zdiva.

 

Vzdálenosti určené těmito zkušebními metodami jsou založeny na přijatelných výsledcích zkoušek požární bezpečnosti spotřebiče vzhledem ke dřevěné konstrukci. Ověřuje se, zda by dále uvedené přípustné teplotní meze nemohly být vhodné i pro jiné materiály, např. plasty, polyvinyly apod. Jsou popsány podmínky pro zkoušení těchto materiálů za účelem stanovení jejich přijatelnosti.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz