Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 669.14.018.29.018.62-122.4-153.65-4:620.1

Březen 1995

VÝROBKY VÁLCOVANÉ ZA TEPLA ZE SVAŘI-
TELNÝCH JEMNOZRNNÝCH
KONSTRUKČNÍCH OCELÍ
Část 2: Dodací podmínky pro normalizačně žíha-
né nebo normalizačně válcované oceli

ČSN
EN 10 113-2

42 0935

 

 

 

Hot-rolled products in weldable fine grain structural steels. Part 2: Delivery conditions for normalized/normalized rolled steels

Produits laminés â chaud en aciers de construction soudable â grains fins. Partie 2: Conditions de livraison des aciers â l'etat normalisé/laminage normalisé

Warmgewalzte Erzeugnisse aus schweibgeeigneten Feinkornbaustählen. Teil 2: Lieferbedingungen für normalgeglühte/normalisierend gewalzte Stähle

 

Tato národní norma je identická s ENm10113-2:1993 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 10113-2:1993 and is published with the permission of CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 10020 zavedena v ČSN EN 10020:1994 Definice a rozdělení ocelí (42 0002)

EN 10113-1 zavedena v ČSN EN 10113-1:199. Výrobky válcované za tepla ze svařitelných jemnozrnných ocelí. Část 1: Všeobecné dodací podmínky (42 0934)

EURONORM 162   dosud nezavedena

 

Obdobné mezinárodní normy

ISO 4950-2:1981 High yield strength flat steel products - Part 2: Products supplied in the normalized or controlled rolled condition (Ploché ocelové výrobky se zvýšenou mezí kluzu - Část 2: Výrobky dodávané ve stavu normalizačně žíhaném nebo řízeně válcovaném)

ISO 4951:1979   High yield strength steel bars and sections (Tyče ocelové jednoduchého a tvarového průřezu se zvýšenou mezí kluzu)

 

Ó Český normalizační institut, 199
17409


Strana 2

Porovnání s mezinárodními normami

ISO 4950-2:1981 stanoví požadavky na chemické složení, mechanické vlastnosti, výrobu, zkoušení a označování plochých výrobků válcovaných za tepla tloušťky od 3 do 70 mm, šířky od 600 mm, dodávaných ve stavu normalizačně žíhaném nebo řízeně válcovaném se zaručovanou minimální mezí kluzu 355, 390, 420 a 460 N/mm2.

ISO 4951:1979 stanoví požadavky na chemické složení, mechanické vlastnosti, výrobu, zkoušení a označování tyčí jednoduchého a tvarového průřezu válcovaných za tepla z ocelí se zaručovanou minimální mezí kluzu 355, 390 a 420 N/mm2, dodávaných ve stavu po válcování, normalizačně žíhaném nebo řízeně válcovaném.

Výrobky podle předmětných norem ISO jsou určeny k použití pro šroubované, nýtované a svařované konstrukce.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚHŽ, a. s., Dobrá, IČO 45193797, Ing. Karel Rechtenberg

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Emilie Kremličková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 10113-2

EUROPEAN STANDARD

Březen 1993

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 669.14.018.29.018.62-122.4-153.65-4:620.1

 

Deskriptory: iron and steel products, hot rolled products, structural steels, welded construction, delivery, designation, quality classes, chemical composition, grades, quality, mechanical properties, inspection tests.

 

VÝROBKY VÁLCOVANÉ ZA TEPLA ZE SVAŘITELNÝCH JEMNOZRNNÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ. ČÁST 2: DODACÍ PODMÍNKY PRO NORMALIZAČNÉ ŽÍHANÉ NEBO NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉ OCELI

 

Hot rolled products in weldable fine grain structural steels - Part 2: Delivery conditions for normalized/normalized rolled steels

Produits laminés â chaud en aciers de construction soudable â grains fins - Partie 2: Conditions de livraison des aciers â l'etat normalisé/laminage normalisé

Warmgewalzte Erzeugnisse aus schweibgeeigneten Feinkornbaustählen - Teil 2: Lieferbedingungen für normalgeglühte/normalisierend gewalzte Stähle

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 5. března 1993. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Comittee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

5

2

Odkazy na normy

5

3

Definice

5

4

Údaje pro objednávku

5

4.1

Všeobecně

5

4.2

Možnosti volby

5

5

Rozměry, mezní úchylky a hmotnosti

5

5.1

Rozměry a jejich mezní úchylky

5

5.2

Hmotnosti

5

6

Klasifikace ocelí; označování

5

6.1

Hlavní skupiny jakosti

5

6.2

Označování

6

7

Technické požadavky

6

7.1

Způsob výroby oceli

6

7.2

Dodací podmínky

6

7.3

Chemické složení

6

7.4

Mechanické vlastnosti

6

7.5

Technologické vlastnosti

6

7.6

Jakost povrchu

7

7.7

Vnitřní vady

7

8

Kontrola a zkoušení

7

8.1

Všeobecně

7

8.2

Zkušební výběr

7

8.3

Zkušební jednotky

8

8.4

Prověřování chemického složení

8

8.5

Mechanické zkoušky

8

8.6

Zkušební metody

8

8.7

Opakovací zkoušky

8

8.8

Dokumenty kontroly

8

9

Značení plochých a dlouhých výrobků

8

10

Reklamační řízení

8

11

Možnosti volby

8

11.1

Všechny výrobky

8

11.2

Ploché výrobky

8

11.3

Dlouhé výrobky

8

 

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí ECISS/TC 10 „Konstrukční oceli, normy jakosti", jejímž sekretariátem je pověřena NNI.

Tato evropská norma nahrazuje EURONORM 113-72 „Svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli. Jakostní předpisy".

Na zasedání technické komise ECISS/TC 10 v červnu 1991 v Bruselu byl text normy doporučen ke konečnému odsouhlasení v CEN. Zasedání se zúčastnily následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Spojené království, Španělsko a Švédsko.

Tato evropská norma musí dostat status národní normy, buď publikováním identického textu nebo jejím přímým převzetím do září 1993, s tím, že případné národní normy, které budou v rozporu se zněním této normy, musí být zrušeny do září 1993.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu převzít následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 5

1   Předmět normy

 

Část 2 této evropské normy ve spojení s částí 1 stanoví požadavky na ploché a dlouhé výrobky válcované za tepla ze svařitelných jemnozrnných konstrukčních ocelí značek a stupňů jakosti podle tabulek 1 (chemické složení), 3, 4 a 5 (mechanické vlastnosti) v normalizačně žíhaném stavu pro tloušťky do 150 mm u značek S275, S355 a S420 a pro tloušťky do 100 mm pro značku S460.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz